Mir­ko Har­ju­la on roh­keas­ti kir­joit­ta­nut koko­nais­esi­tyk­sen Viron ja viro­lais­ten his­to­rias­ta vuo­si­na 1914 – 1922. Vaik­ka kir­ja perus­tuu vain kir­jal­li­suu­teen (ml. jul­kais­tuun alku­pe­räi­sai­neis­toon), Har­ju­la on löy­tä­nyt run­saas­ti tie­toa meil­lä vähän tun­ne­tuis­ta tapah­tu­mis­ta. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si bols­he­vik­kien pyr­ki­myk­set neu­vos­to­jär­jes­tel­män luo­mi­ses­ta ja viro­lais­ten osal­lis­tu­mi­ses­ta tsaa­rin armei­jan riveis­sä ensim­mäi­seen maa­il­man­so­taan.

Kir­ja ansio­ta on se, että sii­nä esi­te­tään koo­tus­ti soti­laal­li­set ja poliit­ti­set tapah­tu­mat käsi­tel­tä­vien vuo­sien osal­ta. Sii­nä pää­se­vät tas­a­puo­li­ses­ti kaik­ki osa­puo­let, mikä luon­nol­li­ses­ti on hyvä asia. Teks­ti on pää­osin totea­va, ei ana­ly­soi­va. Edel­lä mai­nit­tua tas­a­puo­li­suut­ta häi­rit­see kui­ten­kin vali­tet­ta­vas­ti eräät Har­ju­lan kan­taa otta­vat kom­men­tit, jot­ka eivät muu­ten­kaan istu tämän­tyyp­pi­seen esi­tyk­seen.

Pie­nes­tä kri­tii­kis­tä huo­li­mat­ta kir­ja on todel­la hyö­dyl­li­nen kai­kil­le, joi­ta Viron 1900-luvun his­to­ria kiin­nos­taa.

*****
Mir­ko Har­ju­la, Viro 1914 – 1922. Maa­il­man­so­ta, val­lan­ku­mouk­set, itse­näis­ty­mi­nen ja vapaus­so­ta. SKS, Hel­sin­ki 2009. 331 sivua, kuvi­tet­tu.