(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Joka syk­sy tuo mark­ki­noil­le suu­ren mää­rän uusia kir­jo­ja, niin myös tänä vuon­na. Juu­ri pide­tyt Hel­sin­gin kir­ja­mes­sut tun­tu­vat mää­rää­vän monen kir­jan tar­kem­man ilmes­ty­mi­sa­jan­koh­dan ja näin on vie­lä usei­ta tämän leh­den seu­raa­viin­kin nume­roi­hin tie­dos­sa mon­ta esi­tel­tä­vää teos­ta.

Nuo­ren pol­ven sota­his­to­rioit­si­ja Las­se Laak­so­nen väit­te­li toh­to­rik­si vuon­na 1999 tut­ki­muk­sel­laan suo­ma­lais­ten jouk­ko­jen tilas­ta tal­vi­so­dan lop­pu­vai­hees­sa. Väi­tös­kir­ja sai pal­jon kii­tos­ta ja herät­ti run­saas­ti kes­kus­te­lua. Sen pie­neh­kö pai­nos lop­pui nopeas­ti ja moni kiin­nos­tu­nut luki­ja ei pääs­syt sii­hen tutus­tu­maan. Nyt tut­ki­muk­ses­ta on ilmes­ty­nyt uusi pai­nos, joten jokai­sen Suo­men sota­his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neel­la on tilai­suus pereh­tyä Laak­so­sen teok­seen.

Tal­vi­so­dan lop­pu­vai­hei­siin sijoit­tuu myös Heik­ki Tii­li­kai­sen ja Ilma­ri Pusan kir­ja Tal­vi­so­dan jäi­nen lop­pu­näy­tös. Itäi­sel­lä Suo­men­lah­del­la eli tar­kem­min sanot­tu­na Kot­kan ja Viro­lah­den edus­tal­la käy­tiin veri­siä tais­te­lui­ta, jois­ta ei aikai­sem­min ole juu­ri­kaan kir­joi­tet­tu. Läh­tei­nä on käy­tet­ty run­saas­ti mm. aika­lais­muis­tel­mia ja arkis­to­ja.

Kuka­pa tämän leh­den luki­jois­ta ei oli­si kuul­lut “Pär­min piruis­ta” ja hei­dän joh­ta­jas­taan Nik­ke “Duo­da-duo­da” Pär­mis­tä. Nyt tämän legen­daa­ri­sen soti­laan tyt­tä­ren­ty­tär on per­hees­sä säi­ly­nei­den asia­kir­jo­jen ja mui­den läh­tei­den poh­jal­ta kir­joit­ta­nut Pär­min elä­mä­ker­ran. Kir­jas­ta välit­tyy kuva ulkoi­ses­ti karus­ta mie­hes­tä, joka ei kaih­ta­nut esi­mies­ten­sä kri­ti­koin­tia.

Jää­kä­ri­ken­raa­li­ma­ju­ri Einar Vih­ma oli ainoa suo­ma­lai­nen ken­raa­li, joka kaa­tui kesän 1944 tor­jun­ta­tais­te­luis­sa. Tun­net­tu sota­his­to­rioit­si­ja Mart­ti Tur­to­la on kir­joit­ta­nut tämän roh­kean upsee­rin elä­mä­ker­ran. Se täy­den­tää mai­nios­ti soti­las­joh­ta­jiem­me elä­mä­ker­ta­sar­jaa.

Kot­ka­lai­nen Kyös­ti Pie­ti­läi­nen vär­väy­tyi Rans­kan Muu­ka­lais­le­gioo­naan yli nel­jän­nes­vuo­si­sa­dak­si. Pari vuot­ta sit­ten ilmes­ty­nyt kir­ja Legioo­na­lai­nen Peters on saa­nut jat­koa otsi­kol­la 120 päi­vää legioo­na­lai­sek­si. Kir­ja ker­too Pie­ti­läi­sen omin sanoin legioo­nan ääret­tö­män kovas­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja kuris­ta. Häi­rit­se­vää on var­sin oma­hy­väi­nen tapa suh­tau­tua mui­den epä­on­nis­tu­mi­siin ja omaan menes­tyk­seen, mut­ta uskon kir­jan sil­ti kiin­nos­ta­van monia tämän­kin leh­den luki­jois­ta.

