Jää­kä­ri­liik­kees­tä ja jää­kä­reis­tä on tun­ne­tus­ti ilmes­ty­nyt lukui­sia eri­tyyp­pi­siä kir­jo­ja aina vapaus­so­dan ajoil­ta läh­tien. Täy­sin omas­sa luo­kas­saan on Mat­ti Lau­er­man mas­sii­vi­nen (yli tuhat sivua) tut­ki­mus, joka tänä päi­vä­nä kui­ten­kin on mel­ko han­ka­las­ti saa­ta­vis­sa. Monia mui­ta­kin mie­len­kiin­toi­sia kir­jo­ja toki on ilmes­ty­nyt vuo­sien var­rel­la.

Uusin tulo­kas on joen­suu­lai­sen dosent­ti Jark­ko Kem­pin kir­ja Isän­maan puo­les­ta. Jää­kä­ri­liik­keen ja jää­kä­rien his­to­ria (Miner­va, Hel­sin­ki 2011). Kemp­pi on aiem­min moni­puo­li­ses­ti tut­ki­nut suo­ma­lais­ta soti­las­his­to­ri­aa ja kir­joit­ta­nut mm. A.E. Mar­to­lan elä­mä­ker­ran sekä Upsee­ri­lii­ton his­to­rian. Kem­pin uusim­man kir­jan­sa läh­de­ai­neis­to­na on ollut pää­asial­li­ses­ti aiem­pi kir­jal­li­suus. Kir­jan teki­jä on koon­nut pal­jon aiem­min haja­nai­ses­ti ollut­ta tie­toa yksiin kan­siin, joten kir­ja ei ole van­ho­jen tut­tu­jen asioi­den ker­taus­ta. Myös arkis­to­läh­tei­tä on hyö­dyn­net­ty.

Kir­jas­sa käsi­tel­lään tii­viis­sä mut­ta sel­keäs­sä muo­dos­sa jää­kä­ri­liik­keen syn­tyä, kou­lu­tus­ta Sak­sas­sa sekä tais­te­lu­ja Sak­san itä­rin­ta­mal­la, jää­kä­rei­den toi­min­taa vapaus­so­das­sa, hei­dän roo­li­aan nuo­ren armei­jam­me ja suo­je­lus­kun­tam­me luo­mis­vai­hees­sa sekä osal­lis­tu­mis­taan tal­vi- ja jat­ko­so­tiin. Tämä kaik­ki vie noin puo­let kir­jan vajaas­ta 400 teks­ti­si­vus­ta.

Aina­kin tämän kir­joit­ta­jal­le antoi­sin osa Kem­pin kir­jas­ta oli kui­ten­kin sen jäl­kim­mäi­nen puo­lis­ko. Teki­jä antaa täs­sä hyvän kuvan jää­kä­rei­hin liit­ty­vis­tä jär­jes­töis­tä, sää­tiöis­tä ja rahas­tois­ta. Kemp­pi sel­vit­tää vapaus­so­dan jäl­kei­sen Jää­kä­ri­toi­mis­ton toi­min­taa, Jää­kä­ri­lii­ton perus­ta­mis­ta ja toi­min­taa, mut­ta myös Jää­kä­ri­rou­vien yhdis­tyk­sen toi­min­taa ja esi­mer­kik­si Kuk­kais­ra­has­ton mer­ki­tys­tä. Paro­len vai­hei­ta käsi­tel­lään mel­ko laa­jas­ti kuten myös muu­ta kir­jal­lis­ta toi­min­taa. Myös jää­kä­rei­den toi­min­taa Upsee­ri­lii­tos­sa, Vapaus­so­tu­rien huol­to­sää­tiös­sä ja Man­ner­heim-ris­tin rita­rei­den sää­tiös­sä käy­dään läpi.

Häm­mäs­tyt­tä­vää on kui­ten­kin se, että kir­jas­sa ei lain­kaan käsi­tel­lä JP 27:n perin­neyh­dis­tys­tä kuten ei myös­kään Jää­kä­ri­sää­tiön nykyis­tä toi­min­taa. Täs­tä puut­tees­ta huo­li­mat­ta Jark­ko Kem­pin uusi kir­ja on tii­vis ja asial­li­nen tie­to­pa­ket­ti jää­kä­reis­tä ja hei­dän toi­min­nas­taan.

Mar­kus Ana­ja

(Jul­kais­tu Paro­le-leh­des­sä).