Mika Wal­ta­rin sala­ni­mel­lä Nau­ticus vuon­na 1941 jul­kai­se­ma teos Totuus Viros­ta, Lat­vias­ta ja Liet­tuas­ta on nyt ilmes­ty­nyt uute­na pai­nok­se­na Wal­ta­rin omal­la nimel­lä (WSOY, Hel­sin­ki 2008, 184 sivua).

Kir­jan kuvaus tapah­tu­mis­ta Bal­tian mais­sa vuo­si­na 1939 – 1940 on edel­leen mones­sa suh­tees­sa häm­mäs­tyt­tä­vän paik­kan­sa pitä­vä, mut­ta sen suu­rin arvo on mie­les­tä­ni ajan­ku­van tul­kit­si­ja­na. Wal­ta­ril­la oli ilmei­ses­ti käy­tet­tä­vis­sään run­saas­ti tie­dus­te­lu­tie­toa ja kir­ja oli sik­si ilmes­ty­mi­sa­jan­koh­ta­naan todel­la uut­ta – ja jär­kyt­tä­vää – tie­toa anta­va Bal­tian mai­den tilan­tees­ta.

Noi­ta samo­ja aiko­ja käsi­tel­lään myös Mart­ti Tur­to­lan uusim­mas­sa kir­jas­sa Ken­raa­li Johan Lai­do­ner ja Viron tasa­val­lan tuho 1939 – 1940 (Ota­va, Hel­sin­ki 2008). Tämä kir­ja voi­daan näh­dä jat­ko­na Tur­to­lan muu­ta­ma vuo­si sit­ten jul­kai­se­mal­le Kons­tan­tin Päts -kir­jal­le. Tur­to­lan tul­kin­ta vuo­sien 1939 – 1940 tapah­tu­mis­ta Viros­sa esit­tää Lai­do­ne­rin ja Pät­sin lähin­nä isän­maan­sa pet­tu­rei­na, jot­ka tie­toi­ses­ti joh­dat­ti­vat Viron Neu­vos­to­lii­ton syliin. Odo­te­tus­ti kir­ja on otet­tu Viros­sa vas­taan hyvin ris­ti­rii­tai­ses­ti ja kes­kus­te­lu täs­tä aihees­ta on var­maan vas­ta alka­mas­sa.

Viron his­to­rian seu­raa­vaa mur­ros­vai­het­ta kuva­taan suo­ma­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta Heik­ki Raus­maan kir­joit­ta­mas­ta Tuglas-seu­ran his­to­rias­ta, Tuglak­sen tuli palaa. Tuglas-seu­ra ja suo­ma­lais-viro­lais­ten suh­tei­den his­to­ri­aa (SKS; Hel­sin­ki 2007).

Tuglas-seu­ra perus­tet­tiin nimen­sä mukai­ses­ti kir­jai­li­ja Frie­de­bert Tuglak­sen tun­ne­tuk­si teke­mi­sek­si Suo­mes­sa. Se sai kui­ten­kin alus­ta alkaen laa­jem­man roo­lin ja toi­mi Viron “lau­la­van val­lan­ku­mouk­sen” sekä itse­näis­ty­mis­vai­heen aika­na käy­tän­nös­sä Viron epä­vi­ral­li­se­na edus­tus­to­na Suo­mes­sa. Raus­maa on teh­nyt perus­teel­lis­ta työ­tä ja hänen teks­ti­ään on ilo lukea.