(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Vapaus­so­ta-aihet­ta käsi­tel­lään yhä uusis­sa kir­jois­sa. Val­tio­neu­vos­ton taan­noin aset­ta­man Sota­sur­mat-pro­jek­tin puit­teis­sa on val­mis­tu­nut välit­tö­mien sota­ta­pah­tu­mien hen­ki­lö­tap­pioi­ta käsit­te­le­vä tut­ki­mus nimel­lä Ama­töö­rien sota. Tut­ki­mus sisäl­tää yksi­tyis­koh­tai­sia tie­to­ja eri tais­te­lui­den tap­piois­ta ja näi­den luku­jen ana­lyy­sia. Tähä­nas­ti­nen käsi­tys tap­piois­ta on perus­tu­nut 1920-luvun alus­sa laa­dit­tuun ns. papin­ti­las­toon. Uusi tut­ki­mus osoit­taa näi­den luku­jen olleen aivan lii­an alhai­set.

Län­si-Uuden­maan tapah­tu­mis­ta 1918 on val­mis­tu­nut Tam­mi­saa­ren ruot­sin­kie­li­sen lukion his­to­rian­opet­ta­jan Stu­re Lind­hol­min tut­ki­mus. “Röd galens­kap – vit ter­ror” (“Punai­nen hul­luus – val­koi­nen ter­ro­ri”) pyr­kii toi­saal­ta kuvaa­maan tapah­tu­mien kul­kua mut­ta toi­saal­ta myös välit­tä­mään ajan­ku­vaa lukuis­ten haas­tat­te­lu­jen ja muis­tel­mien kaut­ta.

***
Kun jat­ko­so­dan aika­na Suo­meen tuli suu­ri mää­rä sak­sa­lai­sia soti­lai­ta, Sak­san soti­las­joh­to tuot­ti hei­dän opas­tuk­seen laa­jan Suo­mi-oppaan. Kir­jas­sa ker­rot­tiin Suo­men maan­tie­dos­ta, his­to­rias­ta, yhteis­kun­nas­ta ja kult­tuu­ris­ta var­sin kat­ta­vas­ti ja sii­tä on nyt jul­kais­tu suo­men­nos nimel­lä Wehr­mach­tin mat­kao­pas Suo­meen.

Kai­kin puo­lin van­hen­tu­nut ja var­sin kui­vah­kos­ti kir­joi­tet­tu teks­ti ei tar­joa suur­ta lukue­lä­mys­tä tämän päi­vän suo­ma­lai­sel­le luki­jal­le. Kir­jaa kan­nat­taa­kin mie­les­tä­ni käyt­tää lähin­nä haku­teos­mai­ses­ti: aina kun halu­aa tar­kis­taa mil­lai­sen kuvan jos­tain asias­ta sil­loi­sil­le ase­vel­jil­lem­me on halut­tu antaa, vas­taus löy­tyy täs­tä kir­jas­ta. Kir­jaan sisäl­tyy mel­ko laa­ja osio, jos­sa sak­sa­lai­sil­le on pyrit­ty opet­ta­maan sekä suo­men että saa­men kiel­ten perus­teet.

Lap­piin liit­tyy myös dosent­ti Mik­ko Uolan kir­joit­ta­ma teos Maa pon­te­va Poh­jo­lan ääril­lä on, sil­lä kysees­sä on Lapin suo­je­lus­kun­ta- lot­ta- ja soti­las­pii­rien his­to­ria. Ammat­ti­his­to­rioit­si­jan kynäs­tä syn­ty­nyt laa­ja kir­ja on hie­no huo­mio­no­soi­tus maan­puo­lus­tus­työl­le Poh­jois-Suo­mes­sa. On ilah­dut­ta­vaa että lukuis­ten pai­kal­lis­suo­je­lus­kun­tien his­to­riik­kien rin­nal­le ilmes­tyy myös pii­ri­ta­son tut­ki­muk­sia.

***

Moni Reser­vin Sano­mien luki­jois­ta­kin on jos­sain vai­hees­sa tutus­tu­nut mai­nioi­hin Aste­rix-sar­ja­ku­va­kir­joi­hin – joko omak­si tai las­ten ilok­si. Gal­lia­lais­ky­län tais­te­lut roo­ma­lai­sia val­loit­ta­jia vas­taan tai­ka­juo­man avul­la, pääl­lik­kö joka pel­kää vain sitä, että tai­vas puto­aa hei­dän nis­kaan­sa ja monet muut mei­tä ilah­dut­ta­neet asiat ovat nyt jou­tu­neet “tie­teel­li­sen” ana­lyy­sin koh­teik­si Kei­jo Kar­ja­lai­sen mai­nios­sa kir­jas­sa Poli­tiik­ka Aste­rixin maa­il­mas­sa.
Diplo­maa­tik­si kou­lut­tau­tu­va teki­jän on sovel­ta­nut yhteis­kun­ta­tie­teel­li­set vii­te­ke­hyk­sen gal­lia­lais­ky­län tou­hui­hin haus­kal­la, jos­kin pai­koin hie­man pui­se­val­la ja itse­ään tois­ta­val­la taval­la. Hyvää ajan­vie­tet­tä!

