Hyväk­si koe­tun asian puo­les­ta on usein sodit­tu myös muun kuin oman maan lip­pu­jen alla. Toki motii­ve­ja on mui­ta­kin kuin “hyvä asia”: raha, pako oikeu­den edes­tä, seik­kai­lun halu jne., mut­ta nyt esi­tel­ty­jen kir­jo­jen soti­laat ovat ilmei­ses­ti – yhtä poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta – läh­te­neet mat­kaan nime­no­maan “hyvän asian” takia.

Tal­vi­so­dan ulko­maa­lai­sis­ta vapaa­eh­toi­sis­ta tun­ne­taan par­hai­ten ruot­sa­lai­set, jot­ka luku­mää­räi­ses­ti­kin suu­rim­pa­na ryh­mä­nä oli­vat tär­keäs­sä roo­lis­sa Poh­jois-Suo­men puo­lus­tuk­ses­sa. Täs­tä aihees­ta on äsket­täin ilmes­ty­nyt Nico­las ja Klaus-Jür­gen von Sch­midt-Laus­sitzin kir­ja För Fin­lands fri­het. Svens­ka Fri­vil­ligkå­ren 1939 – 1940. Kir­ja antaa aihees­taan hyvän koko­nais­ku­van ja täy­den­tää mui­ta, lähin­nä muis­tel­ma­tyyp­pi­siä ker­to­muk­sia.

Myös Tans­kas­ta tuli Suo­meen vapaa­eh­toi­sia. Täs­tä var­sin vähän tun­ne­tus­ta aihees­ta on
Jan Ahto­la Niel­sen kir­joit­ta­nut tut­ki­muk­sen I orka­nens øje. Det dans­ke Fin­lands-korps 1939–40. Tut­ki­mus on alun perin aka­tee­mi­nen opin­näy­te.

Tun­ne­tuin tans­ka­lai­sis­ta vapaa­eh­toi­sis­ta on Chris­tian von Schal­burg. Hän oli tsaa­rin Venä­jäl­lä syn­ty­nyt ammat­tiup­see­ri, joka 1930-luvul­la liit­tyi Tans­kan kan­sal­lis­so­sia­lis­tei­hin. Kun sota Saks­dan ja Neu­vos­to­lii­ton välil­lä alkoi, ryh­dyt­tiin monis­sa Län­si-Euroo­pan mais­sa muo­dos­ta­maan vapaa­eh­tois­le­gioo­nia tais­te­le­maan Sak­san rin­nal­la. Schal­burg ilmoit­tau­tui Fri­korps Dan­mar­kiin, jon­ka komen­ta­jak­si hän myö­hem­min nousi. Tans­ka­lai­nen Mik­kel Kir­ke­baek on laa­ti­nut Schal­bur­gis­ta laa­duk­kaan elä­mä­ker­ran, Schal­burg – en pat­rio­tisk lands­for­rae­der (Schal­burg – isän­maal­li­nen maan­pet­tu­ri). Kir­ja antaa koh­de­hen­ki­lös­tään moni­puo­li­sen ja tas­a­puo­li­sen kuvan.

Sak­san itä­rin­ta­mal­la tais­te­li myös Francon Espan­jan lähet­tä­mä­nä ns. Sini­nen divi­sioo­na. Espan­ja oli toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa puo­lu­ee­ton ja divi­sioo­na jou­dut­tiin­kin vetä­mään pois län­si­val­to­jen pai­nos­tuk­ses­ta. Espan­ja­lais­di­vi­sioo­nan huol­los­ta (!) on ilmes­ty­nyt kir­ja, joka mie­len­kiin­toi­ses­ta aihees­taan huo­li­mat­ta jäi pet­ty­myk­sek­si. The Mili­ta­ry Inter­ven­tion Corps of the Spa­nish Blue Divi­sion in the Ger­man Wehr­macht 1941 – 1944 on kään­net­ty espan­jas­ta englan­nik­si, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti kään­tä­jä ei ole tun­te­nut soti­las­ter­mi­no­lo­gi­aa ja näin teks­tiä on pai­koin hyvin vai­ke­aa seu­ra­ta. Jäl­leen siis yksi esi­merk­ki sii­tä, että kus­tan­ta­jat eivät panos­ta riit­tä­väs­ti kir­jo­jen­sa toi­mit­ta­mi­seen.

Ja sit­ten se poik­keus: Legioo­nan soti­las. Suo­ma­lai­sen muu­ka­lais­le­gioo­na­lai­sen muis­tel­mat Alge­rian sodas­ta 1954 – 1959. Kir­ja on edes­men­neen Jaak­ko Sar­lin-Lap­pe­te­läi­sen ker­to­mus omis­ta koke­muk­sis­taan muu­ka­lais­le­gioo­nan rivi­so­ti­laa­na.
Hänen suh­teen­sa legioo­naan oli ris­ti­rii­tai­nen. Toi­saal­ta hän ihan­noi sitä, toi­saal­ta varoit­te­li ketään sin­ne läh­te­mäs­tä ja todis­te­li miten pahat arvet soti­mi­nen oli häneen jät­tä­nyt.

*******************
Nico­las von Sch­midt-Laus­sitz & Klaus-Jür­gen von Sch­midt-Laus­sitz, För Fin­lands fri­het. Svens­ka Fri­vil­ligkå­ren 1939 – 1940. www.svenskafrivilliga.com, s.l. 2008. 186 sivua, run­sas kuvi­tus.

Jan Ahto­la Niel­sen, I orka­nens øje. Det dans­ke Fin­lands-korps 1939–40. Gyl­den­dal, Køben­havn 2006. 222 sivua, kuvi­tet­tu.

Mik­kel Kir­ke­baek, Schal­burg – en pat­rio­tisk lands­for­rae­der. Gyl­den­dal, Køben­havn 2008. 511 sivua, kuvi­tet­tu.

Jesus Dola­do Este­ban et al., The Mili­ta­ry Inter­ven­tion Corps of the Spa­nish Blue Divi­sion in the Ger­man Wehr­macht 1941 – 1944. Orga­niza­tion, Uni­forms, Insig­nia, Docu­ments. Schif­fer Publis­hing, Atglen PA 2008.

Jaak­ko Sar­lin-Lap­pe­te­läi­nen & Heli San­ta­vuo­ri, Legioo­nan soti­las. Suo­ma­lai­sen muu­ka­lais­le­gioo­na­lai­sen muis­tel­mat Alge­rian sodas­ta 1954 – 1959. Readme.fi, Hel­sin­ki 2007. 319 sivua, muu­ta­ma valo­ku­va.