Alpo Rusia epäil­tiin vuon­na 2002 tör­keäs­tä vakoi­lus­ta DDR:n tie­dus­te­lu­pal­ve­lun Sta­sin hyväk­si, mut­ta epäi­lyt osoit­tau­tui­vat aiheet­to­mik­si. Rusi on sen jäl­keen käy­nyt jul­ki­suu­des­sa tais­te­lua osoit­taak­seen omaa syyt­tö­myyt­tään ja samal­la vaa­ti­nut suo­ma­lais­ten Sta­si-yhteyk­sien sel­vit­tä­mis­tä.

Tämän kir­jan tie­dot perus­tu­vat arkis­to­läh­tei­siin ja kir­jal­li­suu­teen. Sii­nä selos­te­taan Sta­sin Suo­men-ope­raa­tioi­ta vuo­si­na 1960–1989 ja ker­ro­taan muun muas­sa kah­den Sta­sin suo­ma­lai­sa­gen­tin, Jou­ko Joki­sa­lon ja Riit­ta Jun­tusen, vakoi­lu­ta­ri­na.

Sta­si pyr­ki Suo­men kaut­ta saa­maan tie­to­ja eten­kin Natos­ta ja Yhdys­val­lois­ta. Tie­dus­te­lu- ja vas­ta­va­koi­luo­pe­raa­tiois­sa Sta­si teki Suo­mes­sa tii­vis­tä yhteis­työ­tä Neu­vos­to­lii­ton tur­val­li­suus­pal­ve­lun, KGB:n kans­sa. Sta­sia eivät kiin­nos­ta­neet pel­käs­tään suo­ma­lais­po­lii­ti­kot ja -soti­laat, vaan myös eri­ta­soi­set vir­ka­mie­het, jär­jes­tö­ak­tii­vit, toi­mit­ta­jat, opis­ke­li­jat ja teol­li­suus­pii­rit. Osa itä­sak­sa­lais­ten suo­ma­lais­kon­tak­teis­ta toi­mi Sta­sin hyväk­si tie­tä­mät­tään, osa tie­toi­ses­ti ja jopa Sta­sin palk­kaa­mi­na.

Var­si­nai­nen “Tii­ti­sen lis­ta” jää ilmei­ses­ti edel­leen jul­kis­ta­mat­ta – ehkä se ekoh­ta ei enää kiin­nos­taa juu­ri ketään?

************************
Alpo Rusi, Tii­ti­sen lis­ta. Sta­sin vakoi­lu Suo­mes­sa 1960–1989. Gum­me­rus, Hel­sin­ki 2011. 411 sivua.