(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Viron vapaus­so­das­ta 1918 – 1920 on ollut kovin vähän kir­jal­li­suut­ta suo­men kie­lel­lä, vaik­ka muka­na oli yli 3000 suo­ma­lais­ta vapaa­eh­tois­ta. Joen­suun yli­opis­ton his­to­rian dosent­ti Jark­ko Kemp­pi ja tämän leh­den luki­joil­le tut­tu aktii­vi­re­ser­vi­läi­nen ja Viro-akti­vis­ti Juk­ka I. Mat­ti­la ovat laa­ti­neet help­po­lu­kui­sen mut­ta sil­ti kat­ta­van esi­tyk­sen vel­jes­kan­sam­me vapaus­tais­te­lus­ta.

Viron vapaus­so­das­sa oli­vat ajoit­tain vas­tak­kain vas­ta­ju­lis­te­tun Viron tasa­val­lan jou­kot, viro­lai­set bols­he­vi­kit, Neu­vos­to-Venä­jä, val­koi­set venä­läi­set, bal­tian­sak­sa­lai­set sekä Sak­san viral­li­set jou­kot. Sotaa käy­tiin myös Viron rajo­jen ulko­puo­lel­la Lat­vias­sa. Ulko­mais­ta tukea Viro sai Suo­mes­ta, Tans­kas­ta, Ruot­sis­ta ja Iso-Bri­tan­nias­ta.

Teks­tio­suu­den lisäk­si kir­jas­sa on laa­ja kokoel­ma aika­lais­va­lo­ku­via, jot­ka anta­vat hyvän kuvan eri osa­puol­ten joh­ta­jis­ta ja mie­his­tä.

******

Ei syk­syä ilman uut­ta Man­ner­heim-kir­jaa. Venä­läis­syn­tyi­nen Eleo­no­ra Jof­fe on sel­vit­tä­nyt Mars­kin kehi­tyk­sel­le tär­keä­tä aikaa kei­sa­ril­li­sen Venä­jän mai­neik­kaas­sa Che­va­lier-kaar­tis­sa. Teki­jä on käyt­tä­nyt läh­tei­nään mm. Man­ner­hei­min kir­jeen­vaih­toa venä­läis­ten emi­grant­tien.

******

Ilk­ka Sep­pi­sen tut­ki­mus neu­vos­to­tie­dus­te­lus­ta Suo­mes­sa sai heti ilmes­tyt­ty­ään run­saas­ti huo­mio­ta ja kes­kus­te­lu kir­jan ympä­ril­lä tulee jat­ku­maan vie­lä pit­kään. Kun his­to­rian­kir­joi­tus näin arka­luon­toi­ses­ta aihees­ta tuo­daan ajas­sa näin lähel­le, monien hen­ki­löi­den eri­lai­set pelot ja ambi­tiot pää­se­vät irti. Objek­tii­vi­suus, his­to­rian­kir­joi­tuk­sen perus­läh­tö­koh­tia, on koe­tuk­sel­la. Tär­keä­tä kui­ten­kin on, että täs­tä­kin aihees­ta käyn­nis­tyy kes­kus­te­lu joka toi­vot­ta­vas­ti jos­kus joh­taa ilma­pii­rin edes osit­tai­seen puh­dis­tu­mi­seen.

*****

Isän­päi­vä (ja jou­lu­kin, luo­ja parat­koon) lähes­ty­vät ja sil­loin on hyvä pyy­tää – ja toki antaa­kin – lah­jak­si kir­jan tai vaik­ka useam­man. Täs­sä lyhyes­ti muu­ta­ma lah­ja­kir­ja­vink­ki:

Taa­vi Soi­nin­vaa­ran uusin jän­nä­ri on nimel­tään Mar­sal­kan miek­ka. Aidos­sa da Vinci-koo­din hen­ges­sä jah­da­taan sala­pe­räis­tä asia­kir­jaa joka saat­taa muut­taa maa­il­man. Ei järin uskot­ta­va tari­na, mut­ta vetä­väs­ti kir­joi­tet­tu.

