(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Uusi tuk­hol­ma­lai­nen kus­tan­ta­ja Lean­doer & Ekholm yllät­tää ensim­mäi­sel­lä kir­jal­laan, jon­ka aihee­na on venä­läis­ten pans­sa­rit Tal­vi­so­das­sa. Kysees­sä on ruot­sin­nos venä­läi­sen har­ras­ta­ja­tut­ki­jan Mak­sym Kolo­my­jecin jo vii­ti­sen vuot­ta sit­ten ilmes­ty­nees­tä kir­jas­ta, jos­ta on teh­ty myös englan­nin­kie­li­nen ver­sio.

Pan­sar i Vin­ter­kri­get -kir­ja välit­tää kuvan venä­läis­ten käyt­tä­mäs­tä pans­sa­ri­ka­lus­tos­ta sekä pans­sa­ri­muo­dos­tel­mis­ta ja nii­den tais­te­luis­ta. Hie­man huo­les­tut­ta­va on tapa mil­lä kir­jan joh­dan­nos­sa kuva­taan Tal­vi­so­taan joh­ta­nei­den tapah­tu­mien kul­kua. Mai­ni­lan lau­kauk­sis­ta esim. jää epä­sel­väk­si kum­pi osa­puo­li ne ampui. Kir­jaan sisäl­tyy muu­ta­ma valo­ku­va suo­ma­lai­sen pans­sa­ri­asian­tun­ti­jan, Esa Mui­kun kokoel­mis­ta.

Samal­ta kus­tan­ta­jal­ta on myös ilmes­ty­nyt ruot­sin­nos sak­sa­lai­sen har­ras­ta­ja­his­to­rioit­si­jan Rolf Mic­hae­li­sin kir­jas­ta viro­lai­sis­ta Sak­san sota­voi­mis­sa. Alku­pe­räi­seen ver­rat­tu­na ruot­sa­lai­nen pai­nos sisäl­tää usei­ta liit­tei­tä sekä uusia kuvia.

Samal­ta kus­tan­ta­jal­ta on tulos­sa vie­lä tämän vuo­den aika­na usei­ta kiin­nos­ta­via nimek­kei­tä mm. sak­sa­lai­sis­ta pans­sa­reis­ta. Suo­mes­sa kir­jo­ja on ollut saa­ta­va­na aina­kin Aka­tee­mi­ses­ta Kir­ja­kau­pas­ta, mut­ta var­mim­min nii­tä saa tilaa­mal­la suo­raan kus­tan­ta­jal­ta (ks. alla).

***

Fil. tri Mar­ko Tikan väi­tös­kir­ja käsit­te­li kent­tä­oi­keuk­sia Vapaus­so­das­sa. Tik­ka on nyt jat­ka­nut tut­ki­muk­si­aan ja paneu­tu­nut suo­je­lus­kun­tien roo­liin vapaus­so­dan jäl­keen. Tut­ki­mus­pe­rio­di kat­taa ajan kesäs­tä 1918 vuo­den 1921 lop­puun. Tikan mie­les­tä suo­je­lus­kun­nil­la oli tänä aika­na vah­vas­ti poliit­ti­nen roo­li mm. kan­sa­lais­ten tark­kai­lun kaut­ta. Hän kysee­na­lais­taa täl­tä osin aikai­sem­paa tut­ki­mus­ta, joka ei riit­tä­väs­ti ole tuo­nut esil­le tätä seik­kaa. Tikan kir­ja tul­lee herät­tä­mään kes­kus­te­lua, kuten hänen väi­tös­kir­jan­sa­kin teki.

Ylei­ses­ti tie­de­tään, että suu­ri mää­rä punai­sen Suo­men kan­nat­ta­jia pake­ni vapaus­so­dan jäl­keen Neu­vos­to-Venä­jäl­le. Osa heis­tä jou­tui siel­lä jat­ka­man soti­mis­ta Venä­jän sisäl­lis­so­das­sa ja nuo­ri tut­ki­ja Mir­ko Har­ju­la on sel­vit­tä­nyt hei­dän vai­hei­taan. Hänen kir­jas­saan käsi­tel­lään suo­ma­lais­ten kom­mu­nis­tien toi­min­taa sekä mm. Muur­man­nin legioo­naa, punaup­see­ri­kurs­se­ja, Aunuk­sen ja Itä­kar­ja­lan tapah­tu­mia sekä ns. läs­ki­ka­pi­naa. Myös val­koi­sel­la puo­lel­la tais­te­li joi­tain suo­ma­lai­sia joil­le kir­jas­sa on omis­tet­tu oma lukun­sa.

