(Jul­kais­tu aikai­sem­min Reser­vi­läi­nen -leh­des­sä)

Viron vuo­si­na 1918 – 1920 käy­dys­tä vapaus­so­das­ta on ollut kovin vähän kir­jal­li­suut­ta suo­men kie­lel­lä, vaik­ka sii­hen osal­lis­tui suu­ri jouk­ko suo­ma­lai­sia vapaa­eh­toi­sia. Näi­den vapaa­eh­tois­ten roo­lia on toki käsi­tel­ty Jus­si Nii­nis­tön vii­me vuon­na ilmes­ty­nees­sä Hei­mo­so­tien his­to­ria -teok­ses­sa, mut­ta koko­nais­ku­va ete­läi­sen hei­mo­kan­sam­me vapaus­tais­te­lus­ta on jää­nyt pit­käk­si aikaa käsit­te­le­mät­tä.

Tämä puu­te on nyt kor­jat­tu, aina­kin taval­li­sen luki­jan tar­pei­ta tyy­dyt­tä­väl­lä taval­la. Viron vapaus­so­ta 1918 – 1920 on Jark­ko Kem­pin ja Juk­ka I. Mat­ti­lan help­po­lu­kui­nen mut­ta sil­ti var­sin kat­ta­va yleis­esi­tys tapah­tu­mis­ta Suo­men­lah­den ete­lä­puo­lel­la. Teki­jöis­tä ensin mai­nit­tu on Joen­suun yli­opis­ton his­to­rian dosent­ti ja jäl­kim­mäi­nen aktii­vi­re­ser­vi­läi­nen ja pit­kä­ai­kai­nen Viro-akti­vis­ti.

Viron vapaus­so­ta oli mones­sa suh­tees­sa eri­lai­nen kuin Suo­men vapaus­so­ta. Tais­te­le­via osa­puo­lia oli eri vai­heis­sa usei­ta­kin: itse­näi­sek­si julis­tau­tu­neen Viron tasa­val­lan jou­kot, viro­lai­set bols­he­vi­kit, Neu­vos­to-Venä­jä, val­koi­set venä­läi­set, bal­tian­sak­sa­lai­set sekä Sak­san viral­li­set jou­kot. Viron armei­jan puit­teis­sa toi­mi myös Inke­rin­maan ryk­ment­ti sekä vapaa­eh­toi­syk­si­köi­tä Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta. Lisäk­si antoi Iso-Bri­tan­nian lai­vas­to tukea Viron tasa­val­lal­le. Sotaa käy­tiin myös Viron rajo­jen ulko­puo­lel­la Lat­vias­sa. jos­sa mm. käy­tiin Võn­nun (lat­viak­si Cesik­sen) rat­kai­se­va tais­te­lu sak­sa­lais­ta Lan­desweh­ria vas­taan. Tämän tais­te­lun muis­to­juh­laa vie­te­tään vie­lä tänä­kin päi­vä­nä Voi­ton­py­hän nimel­lä 23. kesä­kuu­ta.

Viron vapaus­so­ta -kir­jas­sa teks­til­lä ja kuvil­la on kum­mal­la­kin tasa­pai­noi­ses­ti tär­keä roo­lin­sa. Osaa­vas­ti laa­dit­tu teks­tio­suus on ollut Jark­ko Kem­pin vas­tuul­la. Tämän­tyyp­pi­ses­sä yleis­esi­tyk­ses­sä­hän ei yleen­sä ole läh­de­viit­tauk­sia, vaik­ka ne oli­si­vat saat­ta­neet olla monel­le luki­jal­le hyvin­kin hyö­dyl­li­set. Läh­de­luet­te­loa oli­si myös mie­les­tä­ni voi­nut laa­jen­taa hel­pot­ta­maan lisä­läh­tei­den löy­tä­mis­tä.

Juk­ka Mat­ti­la on omis­ta laa­jois­ta kuva­ko­koel­mis­taan sekä mui­den keräi­li­jöi­den aineis­tos­ta onnis­tu­nut löy­tä­mään aihet­ta hyvin kuvaa­via aika­lais­ku­via. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti muis­tan näh­nee­ni aikai­sem­min vain pie­nen osan kir­jan kuvis­ta.

Kem­pin ja Mat­ti­lan kir­ja on ter­ve­tul­lut lisä Viron his­to­ri­aa mut­ta myös mei­dän hei­mo­so­tiam­me käsit­te­le­vään kir­jal­li­suu­teen.

Mar­kus Ana­ja
***********************

Juk­ka I. Mat­ti­la & Jark­ko Kemp­pi, Viron vapaus­so­ta 1918 – 1920.
(Soti­las­pe­rin­teen Seu­ran jul­kai­susar­ja nro 13). Nimox, Hel­sin­ki 2006.
160 sivua, erit­täin run­sas valo­ku­va­ku­vi­tus. Hin­ta 42 euroa.
Tilauk­set suo­raan kus­tan­ta­jal­le (Nimox Ky / Juk­ka Mat­ti­la, puh. 040 571 6331 tai email: jukka.mattila@welho.com).