(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Olen täl­lä kir­jal­li­suus­pals­tal­la monas­ti perään­kuu­lut­ta­nut tie­to­ja pien- ja oma­kus­ta­ne­tis­ta, joi­ta ei kir­ja­kau­pois­ta juu­ri löy­dy. Täl­lä ker­ral­la ovat­kin esit­te­ly­vuo­ros­sa pel­käs­tään täl­lai­set teok­set ja toi­von­kin että luki­jat edel­leen anta­vat vih­jei­tä täl­lai­sis­ta jul­kai­suis­ta.

Vapaus­so­taan liit­ty­vi­tä mer­keis­tä ilmes­tyi vii­me vuon­na Juk­ka I. Mat­ti­lan erin­omai­nen teos Vapaus­so­dan muis­to­mi­ta­lit, jos­sa käsi­tel­tiin val­koi­sen puo­len merk­ke­jä. Punai­ses­ta puo­les­ta on yli­pää­tään kir­joi­tet­tu pal­jon vähem­män ja hei­dän tunuk­sen­sa ovat jää­neet var­sin tun­te­mat­to­mik­si. Jus­si-Pek­ka Alan­der on jul­kais­sut oman keräi­ly­har­ras­tuk­sen­sa poh­jal­ta syn­ty­neen kir­jan Puna­kaar­tien mer­kit, tun­nuk­set ja varain­ke­räys­mer­kit. Sup­pe­aan jul­kai­suun on saa­tu mel­koi­sen pal­jon asi­aa, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti itse puna­kaar­tien mer­keis­tä löy­tyy var­sin vähän tie­toa. Huo­mat­ta­va osa esi­tel­lyis­tä mer­keis­tä ovat­kin toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­kei­sel­tä ajal­ta ja kuu­lu­vat­kin Alan­de­rin “varainkeräysmerkit”-ryhmään. Täs­tä huo­li­mat­ta on hyvä, että myös punais­ten mer­keis­tä koo­taan tie­toa jota ajan myö­tä toi­vot­ta­vas­ti saa­daan kat­ta­vas­ti doku­men­toi­tua.

Oman vapaus­so­tam­me jäl­keen puh­ke­si Viros­sa vapaus­so­ta, johon tune­tus­ti otti osaa myös moni suo­ma­lai­nen. Kemi­läi­nen Väi­nö Anti­no­ja on kir­joit­ta­nut ja itse kus­tan­ta­nut kir­jan Vapaa­eh­toi­nen, jos­sa seu­ra­taan fik­tii­vi­sen poh­ja­lai­sen vapaa­eh­tois­jou­kon ret­keä ulko­mail­le, Viroon.

Poh­ja­lai­sia sota­ret­kil­lä kuva­taan myös Ala­vu­den sota­ve­te­raa­nien perin­ne­huo­ne­toi­mi­kun­nan jul­kai­susar­jas­sa. Teok­set Ala­vu­te­lai­set tal­vi­so­das­sa ja Ete­lä­poh­ja­lai­sia jat­ko­so­das­sa kuvaa­vat nimien­sä mukai­ses­ti sup­peas­ti näi­den mies­ten sota­tai­val­ta. Sar­jas­sa on ilmes­ty­nyt myös Koti­rin­ta­ma­kin kes­ti, jol­la on mie­les­tä­ni laa­jin mie­len­kiin­to. Kir­jas­sa kuva­taan koti­rin­ta­man tapah­tu­mia ja var­sin laa­jas­ti eri­lai­sia keräys- ja tal­koo­hank­kei­ta. Keräi­li­jöi­tä­kin kiin­nos­ta­vat keräys- ja tal­koo­vas­tik­kei­den kuvat sekä nii­tä kos­ke­vat mää­räyk­set. Kai­ken kaik­ki­aan hyvä aloi­te, jol­le toi­vot­ta­vas­ti tulee vie­lä jat­koa­kin.

Rin­ta­ma­nais­ten sää­tiön vuon­na 1999 jul­kis­ta­ma kir­joi­tus­kil­pai­lu tuot­ti ilah­dut­ta­van run­saan saa­liin. Sää­tiö on nyt jul­kais­sut osan näis­tä kir­joi­tuk­sis­ta kir­ja­muo­dos­sa otsi­kol­la Pää­mää­räm­me Vapaa Isän­maa. Kir­joi­tuk­sis­ta välit­tyy aito kuva suo­ma­lais­ten nais­ten isän­maal­li­suu­des­ta ja uhrau­tu­vuu­des­ta kan­sa­kun­nan ras­kai­na vuo­si­na.