***

Kai­kil­le tut­tu brit­ti­läi­nen Osprey-kus­tan­ta­mo on Eli­te-sar­jas­saan jul­kais­sut kir­jan Sak­san Con­dor Legioo­nas­ta. Tämä­hän oli sak­sa­lais­ten Espan­jan sisäl­lis­so­taan lähet­tä­mä jouk­ko, johon kuu­lui­vat len­to-osas­to, pans­sa­rio­sas­to sekä eräi­tä mui­ta pie­nem­piä yksi­köi­tä. Kir­ja nou­dat­taa perin­teis­tä ja hyväk­si havait­tua for­maat­tia. Teks­ti on tii­vis ja sitä täy­den­tä­vät sekä valo­ku­vat että hie­not väri­piir­rok­set uni­vor­muis­ta ja tun­nuk­sis­ta.

***

Uuden­maan Pri­kaa­ti viet­ti muu­ta­ma viik­ko sit­ten 380. vuo­si­päi­vään­sä. Vuon­na 1626 Ruot­sin kunin­gas Kus­taa II Adolf perus­ti Kunin­kaal­li­sen Uuden­maan Ryk­men­tin osa­na uut­ta maa­kun­ta­ryk­ment­tior­ga­ni­saa­tio­ta. Evers­ti­luut­nant­ti evp Hel­ge Wigren on eri läh­teis­tä koon­nut tie­dot Uuden­maan Ryk­men­tin vai­heis­ta vuo­teen 1809 saak­ka ja ruot­sin­kie­li­nen kir­ja ilmes­tyi pri­kaa­tin vuo­si­päi­vä­nä. Kir­ja on hyvin ter­ve­tul­lut lisä mei­dän jouk­ko-osas­to­jem­me his­to­ri­aa käsit­te­le­vään kir­jal­li­suu­teen. Toi­voa sopii, että myös 1920- ja 1930-luvuil­la toi­mi­neen Uuden­maan Ryk­men­tin his­to­ri­aa sel­vi­tet­täi­siin.

Mar­kus Ana­ja
***********************

Mak­sym Kolo­my­jec, Pan­sar i Vin­ter­kri­get 1939–1940. Lean­doer & Ekholm För­lag, Stock­holm 2006. 124 sivua, run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin 220 SEK. Tilauk­set: www.leforlag.se

Rolf Mic­hae­lis, Est­län­da­re i tysk tjänst 1941–45 – En över­sikt. Lean­doer & Ekholm För­lag, Stock­holm 2006. 190 sivua, run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin 230 SEK. Tilauk­set: www.leforlag.se

Mar­ko Tik­ka, Val­koi­sen hämä­rän maa? Suo­je­lus­kun­nat, vir­ka­val­ta ja kan­sa 1918–1921. SKS, Hel­sin­ki 2006. 260 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 32 euroa.

Mir­ko Har­ju­la, Suo­ma­lai­set Venä­jän sisäl­lis­so­das­sa 1917–1922. SKS, Hel­sin­ki 2006. 700 sivua, kuvi­tet­tu. 32 euroa.

Car­los Cabal­le­ro Jura­do, The Con­dor Legion. Ger­man Troops in the Spa­nish Civil War. (Eli­te 131). Osprey Publis­hing, Oxford 2006. 64 sivua, mus­ta­val­ko- sekä väri­ku­vi­tus.
Hin­ta noin 11.50 GBP. Tilauk­set: www.osprey-publishing.co.uk

Hel­ge Wigren, Kungli­ga Nylands Rege­men­te 1626 – 1809. Nylands Bri­gad, Drags­vik 2006. 289 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 25 euroa (saa­ta­va­na aina­kin UudPr:n soti­las­ko­dis­ta ja Aka­tee­mi­ses­ta Kir­ja­kau­pas­ta).