Sak­san ase­voi­mis­sa toi­sen maa­il­man­so­dan aika­na pal­vel­leis­ta ulko­maa­lai­sis­ta (enem­män tai vähem­män) vapaa­eh­toi­sis­ta on kir­joi­tet­tu luke­mat­to­mia kir­jo­ja. Aihe näyt­tää edel­leen kovas­ti kiin­nos­ta­van sekä suu­rel­le ylei­söl­le kir­joit­ta­via har­ras­te­li­ja­his­to­rioit­si­ja että jos­sain mää­rin myös tut­ki­joi­ta.

Sak­sa­lai­sen tut­ki­jan Rolf-Die­ter Mül­le­rin kir­jaa An der Sei­te der Wehr­macht. Hit­lers aus­län­dische Hel­fer beim “Kreuzzug gegen den Bolschewis­mus” 1941 – 1945 (Ch. Links Ver­lag, Ber­lin 2007) on mai­nos­tet­tu “uuden tut­ki­mus­tie­don ensim­mäi­se­nä sys­te­maat­ti­se­na esi­tyk­se­nä”.

Mül­le­rin kir­ja on toki sinän­sä mel­ko kat­ta­va, mut­ta toi­saal­ta hyvin sup­pea. Se kat­taa edel­lä mai­nit­tu­jen vapaa­eh­tois­ten lisäk­si myös Sak­san kans­sa liit­tou­tu­nei­den mai­den (mukaan lukien Suo­men) sota­voi­mien toi­min­nan. Suo­mea käsit­te­le­vän ala­lu­vun pituus on 13 sivua, jois­ta suo­ma­lai­sel­le SS-patal­joo­nal­le on uhrat­tu vajaa puo­li sivua.

Viron tilan­teen hyväk­si Mül­ler käyt­tää yhdek­sän sivua. Pie­niä, mut­ta kiin­nos­ta­via asioi­ta ovat esi­mer­kik­si ruot­sa­lai­set ja sveit­si­läi­set vapaa­eh­toi­set. Näi­tä ei kir­jas­sa mai­ni­ta. Läh­tei­nään Mül­ler on käyt­tä­nyt tut­ki­mus­kir­jal­li­suut­ta, ei alku­pe­räis­läh­tei­tä. Aihe­pii­riä har­ras­ta­val­le useim­mat kir­jas­sa esi­te­tyt asiat ovat toi­sin sanoin ennes­tään tut­tu­ja.

Ruot­sa­lais­ten Lars Gyl­len­haa­lin ja Len­nart West­ber­gin muu­ta­ma vuo­si sit­ten ilmes­ty­nees­tä kir­jas­ta Svens­kar i krig on ilmes­ty­nyt laa­jen­net­tu pok­ka­ri­pai­nos (His­to­ris­ka Media. Lund 2008). Kir­ja on hyvä kat­saus sii­tä, mihin kaik­kiin ulko­mai­siin sotiin ruot­sa­lai­sia on osal­lis­tu­nut. Luon­nol­li­ses­ti sekä Suo­men vapaus­so­dan että tal­vi- ja jat­ko­so­tien vapaa­eh­toi­set saa­vat run­saas­ti tilaa, mut­ta onpa­han ruot­sa­lai­sia ollut soti­mas­sa mones­sa muus­sa­kin pai­kas­sa. Hei­tä löy­tyy Per­sian ja Etio­pian pal­ve­luk­ses­sa, Sak­sas­sa ja Englan­nis­sa sekä ensim­mäi­ses­sä että toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa sekä jopa Puna-armei­jan riveis­tä.