Vaka­vam­paa asi­aa löy­tyy kah­den suo­ma­lai­sen soti­laan kir­joit­ta­mas­ta teok­ses­ta Ter­ro­ris­mi Euroo­pas­sa. Kovin pal­jon uut­ta asi­aa tämä kir­ja ei tosin sisäl­lä, mut­ta sii­nä on var­sin hyvin eri­tel­ty ter­ro­ris­min käsi­tet­tä ja sen ilme­ne­mis­muo­to­ja. Kon­kreet­tis­ta tie­toa tämän päi­vän (tai oikeam­min kir­joit­ta­mis­het­ken) tilan­tees­ta ei löy­dy, mikä on sii­nä mie­les­sä hyvä­kin asia, että kir­jan ajan­koh­tai­suus säi­lyy hie­man pidem­pään. Sen ver­ran nopeas­ti nimit­täin monet asiat muut­tu­vat tämän mei­tä kaik­kia kiin­nos­ta­van ilmiön osal­ta.

Pidem­piä kehi­tys­lin­jo­ja poh­tii pro­fes­so­ri Seik­ko Esko­la uudes­sa kir­jas­saan His­to­rian kuo­le­ma ja kult­tuu­rien tais­te­lu. Kir­jan nel­jäs­sä osas­sa teki­jä ana­ly­soi mm. kom­mu­nis­min lop­pu­ta­set­ta, kris­ti­nus­kon ja län­si­mai­sen kult­tuu­rin suh­det­ta, “his­to­rian yllä­tys­tä – itse­näis­tä Suo­mea” sekä “maa­il­man­his­to­rian lumous­ta”. Nämä esseet anta­vat ajat­te­le­mi­sen aihet­ta pidem­mäk­si­kin ajak­si.

Mar­kus Ana­ja
**********************

Aapo Rose­lius, Ama­töö­rien sota. Rin­ta­ma­tais­te­lui­den hen­ki­lö­tap­piot Suo­men sisäl­lis­so­das­sa 1918. (Val­tio­neu­vos­ton kans­lian jul­kai­susar­ja 1/2006). Val­tio­neu­vos­ton kans­lia, Hel­sin­ki 2006. 167 sivua. Luet­ta­vis­sa Inter­ne­tis­tä osoit­tees­sa: http://www.vnk.fi/vn/liston/vnk.lsp?r=100312&k=fi&old=960.

Stu­re Lind­holm, “Röd galens­kap – vit ter­ror”. Det fört­räng­da kri­get i Väst­ny­land. Söder­ströms & Proclio, Hel­sing­fors 2005. 384 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 36 euroa.

Wehr­mach­tin mat­kao­pas Suo­meen. Aja­tus, Hel­sin­ki 2005. 314 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 33 euroa.

Mik­ko Uola, Maa pon­te­va Poh­jo­lan ääril­lä on, Lapin suo­je­luk­sun­ta- lot­ta- ja soti­las­pii­rit. Lapin Soti­las­lää­nin Perin­neyh­dis­tys, s.l. [Rova­nie­mi] 2005. 720 sivua, run­saas­ti kuvi­tet­tu. Kir­ja ei ole ylei­ses­sä myyn­nis­sä, mut­ta sitä voi kysyä Lapin Soti­las­lää­nin Esi­kun­nas­ta (Riit­ta Luk­ka­ri­nen, puh. (016) 181 4002). Hin­ta lie­nee 60–70 euroa.

Kei­jo Kar­ja­lai­nen, Poli­tiik­kaa Aste­rixin maa­il­mas­sa. Aja­tus, Hel­sin­ki 2006. 239 sivua. Hin­ta noin 34 euroa.

Juha-Ante­ro Puis­to­la & Jan­ne Her­ra­la, Ter­ro­ris­mi Euroo­pas­sa. Tam­mi, Hel­sin­ki 2006. 263 sivua. Hin­ta noin 32 euroa.

Seik­ko Esko­la, His­to­rian kuo­le­ma ja kult­tuu­rien tais­te­lu. Kir­joi­tuk­sia his­to­rias­ta ja nyky­ajas­ta. Edi­ta, Hel­sin­ki 2006. 272 sivua. Hin­ta noin 29 euroa.