Teks­ti: Mar­kus Ana­ja

Vaik­ka vapaus­so­dan tapah­tu­mis­ta tie­de­tään pal­jon, vähem­män huo­mio­ta on kiin­ni­tet­ty
sii­hen, min­kä­lai­sis­sa puvuis­sa soti­laat tais­te­li­vat. Tätä aihet­ta on nyt laa­jas­ti käsi­tel­lyt KTM Juk­ka I. Mat­ti­la, jon­ka uusi kir­ja Man­ner­hei­min val­koi­sen armei­jan soti­las­pu­vut ilmes­tyi vuo­den­vaih­tees­sa Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun Sota­his­to­rian lai­tok­sen kus­tan­ta­ma­na. Mat­ti­la on aikai­sem­min kir­joit­ta­nut yleis­esi­tyk­set Suo­men ja Viron vapaus­so­dis­ta sekä mm. vapaus­so­dan muis­to­mi­ta­leis­ta. Ennen Mat­ti­laa vuo­den 1918 soti­las­pu­vuis­ta on kir­joit­ta­nut evers­ti­luut­nant­ti Stig Rou­das­maa, jon­ka artik­ke­li ilmes­tyi vuon­na 1986 Sota­his­to­rial­li­ses­sa Aika­kaus­kir­jas­sa.

Mat­ti­lan teos on jo ulkoi­sil­ta mitoil­taan laa­ja: yli 300 suu­ri­ko­kois­ta sivua ja yli 500 kuvaa. Läh­tei­nä on käy­tet­ty alku­pe­räis­do­ku­ment­tien lisäk­si myös aika­lais­kir­jal­li­suut­ta ja
yksi­tyis­ko­koel­mis­sa ole­vaa aineis­toa.

Kir­jas­sa eni­ten tilaa käy­te­tään luon­nol­li­ses­ti “talon­poi­kai­sar­mei­jan” pukui­hin sekä usein
vaih­tu­viin arvo­merk­kei­hin. Hyvin mie­len­kiin­toi­nen on kir­jan luku var­sin vähän tun­ne­tuis­ta
merel­li­sis­tä yksi­köis­tä ja nii­den käyt­tä­mis­tä puvuis­ta ja mer­keis­tä. Myös ruot­sa­lais­ten
vapaa­eh­tois­ten puku­ja esi­tel­lään eikä vas­ta­puol­ta­kaan ohi­te­ta: puna­kaar­tien tun­nuk­sis­ta
on kir­jan lopus­sa lyhyt luku.

Oma lukun­sa on vie­lä jää­kä­rei­den puvuis­ta ja arvoas­teis­ta merk­kei­neen. Tätä asi­aa ei
tie­tääk­se­ni ole aikai­sem­min käsi­tel­ty täs­sä laa­juu­des­sa. Vaik­ka kir­jan aiheen aika­ra­jat
ylit­ty­vät­kin, on ansio­kas­ta, että kaik­ki jää­kä­rien käyt­tä­mät asut käy­dään läpi alkaen
Pfad­fin­der-puvus­ta vuon­na 1915. Tätä asua seu­ra­si ns. mus­ke­töö­ri­pu­ku jota vuo­ros­taan
seu­ra­si tut­tu vih­reä jää­kä­ri­pu­ku.

Mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys on jää­kä­rien oma soti­la­sar­vo-/pal­ve­lusar­vo­jär­jes­tel­mä ja sen
mukai­set arvo­mer­kit. Kir­jas­sa käy­dään myös läpi ennen Suo­meen siir­ty­mis­tä tapah­tu­nut­ta
“suo­ma­lai­siin” soti­la­sar­voi­hin nimit­tä­mis­tä ja ylen­tä­mis­tä. Täs­sä luo­dul­la jär­jes­tel­mäl­lä oli huo­mat­ta­va mer­ki­tys vas­ta syn­ty­mäs­sä ole­val­le suo­ma­lai­sel­le soti­la­sar­vo­jär­jes­tel­mäl­le.

Mat­ti­lan teos on tär­keä lisä vapaus­so­dan his­to­ri­aan ja samal­la myös suo­ma­lai­sen
soti­las­pu­vun ja soti­la­sar­vo­jär­jes­tel­män his­to­ri­aan.

**************************

Juk­ka I. Mat­ti­la, Man­ner­hei­min val­koi­sen armei­jan soti­las­pu­vut. (Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun
Sota­his­to­rian lai­tos Jul­kai­susar­ja 2 N:o 15). Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun
Sota­his­to­rian lai­tos, s.l. [Hel­sin­ki] 2009. 312 sivua, yli 500 kuvaa.