Myös Ray­mond Khou­ryn Vii­mei­nen temp­pe­li­her­ra nou­dat­taa da Vinci-koo­din kaa­vaa. Temp­pe­li­her­ro­jen sala­pe­räi­nen mai­ne yhdis­tet­ty­nä 2000-luvun ter­ro­ri­pel­koi­hin on tuot­ta­nut yli 500 sivui­sen tari­nan.

Sym­paat­ti­nen venet­sia­lais­ko­mis­sa­rio Gui­do Bru­net­ti rat­kai­see jäl­leen mur­haa Don­na Leo­nin laa­duk­kaas­sa uutuu­des­sa Seit­se­män syn­tiä.

Var­si­nai­nen hel­mi on Car­los Ruiz Zafó­nin kir­ja Tuu­len var­jo. Barce­lo­naan sijoit­tu­van moni­ker­rok­si­sen tari­nan kes­ki­pis­te on Unoh­det­tu­jen kir­jo­jen hau­taus­maa, taus­tal­la Espan­jan sisäl­lis­so­ta. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti hyvä­nä luku­ro­maa­ni­na.

Last, but not least, jo perin­teek­si tul­leen ruo­ka­kir­jan esit­te­ly: Äijä­ruo­kien kes­to­suo­sik­ki pyt­ti­pan­nu on saa­nut ansait­se­man­sa komean kir­jan. Pyt­ti­pan­nun kult­tuu­ri­his­to­rian lisäk­si kir­jas­sa on tie­tys­ti jouk­ko resep­te­jä sekä juo­ma­suo­si­tuk­set. Mil­tä­hän mais­tui­si Pyt­ti­pan­nu Man­ner­heim tai Lie­ki­tet­ty hedel­mä­pyt­ti­pan­nu?

Mar­kus Ana­ja
***********************

Juk­ka I. Mat­ti­la & Jark­ko Kemp­pi, Viron vapaus­so­ta 1918 – 1920. Nimox, Hel­sin­ki 2006. 160 sivua, erit­täin run­sas valo­ku­va­ku­vi­tus. Hin­ta 42 euroa.
Tilauk­set suo­raan kus­tan­ta­jal­le (Nimox Ky / Juk­ka Mat­ti­la, puh. 040 571 6331 tai email: jukka.mattila@welho.com).

Eleo­no­ra Jof­fe, Man­ner­heim, Che­va­lier-kaar­tin kas­vat­ti. Ota­va, Hel­sin­ki 2006. 394 sivua, valo­ku­via. Hin­ta n. 33 euroa.

Ilk­ka Sep­pi­nen, Neu­vos­to­tie­dus­te­lu Suo­mes­sa. Stra­te­gia ja toi­min­ta 1917 – 1991. Aja­tus, Hel­sin­ki 2006. 778 sivua, valo­ku­via. Hin­ta n. 35 euroa.

Taa­vi Soi­nin­vaa­ra, Mar­sal­kan miek­ka. Tam­mi, Hel­sin­ki 2006. 379 sivua. Hin­ta n. 32 euroa.

Ray­mond Khou­ry, Vii­mei­nen temp­pe­li­her­ra. Tam­mi, Hel­sin­ki 2006. 516 sivua. Hin­ta n. 33 euroa.

Don­na Leon, Seit­se­män syn­tiä. Ota­va, Hel­sin­ki 2006. 248 sivua. Hin­ta n. 26 euroa.

Car­los Ruiz Zafón, Tuu­len var­jo. Ota­va, Hel­sin­ki 2006. 479 sivua. Hin­ta n. 35 euroa.

Chris­ter Lindgren & Han­nu Kont­ti­nen, Pyt­ti­pan­nu. Ota­va, Hel­sin­ki 2006. 135 sivua, run­sas kuvi­tus. Hin­ta n. 45 euroa.