Teks­ti: Mar­kus Ana­ja

Syk­sy 2007

Tänä syk­sy­nä on ilmes­ty­nyt pal­jon mie­len­kiin­toi­sia kir­jo­ja eri aloil­ta. Täs­sä muu­ta­ma esi­merk­ki kir­jois­ta, joi­ta voi hank­kia lah­jak­si ystä­väl­le tai omak­si ilok­si.

Tun­net­tu Venä­jä-tut­ki­ja Ilma­ri Susi­luo­to on kir­joit­ta­nut haus­kan, mut­ta sil­ti pal­jon vaka­vaa asi­aa sisäl­tä­vän kir­jan Vil­pit­tö­män ilon val­ta­kun­ta – Vii­na ja Venä­jä. Opim­me kir­jas­ta miten vii­na on kai­ken tär­kein asia isos­sa naa­pu­ris­sam­me ja miten se mm. kaa­toi Neu­vos­to­lii­ton…

***

Vapaa­muu­ra­rit ja hei­dän toi­min­tan­sa ovat aina kieh­to­neet ihmi­siä, vaik­ka “salai­suu­det” on aikaa sit­ten pal­jas­tet­tu. Suo­mek­si on nyt ilmes­ty­nyt hie­nos­ti kuvi­tet­tu teos vapaa­muu­ra­rien his­to­rias­ta näh­ty­nä hei­dän sym­bo­lien­sa kaut­ta. Kir­ja on alun perin englan­ti­lai­nen, joten mitään nime­no­maan suo­ma­lais­ta sii­tä on tur­ha hakea. W. Kirk Mac­Nul­tyn kir­ja on var­sin kiin­nos­ta­va myös niil­le, jot­ka jo tie­tä­vät aihees­ta.

***

Kuka kukin luu­lee ole­van­sa on tie­tys­ti paro­dia Kuka kukin on -kir­jas­ta, jopa kan­nen ulkoa­sua ja kir­jan kokoa myö­ten. Sii­hen on koot­tu enem­män tai vähem­män ilkei­tä mää­ri­tel­miä sii­tä, mil­tä julk­kik­set halua­vat näyt­täy­tyä ja lisäk­si kir­jan toi­mit­ta­jien näke­mys sii­tä, mil­lai­nen kysei­nen hen­ki­lö oikeas­ti on. Kir­jan englan­nin­kie­li­nen nime­ke on aina­kin näi­den rivien kir­joit­ta­jan mie­les­tä vie­heel­li­nen, mut­ta sehän saat­taa olla tar­koi­tuk­sel­lis­ta…

***

Kaik­ki muis­tam­me Rei­jo Sal­mi­sen, tie­to­kil­pai­lu­mie­hen. Hän on koon­nut Suu­ri tie­to­vi­sa 2008 nimi­seen kir­jaan kysy­myk­siä mitä eri­lai­sim­mis­ta aiheis­ta. Kir­ja kil­pai­lee muka­vas­ti Tri­vial Pur­suit -pelin kans­sa, täs­sä kun ei edes tar­vit­se vai­vau­tua heit­tä­mään nop­paa.

Toi­nen tie­to­vi­sai­lu­kir­ja on Mik­ko Kivi­sen, Tapio Lii­no­jan ja Juk­ka Lyy­ti­sen Tuu tii tu töö­ti­tuu. Suo­mi 90 vuot­ta -tie­to­vi­sa. Kir­jas­sa on 360 kysy­mys­ta ja kuhun­kin kysy­myk­seen 4 vas­taus­vaih­toeh­toa. Seu­raa­vis­ta aihe­pii­reis­tä on kus­ta­kin 90 kysy­mys­tä: poli­tiik­ka, kult­tuu­ri, viih­de ja urhei­lu.

Kuten teki­jät sano­vat: ” Ei tätä Suo­men his­to­rian oppi­kir­ja­na voi pitää, mut­ta kaik­kea pien­tä voi täs­tä­kin opuk­ses­ta hif­fa­ta. Kir­jas­sa ei ole yhtään kysy­mys­tä pesä­pal­los­ta eikä kan­san­tan­huis­ta, jot­ka ovat Suo­men kan­san pahim­pia vit­sauk­sia.”

*****

Ilma­ri Susi­luo­to, Vil­pit­tö­män ilon val­ta­kun­ta. Vii­na ja Venä­jä. Aja­tus, Hel­sin­ki 2007. 236 sivua.

W. Kirk Mac­Nul­ty, Vapaa­muu­ra­rit. Sym­bo­lit, salai­suu­det, mer­ki­tys. Tam­mi, Hel­sin­ki 2007. 320 sivua, run­sas kuvi­tus.

Mik­ko Met­sä­mä­ki & Esa Mäki­nen, Kuka kukin luu­lee ole­van­sa. Who’s who in their mind in Fin­land. Aja­tus, Hel­sin­ki 2007. 237 sivua.

Rei­jo Sal­mi­nen, Suu­ri tie­to­vi­sa 2008. Gum­me­rus, Hel­sin­ki 2007. 248 sivua.

Mik­ko Kivi­nen, Tapio Lii­no­ja ja Juk­ka Lyy­ti­nen, Tuu tii tu töö­ti­tuu – Suo­mi 90 vuot­ta tietovisa.Ajatus Kir­jat, Hel­sin­ki 2007. 222 sivua.