Vapaus­so­dan alku­vai­hees­sa val­koi­set rii­sui­vat aseis­ta tuhan­sia Venä­jän soti­lai­ta, näin eten­kin Poh­jan­maal­la ja Kar­ja­las­sa. Venä­läis­ten jou­kos­sa oli run­saas­ti bols­he­vik­kien val­lan­ku­mousaat­teen kan­nat­ta­jia, mut­ta sil­ti ope­raa­tio sujui mel­ko hel­pos­ti. Jot­kut venä­läi­set upsee­rit jopa kehot­ti­vat mie­hi­ään luo­vut­ta­maan aseen­sa suo­ma­lai­sil­le.

Aseis­ta­rii­su­mi­sen jäl­keen venä­läi­set pyrit­tiin kul­jet­ta­maan Suo­men itä­ra­jan taak­se, mut­ta kos­ka pelät­tiin hei­dän kar­kaa­van ja liit­ty­vän punai­siin, kul­je­tuk­set kes­key­tet­tiin ja loput sijoi­tet­tiin van­ki­lei­reil­le. Poh­jan­maal­la venä­läis­ten upsee­rien saa­tet­tiin eräis­sä tapauk­sis­sa antaa pitää hen­ki­lö­koh­tai­sen aseen­sa ja jat­kaa majoit­tu­mis­taan vapaal­la jalal­la.
Näis­tä aiem­min vähem­mäl­le huo­miol­le jää­neis­tä tapah­tu­mis­ta ker­ro­taan Heik­ki Mui­lun kir­jas­sa Venä­jän soti­laat val­koi­ses­sa Suo­mes­sa.

Tal­vi- ja jat­ko­so­das­sa suo­ma­lais­ten van­geik­si jou­tu­nei­ta neu­vos­to­so­ti­lai­ta koh­ta­si karum­pi todel­li­suus. Kan­sal­li­sar­kis­ton laa­ja tut­ki­mus­han­ke Suo­mi, sota­van­git ja ihmis­luo­vu­tuk­set 1939–55 on tuot­ta­nut rapor­tin sota­van­kien ja sivii­li-inter­noi­tu­jen kuol­lei­suu­des­ta. Lars Wes­ter­lun­din kir­joit­ta­ma tut­ki­mus on saa­nut run­saas­ti huo­mio­ta sekä jul­ki­suu­des­sa että his­to­rioit­si­joi­den kes­kuu­des­sa (ks. Agrico­la-foo­ru­min kes­kus­te­lu aihees­ta osoit­tees­sa http://agricola.utu.fi/keskustelu/ viewtopic.php?f=10&t=2822).

Wes­ter­lund osoit­taa, että Suo­men soti­las­vi­ran­omais­ten lei­reil­lä kuo­li vuo­si­na 1939 – 1944 lähes 24.000 sota­van­kia ja sivii­li­hen­ki­löä, näis­tä yli 19.000 vuo­den 1942 aika­na. Val­tao­sa kuo­le­mis­ta joh­tui eri­lai­sis­ta, osin nälän aiheut­ta­mis­ta sai­rauk­sis­ta ja vain pie­nem­pi osa muis­ta syis­tä.

*************************
Heik­ki Mui­lu, Venä­jän soti­laat val­koi­ses­sa Suo­mes­sa. Ate­na, Jyväs­ky­lä 2010. 195 sivua, kuvi­tet­tu.

Lars Wes­ter­lund, Sota­van­kien ja sivii­li-inter­noi­tu­jen sodan­ai­kai­nen kuol­lei­suus Suo­mes­sa. Muo­na­huol­to, tau­ti­suus ja Punai­sen Ris­tin toi­met­to­muus 1939–44.
SKS, Hel­sin­ki 2009. 446 sivua, kuvi­tet­tu.