***

Perin­tei­seen tapaan lopuk­si muu­ta­ma lah­ja­vink­ki. Monel­la kir­jan ystä­väl­lä on oma kir­ja­no­mis­ta­jan merk­kin­sä, exli­brik­sen­sä. Ja vaik­ka ei ole omaa merk­kiä, mui­den merk­kei­hin on mie­len­kiin­tois­ta tutus­tua. Tun­ne­tuim­pia exli­bris-tai­tei­li­joi­tam­me oli Erk­ki Tant­tu, jon­ka run­saas­ta tuo­tan­nos­ta hie­no vali­koi­ma on jul­kais­tu kir­jan muo­dos­sa. Kir­jas­sa pai­no­te­taan merk­kien taus­to­ja ja syn­ty­his­to­ri­aa. Lisäk­si se sisäl­tää täy­del­li­sen luet­te­lon Tan­tun toteut­ta­mis­ta exli­brik­sis­tä. Kau­nis ulkoa­su lisää kir­jan arvoa.

Dek­ka­ris­tien kes­to­suo­si­keil­ta ame­rik­ka­lai­sel­ta Don­na Leo­nil­ta ja brit­ti­läi­sel­tä Mic­hael Dib­di­nil­tä on kum­mal­ta­kin suo­men­net­tu uudet kir­jat (Oman käden oikeus Leo­nil­ta sekä Ja sit­ten kuo­let Dib­di­nil­tä). Molem­mat kir­jai­li­jat sijoit­ta­vat tari­nan­sa Ita­li­aan, jos­sa he itse­kin ovat asu­neet. Laa­du­kas­ta luke­mis­ta ita­lia­lai­sen hyvän ruo­an ja vii­nin sekä mukaan­sa tem­paa­vien tari­noi­den ystä­vil­le.

Mar­kus Ana­ja

***********************

Las­se Laak­so­nen, Todel­li­suus ja har­hat. Kan­nak­sen tais­te­lut ja suo­ma­lais­ten jouk­ko­jen tila tal­vi­so­dan lopus­sa 1940. Aja­tus, Hel­sin­ki 2005. 574 sivua + kart­ta- ja valo­ku­va­lii­te. Hin­ta noin 33 euroa.

Heik­ki Tii­li­kai­nen & Ilma­ri Pusa, Tal­vi­so­dan jäi­nen lop­pu­näy­tös. Aja­tus, Hel­sin­ki 2005. 256 sivua, valo­ku­via. Hin­ta noin 33 euroa.

Eeva-Kai­sa Ahtiai­nen, Mies ja pirut. Nik­ke Pär­min elä­mä. Ota­va, Hel­sin­ki 2005. 272 sivua, valo­ku­via. Hin­ta noin 32 euroa.

Mart­ti Tur­to­la, Jää­kä­ri­ken­raa­li Einar Vih­ma. Ihan­ta­lan tais­te­lun rat­kai­si­ja. Ota­va, Hel­sin­ki 2005. 264 sivua, valo­ku­via. Hin­ta noin 33 euroa.

Kyös­ti Pie­ti­läi­nen & Pet­ri Pie­ti­läi­nen, 120 päi­vää legioo­na­lai­sek­si. Miten Pie­ti­läi­ses­ti teh­tiin Peters. Tam­mi, Hel­sin­ki 2005. 307 sivua, valo­ku­via. Hin­ta noin 31 euroa.

Mark­ku Tant­tu, Erk­ki Tan­tun exli­bris­tai­de. SKS; Hel­sin­ki 2005. 56 sovia. Hin­ta noin 24 euroa.

Don­na Leon, Oman käden oikeus. Ota­va, Hel­sin­ki 2005. 256 sivua. Hin­ta noin 35 euroa.

Mic­hael Dib­din, Ja sit­ten kuo­let. Gum­me­rus, Hel­sin­ki 2005. 222 sivua. Hin­ta noin 28 euroa.