(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Suo­ma­lai­sen pans­sa­ria­seen his­to­rias­ta ahke­ras­ti kir­joit­ta­nut evers­ti­luut­nant­ti Erk­ki Käke­lä on yhdes­sä ruot­sa­lai­sen pans­sa­ri­har­ras­ta­jan Andreas Lär­kan kans­sa laa­ti­nut mie­len­kiin­toi­sen kat­sauk­sen Suo­men armei­jan käy­tös­sä olleis­ta ryn­näk­kö­ty­keis­tä, eli tut­ta­val­li­sem­min Stur­meis­ta. Ryn­näk­kö­tyk­ke­jä han­kit­tiin Suo­men vuo­si­na 1943 ja 1944 ja niil­lä oli monien mie­les­tä erit­täin suu­ri mer­ki­tys tuli­tu­ke­na mm. Kan­nak­sen tor­jun­ta­tais­te­luis­sa. Jokai­sen Stur­min koh­dal­la on pyrit­ty doku­men­toi­maan mis­sä se on toi­mi­nut, sen mie­his­tö sekä vau­nun myö­hem­pi koh­ta­lo. Valo­ku­vat on valit­tu siten, että niis­tä voi­daan tun­nis­taa mis­tä vau­nus­ta on kysy­mys. Tämä on tär­keä lisä pans­sa­ria­set­tam­me käsit­te­le­vään kir­jal­li­suu­teen.

***
Brit­ti­läi­sen Ospreyn Eli­te-sar­jas­sa on ilmes­ty­nyt Jugos­la­vian hajoa­mis­so­tia käsit­te­le­vä jul­kai­su. Slo­ve­nian ja Kroa­tian tapah­tu­mia ja niis­sä tais­tel­leet eri osa­puol­ten puo­li­so­ti­laal­li­set ja viral­li­set jou­kot käy­dään tark­kaan läpi. Myö­hem­min ilmes­tyy vie­lä toi­nen osa, jos­sa käsi­tel­lään mm. Bos­nia-Herze­go­vi­naa.

Bal­ka­nin sotia on lei­man­nut voi­mak­kaat etni­set ris­ti­rii­dat, joil­la usein on vuo­si­sa­tai­nen his­to­ria. Uskon­to sekä kie­li ja kult­tuu­ri ovat kes­kei­siä teki­jöi­tä näis­sä konflik­teis­sa, mut­ta miten meil­lä Suo­mes­sa on suh­tau­dut­tu näi­hin asioi­hin? Nuo­ri his­to­rian tut­ki­ja Jari Hans­ki on sel­vit­tä­nyt juu­ta­lais­vi­han esiin­ty­mis­tä 1920- ja 1930-luku­jen suo­ma­lai­ses­sa leh­dis­tös­sä. Hans­ki päät­te­lee aineis­ton­sa perus­teel­la, että juu­ta­lais­vi­haa esiin­tyi var­sin sup­peas­sa – jos­kin äänek­kääs­sä – äärioi­keis­to­lai­ses­sa pii­ris­sä, vaik­ka­kin ste­reo­tyyp­pi­siä pila­ku­via ja vit­se­jä vil­jel­tiin ylei­ses­ti.

***
Dosent­ti Mik­ko Uola on monel­le tut­tu mm. Vapaus­so­tu­ri-leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na sekä lukuis­ten his­to­ria­teos­ten kir­joit­ta­ja­na. Hän on nyt omal­la kus­tan­nuk­sel­laan jul­kais­sut kokoel­man “teks­te­jä suo­met­tu­mi­sen vuo­sis­ta Neu­vos­to­lii­ton hajoa­mi­seen”. Tämä “Itse­sen­suu­rin kri­tiik­ki” on oival­li­nen muis­tu­tus sii­tä hen­ki­ses­tä ilma­pii­ris­tä, joka pit­kään val­lit­si Suo­mes­sa. Vaik­ka ei aina oli­si­kaan samaa miel­tä Uolan kans­sa, hänen teks­tin­sä palaut­ta­vat joka tapauk­ses­sa mie­liin monia vii­me vuo­si­kym­me­nien tapah­tu­mia, jot­ka ovat pääs­seet unoh­tu­maan.

Mik­ko Uolan käsia­laa on myös teks­tio­suus Vapaus­so­dan Perin­ne­lii­ton jul­kai­se­maan vih­ko­seen Itse­näi­nen Suo­mi – Miten Suo­mi saa­vut­ti ja säi­lyt­ti itse­näi­syy­ten­sä. Hyvin havain­nol­li­sel­la taval­la täs­sä käy­dään läpi itse­näi­syys­a­ja­tuk­sen kehi­tys­tä, vapaus­so­dan kul­kua, suo­je­lus­kun­tien roo­lia sekä tal­vi- ja jat­ko­so­tia. Kir­ja­nen on erin­omai­nen lah­ja nuo­ril­le, jot­ka eivät tun­ne Suo­men his­to­rian tapah­tu­mia.

