Kun­nia­merk­ki­kir­joil­la tun­tuu aina ole­van var­ma menek­ki. Uusin tulo­kas, ja itse asias­sa täl­lä het­kel­lä ainoa saa­ta­va­na ole­va teos suo­ma­lai­sis­ta mer­keis­tä, on kun­nia­merk­ki­kaup­pias Jani Tiai­sen Suo­men kun­nia­mer­kit.

Kir­ja on suu­ri­ko­koi­nen ja hie­noil­la väri­ku­vil­la varus­tet­tu. Sen hin­ta on 90 ja 130 euron välil­lä, kau­pas­ta riip­puen, eli poik­keuk­sel­li­sen kal­lis. Kus­tan­ta­jan mai­nos­teks­ti ker­too, että ” kir­ja on ensim­mäi­nen kat­ta­va teos itse­näi­syy­tem­me ajan kun­nia­mer­keis­tä. Maam­me kun­nia- ja ansio­mer­keis­tä ei ole kos­kaan aiem­min jul­kais­tu kat­ta­vaa tie­to- ja haku­teos­ta”. Häm­mäs­tyt­tä­vä väi­te, kun ottaa huo­mioon edel­leen perus­teok­sen ase­mas­sa ole­vaa Wre­den Fin­lands utmär­kel­se­tec­ken vuo­del­ta 1946 sekä Hämeen-Ant­ti­lan, Jän­tin ja Kar­ni­lan sekä Tet­rin kir­jat.

Jani Tiai­nen käsit­te­lee kir­jas­saan Suo­men rita­ri­kun­tien kun­nia­merk­ke­jä, eräi­tä vapaus­so­taan liit­ty­viä merk­ke­jä, suo­je­lus­kun­tien ja Lot­ta Svär­din ansio­merk­ke­jä, tal­vi- ja jat­ko­so­dan muis­to­ris­te­jä, sota­kou­lu­jen kurs­si­merk­ke­jä sekä lii­kun­nan ja urhei­lun kun­nia­merk­ke­jä. Mm. maan­puo­lus­tus- ja perin­ne­jär­jes­tö­jen ansio­merk­ke­jä ei sen sijaan käsi­tel­lä kat­ta­vas­ti.

Kir­ja on sel­väs­ti suun­nat­tu keräi­li­jöil­le, sil­lä se sisäl­tää tark­ko­ja tie­to­ja kun­nia­merk­kien mitois­ta ja pai­nois­ta. Tie­dot myön­tö­mää­ris­tä ovat vali­tet­ta­van van­ho­ja, vaik­ka nii­tä monis­sa tapauk­sis­sa oli­si ollut help­po sel­vit­tää myön­tä­jä­ta­hol­ta. His­to­rial­li­ses­ti kiin­nos­tu­neel­le luki­jal­le on tar­jol­la vain niu­kas­ti tie­to­ja.

Kir­ja sisäl­tää myös vali­tet­ta­via vir­hei­tä. Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon, että sivul­la 300 on otsi­kon mukaan ”Reser­viup­see­ri­lii­ton – Reser­vin aliup­see­rien lii­ton ansio­ris­ti”. Näi­den liit­to­jen yhdis­ty­mi­ses­tä on toki kes­kus­tel­tu sil­loin täl­löin, mut­ta aina­kaan vie­lä näin ei ole tapah­tu­nut… Kai­ken kuk­ku­rak­si kuvas­sa ole­va huo­mio­no­soi­tus kuu­luu Sota­ve­te­raan­lii­tol­le! Kir­jan englan­nin­kie­lis­tä teks­tiä, jos toki myös suo­men­kie­lis­tä, oli­si ehdot­to­mas­ti pitä­nyt tar­kas­taa ennen kir­jan pai­na­mis­ta, sen ver­ran köm­pe­löä ja vir­hei­tä täyn­nä se on.

Tiai­sen kir­ja on puut­teis­taan huo­li­mat­ta hyö­dyl­li­nen kun­nia­merk­ki­har­ras­ta­jal­le. Kun on läh­det­ty teke­mään täl­lais­ta isoa, komea­ta – ja kal­lis­ta – kir­jaa, oli­si voi­nut toi­voa, että sekä teki­jä että kus­tan­ta­ja oli­si­vat kiin­nit­tä­neet enem­män huo­mio­ta asioi­den tar­kis­tuk­seen ja teks­tin vii­meis­te­lyyn.

Jani Tiai­nen, Suo­men kun­nia­mer­kit / The Orders, Deco­ra­tions and Medals of Fin­land. Apa­li, Tam­pe­re 2010. 319 sivua, väri­ku­vi­tus.

Mar­kus Ana­ja

(Jul­kais­tu Paro­le-leh­des­sä).