(Jul­kais­tu aikai­sem­min Suo­men Soti­las -leh­des­sä)

Vapaus­so­dan tapah­tu­mis­ta tuo­te­taan yhä uusia tut­ki­muk­sia ja mui­ta jul­kai­su­ja. Tosin näi­den jul­kai­su­jen sivuil­la puhu­taan ani har­voin vapaus­so­das­ta, sen sijaan käy­te­tään nimi­tyk­siä “sisäl­lis­so­ta”, “kan­sa­lais­so­ta” tai “vuo­den 1918 tapah­tu­mat”. Mir­ja Turusen väi­tös­kir­ja Veri­pel­lot antaa uut­ta tie­toa Kou­vo­las­sa tapah­tu­neis­ta sekä punais­ten että val­kois­ten teloi­tuk­sis­ta ja nii­den ympä­ril­le syn­ty­neis­tä myy­teis­tä.

Ruot­sin­kie­li­sel­tä Uudel­ta­maal­ta on jul­kais­tu hen­ki­lö­koh­tai­sia muis­te­luk­sia täl­tä ajal­ta kir­jas­sa Ter­ror och tra­gik. Nuo­ren musii­kin opet­ta­jan Ger­da Schy­berg­so­nin muis­ti­vih­ko­ja on toi­mit­ta­nut hänen suku­lai­sen­sa Per Schy­berg­son. Kir­ja antaa mie­len­kiin­toi­sen ajan­ku­van Sipoon ja Hel­sin­gin alueil­ta.

Por­voon juu­ri eläk­keel­le jää­nyt tuo­mio­ro­vas­ti Lars Sch­midt väit­te­li teo­lo­gian toh­to­rik­si tut­ki­muk­sel­laan kir­kon ja punais­ten suh­tees­ta Por­voon alu­eel­la. Väi­tös­ti­lai­suus oli jo sinäl­lään mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä se oli ilmei­ses­ti ensim­mäi­nen Por­voos­sa jär­jes­tet­ty väi­tös­ti­lai­suus. Sch­mid­tin tut­ki­muk­sen mukaan suur­ta kau­naa ei aina­kaan täl­lä alu­eel­la kan­net­tu vapaus­so­dan jäl­keen. Por­voo­ta hal­lus­saan pitä­neet punai­set eivät tosin juu­ri­kaan olleet pai­kal­li­ses­ta väes­tös­tä, vaan oli­vat tul­leet muu­al­ta, lähin­nä Hel­sin­gis­tä.

Mar­kus Ana­ja
*********************

Mir­ja Turu­nen, Veri­pel­lot. Sisäl­lis­so­dan sur­ma­työt Poh­jois-Kymen­laak­sos­sa 1918. Ate­na, Jyväs­ky­lä 2005. 355 sivua, valo­ku­via. Hin­ta noin 35 euroa.

Ger­da Schy­berg­son / Per Schy­berg­son (red.), Ter­ror och tragik.Helsingfors och Sib­bo våren 1918. Schildts, Esbo 2003. 226 sivua, muu­ta­ma piir­ros- ja valo­ku­va. Hin­ta noin 25 euroa.

Lars Sch­midt, En kamp om sjä­lar. Den evan­ge­lisk-lut­hers­ka kyr­kan i Borgå­byg­den och dess röda med­lem­mar under tiden kring år 1918. Åbo Aka­de­mis För­lag, Åbo 2004. 306 sivua, kuvia. Hin­ta noin 25 euroa.