***
Mit­kä ovat suo­ma­lai­sen kan­sal­lis­tun­teen ele­men­tit? Miten myyt­ti­nen kale­va­lai­nen maa­il­ma on vai­kut­ta­nut suo­ma­lais­ten itse­ku­vaan? Mm. näi­hin kysy­myk­siin pyr­kii anta­maan vas­tauk­sen Suo­mes­sa syn­ty­nyt ja kas­va­nut Derek Fews­ter väis­tös­kir­jas­saan Visions of Past Glo­ry. Hyvin mie­len­kiin­toi­sel­la taval­la hän ana­ly­soi kou­lu­jen ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, tai­teen, kir­jal­li­suu­den, teat­te­rin, musii­kin ja ark­ki­teh­tuu­rin kaut­ta väli­tet­ty­jä näke­myk­siä mui­nais­suo­ma­lai­sis­ta ja hei­dän kult­tuu­ris­taan.

Edel­li­sen kir­jan innoit­ta­ma­na kan­nat­taa tutus­tua myös van­han emä­maam­me Ruot­sin suur­val­ta­kau­den juh­la­me­noi­hin, joil­la myös pyrit­tiin lujit­ta­maan kan­sal­lis­tun­net­ta. Asi­aa käsi­tel­lään muka­vas­ti Malin Grund­ber­gin pie­nes­sä kir­jas­sa Stor­mak­tens cere­mo­nier.

Kan­sal­li­seen myyt­tiin kuu­luu myös san­ka­ri­kuo­le­ma, jos­ta suo­ma­lai­sia jäl­ki­pol­via muis­tut­taa jokai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa ole­vat san­ka­ri­hau­dat. Ilo­na Kemp­pai­sen väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa paneu­du­taan moni­puo­li­ses­ti ja kiin­nos­ta­vas­ti tähän aihe­pii­riin. Har­voin tie­teel­li­nen tut­ki­mus kos­ket­taa luki­jaan­sa niin syväs­ti kun Isän­maan uhrit. Meil­lä tämän päi­vän suo­ma­lai­sil­la kun jokai­sel­la on näi­tä san­ka­ri­kuo­le­man koke­nei­ta mie­hiä jos ei omas­sa per­hees­sä niin aina­kin suvus­sam­me.

***
Näin kesä­kau­den alkaes­sa monel­la meis­tä on mie­les­sä gril­laa­mi­nen ja muut kesä­hu­vit. Kokit Sami Garam ja Jan­ne Pek­ka­la ovat laa­ti­neet eri­lai­sen gril­laus­kir­jan, jon­ka nimi on yksin­ker­tai­ses­ti Nyt gril­la­taan! Kokit kokei­li­vat vii­me kesä­nä ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti eri raa­ka-ainei­den gril­laa­mis­ta ja se mikä tun­tui kival­ta, mer­kit­tiin saman tien muis­tiin. Näin syn­tyi haus­ka kir­ja, jon­ka paris­sa me taval­li­set kuo­le­vai­set­kin voim­me mak­ka­roi­den ja pih­vien lisäk­si teh­dä gril­lil­lä moni­puo­lis­ta ja mais­tu­vaa syö­tä­vää. Hyvää kesää!

Mar­kus Ana­ja
*************************
Erk­ki Käke­lä & Andreas Lär­ka, Suo­ma­lais­ten ryn­näk­kö­tyk­kien koh­ta­lot. Sak­sas­ta Suo­meen vuo­si­na 1943–1944 han­ki­tut Sturm­geschütz 40- ja Sturm­geschütz III -ryn­näk­kö­ty­kit ja nii­den tari­na
Wer­ner Söder­ström, Hel­sin­ki 2006. 142 sivua, erit­täin run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin 39 euroa.

Nigel Tho­mas & Kru­nos­lav Miku­lan, The Yugos­lav Wars (1), Slo­ve­nia & Croa­tia 1991–95. (Eli­te 138). Osprey Publis­hing, Oxford 2006. 64 sivua, mus­ta­val­ko- sekä väri­ku­vi­tus.
Hin­ta noin 11.50 GBP. Tilauk­set: www.osprey-publishing.co.uk

Jari Hans­ki, Juu­ta­lais­vi­ha Suo­mes­sa 1918–1944. Aja­tus, Hel­sin­ki 2006. 448 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 36 euroa.

Mik­ko Uola, Itse­sen­suu­rin kri­tiik­kiä. Oma­kus­tan­ne 2006. 195 sivua. Hin­ta 10 euroa (+ lähe­tys­ku­lut 3 euroa). Tilauk­set osoit­teel­la mikko.uola@utu.fi.

Mik­ko Uola, Itse­näi­nen Suo­mi – Miten Suo­mi saa­vut­ti ja säi­lyt­ti itse­näi­syy­ten­sä. Vapaus­so­dan Perin­ne­liit­to, Tam­pe­re 2006. 51 sivua, run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin 10 euroa. Tilauk­set: vape@perinneliitto.fi

Derek Fews­ter, Visions of Past Glo­ry. SKS, Hel­sin­ki 2006. 555 sivua, run­sas kuvi­tus. 34 euroa.

Malin Grund­berg, Stor­mak­tens cere­mo­nier. His­to­ris­ka Media, Lund 2006. 111 sivua, run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin 150 SEK.

Ilo­na Kemp­pai­nen, Isän­maan uhrit. SKS, Hel­sin­ki 2006. 280 sivua, kuvi­tet­tu. 30 euroa.

Sami Garam & Jan­ne Pek­ka­la, Nyt gril­la­taan! Gum­me­rus, Hel­sin­ki 2006. 96 sivua, run­sas väri­ku­vi­tus. Hin­ta noin 40 euroa.