Tie­dus­te­lu­toi­min­ta on aina kieh­to­nut luke­vaa ylei­söä ja niin­pä lähes kaik­ki tätä alaa kos­ke­vat kir­jat ovat myös hyvin myy­viä. Tämän vuo­den ehkä eni­ten huo­mio­ta herät­tä­nyt teos on Mik­ko Por­va­lin kir­joit­ta­ma Vakoo­ja­kou­lu – Pää­ma­jan asia­mies­kou­lu­tus jat­ko­so­das­sa.

Kir­jas­sa käsi­tel­lään asia­mies­ten vär­väys­tä sota­van­ki­lei­reil­tä, hei­dän kou­lu­tus­taan sekä toi­min­taa. Por­va­lin isoi­sä pal­ve­li jat­ko­so­das­sa Pää­ma­jan tie­dus­te­lu-upsee­ri­na ja toi­mi myös “agent­ti­kou­lun” opet­ta­ja­na. Hän kät­ki – vas­toin mää­räyk­siä – joi­tain agent­tien kou­lu­tus­ta kos­ke­via asia­kir­jo­ja ja nämä ovat­kin olleet tär­keä läh­de nyt ilmes­ty­neel­le kir­jal­le.

Vai­te­lias mies on ker­to­mus erään puna-armei­jan enti­sen vakoo­jan, sota­van­gin ja hei­mo­so­ti­laan elä­mäs­tä Suo­mes­sa ja Neu­vos­to­lii­tos­sa. Usko­mat­to­mal­ta tun­tu­va, mut­ta ilmei­ses­ti­kin tosi tari­na poik­keuk­sel­li­ses­ta ihmis­koh­ta­los­ta. Samal­la kir­ja palaut­taa mie­liin ns. hei­mo­so­ti­lai­den sekä myös inke­ri­läis­ten, itä­kar­ja­lais­ten ja viro­lais­ten sivii­li­pa­ko­lais­ten kovan koh­ta­lon jat­ko­so­dan jäl­keen.

Sodan­jäl­keis­tä sivii­li­tie­dus­te­lua eli Suo­je­lu­po­lii­sia käsi­tel­lään kir­jas­sa Rata­ka­tu 12 – Suo­je­lu­po­lii­si 1949 – 2009. Var­si­nai­sen tut­ki­muk­sen on kir­joit­ta­nut pro­fes­so­ri Kim­mo Ren­to­la, mut­ta kir­jas­sa on myös Mari Luuk­ko­sen kir­joit­ta­ma luku “Mui­kun polii­si­kort­te­lis­ta, eli Supon toi­mi­pai­kas­ta Hel­sin­gis­sä. Mat­ti Lack­man on laa­ti­nut kat­sauk­sen suo­ma­lai­sen tur­val­li­suus­po­lii­sin vai­hei­siin vuo­si­na 1918 – 1944.

Myös toi­sen tur­val­li­suus­vi­ran­omai­sen his­to­ria on äsket­täin ilmes­ty­nyt: Raja­rau­haa Suo­men ja Euroo­pan puo­les­ta käsit­te­lee Raja­var­tio­lai­tok­sen his­to­ri­aa vii­mek­si kulu­neen parin vuo­si­kym­me­nen aika­na. Kir­ja täy­den­tää siis aiem­min ilmes­ty­nei­tä RVL:n ja Meri­var­tios­ton his­to­ria­teok­sia. Kir­jan teki­jä, FT Juha Poh­jo­nen, on aiem­min tut­ki­nut pait­si raja­var­tioin­tia myös tie­dus­te­lu­toi­min­taa. Nyt val­mis­tu­nut RVL:n his­to­ria on erin­omai­nen ja mie­len­kiin­toi­nen tut­ki­mus, joka lisäk­si on myös hyvin kir­joi­tet­tu.

Jos edel­li­nen kir­ja – luon­teen­sa mukai­ses­ti – lähin­nä liik­kuu erään­lai­sel­la mak­ro­ta­sol­la, niin Mar­ja Wal­lin­gin laa­ti­ma Raja­var­tio­lii­ton 50-vuo­tis­his­to­ria, Pit­kä par­tio – Raja­var­ti­jan tai­val havu­met­sis­tä Schen­ge­nin ulko­ra­joil­le, vie luki­jan raja­var­tioin­nin mik­ro­ta­sol­le, yksit­täi­sen raja­var­ti­jan ja hänen etu­jär­jes­tön­sä tasol­le. Mie­len­kiin­toi­nen ja hyö­dyl­li­nen täy­den­nys Poh­jo­sen kir­jal­le.

************************

Mik­ko Por­va­li, Vakoo­ja­kou­lu. Pää­ma­jan asia­mies­kou­lu­tus jat­ko­so­das­sa. Ate­na, Jyväs­ky­lä 2010. 247 sivua, kuvi­tet­tu.

Mart­ti Soik­ke­li, Vai­te­lias mies. Edi­ta, Hel­sin­ki 2008. 239 sivua, kuvi­tet­tu.

Mat­ti Simo­la (toim.), Rata­ka­tu 12. Suo­je­lu­po­lii­si 1949 – 2009. WSOY, Hel­sin­ki 2009. 319 sivua, kuvi­tet­tu.

Juha Poh­jo­nen, Raja­rau­haa Suo­men ja Euroo­pan puo­les­ta. Raja­var­tio­lai­tos 1991 – 2009.
Ota­va, Hel­sin­ki 2009. 239 sivua, kuvi­tet­tu.

Mar­ja Wal­ling, Pit­kä par­tio – Raja­var­ti­jan tai­val havu­met­sis­tä Schen­ge­nin ulko­ra­joil­le. Raja­var­tio­liit­to 50 vuot­ta (1954 – 2004). Raja­var­tio­liit­to, Hel­sin­ki 2006. 370 sivua, kuvi­tet­tu.