Eri­lai­sia maan­puo­lus­tusyh­tei­sö­jä on Suo­mes­sa sata­mää­rin. Eräs niis­tä on Pans­sa­ri­kil­ta, par­haim­mil­laan pit­käl­ti yli 3000 jäse­nen yhtei­sö. Pans­sa­ri­kil­ta mm. yllä­pi­tää tal­koo­voi­min Paro­las­sa sijait­se­vaa Pans­sa­ri­museo­ta. Kil­lan täyt­täes­sä vii­me kesä­nä 50 vuot­ta se jul­kai­si Pau­li Tho­me­niuk­sen kir­joit­ta­man his­to­rii­kin Iske ja mur­ra (sodan­ai­kais­ten pans­sa­ri­jouk­ko­jem­me isku­lause). Olen luke­nut kym­me­nit­täin vas­taa­van­lai­sis­ta yhtei­söis­tä kir­joi­tet­tua his­to­riik­ke­ja, jois­ta jot­kut ovat olleet hyviä ja jot­kut vähem­män hyviä, jopa sur­kei­ta. Pans­sa­ri­kil­lan his­to­riik­kia lukies­sa minua val­ta­si epä­to­del­li­nen olo: ei täl­lais­ta kukaan voi kir­joit­taa. Kil­taa ovat repi­neet monen­lai­set eri­mie­li­syy­det, jopa rii­dat. Monet ulko­puo­li­set­kin ovat tien­neet tai aina­kin aavis­ta­neet tilan­teen. Pau­li Tho­me­nius ker­too avoi­mes­ti (?) näis­tä asiois­ta, mikä sinäl­lään voi­daan kat­soa his­to­rian­kir­joi­tuk­sen kan­nal­ta hyvä­nä asia­na. Toi­saal­ta kir­joit­ta­jan monet huo­let­to­man ja sub­jek­tii­vi­sen oloi­ses­ti esit­tä­mät rajut­kin kan­na­no­tot asioi­hin ja hen­ki­löi­hin häi­rit­se­vät ja pane­vat epäi­le­mään kenen toi­mes­ta ja mil­le koh­de­ryh­mäl­le kir­ja on kir­joi­tet­tu. Pans­sa­ri­kil­lan sisäi­sen pyy­kin­pe­sun osa­na kir­ja saat­tai­si olla pai­kal­laan, mut­ta juh­la­kir­ja­na se aset­taa vali­tet­ta­vas­ti kil­lan mel­ko omi­tui­seen valoon.

Puo­lus­tus­voi­mien pal­ve­luk­ses­sa on tun­ne­tus­ti myös eri­lai­sia eri­koi­sup­see­rei­ta, jois­ta yhden ryh­män muo­dos­ta­vat insi­nöö­riup­see­rit. Insi­nöö­riup­see­ri­liit­to on merk­ki­vuo­si­naan jul­kais­sut jo usean juh­la­kir­jan. Vii­mei­sin on vuo­den­vaih­tees­sa ilmes­ty­nyt Juh­la­jul­kai­su 2001. Lii­ton lyhyen his­to­rii­kin lisäk­si kir­ja sisäl­tää usei­ta mie­len­kiin­toi­sia artik­ke­lei­ta, mm. tie­to­so­dan­käyn­nis­tä, joh­ta­mis­jär­jes­tel­mis­tä, ja Lai­vue 2000-kon­sep­tis­ta. Kir­ja on kai­kil­le sota­tek­nii­kas­ta kiin­nos­tu­neil­le suo­si­tel­ta­vaa luke­mis­ta.

Mar­kus Ana­ja

*****************************

Jus­si-Pek­ka Alan­der, Puna­kaar­tien mer­kit, tun­nuk­set ja varain­ke­räys­mer­kit
Oma­kus­tan­ne, 2001, 80 sivua, kuvi­tet­tu, hin­ta n. 23 euroa
(Saa­ta­va­na mm. Ase-leh­den kaut­ta)

Väi­nö Anti­no­ja, Vapaa­eh­toi­nen
Oma­kus­tan­ne, Kemi 2001, 176 sivua, hin­ta n. 16 euroa
(Tilauk­set: Väi­nö Anti­no­ja, Luk­ka­ri­lan­ka­tu 14 B, 94100 Kemi)

Ala­vu­den vete­raa­nien perin­ne­huo­ne­kir­jas­to
– Arvo Sip­po­la, Ala­vu­te­lai­set tal­vi­so­das­sa, 103 sivua, kuvi­tet­tu
– Jus­si Aho­lai­nen ym, Ete­lä­poh­ja­lai­sia jat­ko­so­das­sa, 192 sivua, kuvi­tet­tu
– Aar­no Oja-Kau­ko­la, Koti­rin­ta­ma­kin kes­ti, 208 sivua, kuvi­tet­tu
Ala­vu­den sota­ve­te­raa­nit, Ala­vus 2000–2001
(Tilauk­set: Pent­ti Salo­nen, puh 06–423 3510)

Pää­mää­räm­me Vapaa Isän­maa
Rin­ta­ma­nais­ten sää­tiö, Hel­sin­ki 2001. 231 sivua, hin­ta n. 23 euroa
(Tilauk­set: Mar­jat­ta Ram­ström, puh 02–250 0164)

Pau­li Tho­me­nius, Iske ja mur­ra. Pans­sa­ri­kil­ta 1951–2001
Pans­sa­ri­kil­ta, Paro­la 2001. 159 sivua, run­sas kuvi­tus
(Tilauk­set: Pans­sa­ri­kil­ta ry, PL 31, 13721 Paro­la)

Insi­nöö­riup­see­ri. Insi­nöö­riup­see­ri­lii­ton juh­la­jul­kai­su 2001
Insi­nöö­riup­see­ri­liit­to, Hel­sin­ki 2001, 191 sivua, kuvi­tet­tu, hin­ta 10 euroa
(Tilauk­set: Insi­nöö­riup­see­ri­liit­to ry, PL 919, 00131 Hel­sin­ki)