Jyväs­ky­lä­läi­nen kus­tan­nus­lii­ke Docen­do, jon­ka taus­ta on IT- ja valo­ku­vaus­kir­jois­sa, on vii­me vuo­si­na teh­nyt vah­van avauk­sen myös (sota-) his­to­rian alu­eel­la. Kak­si uutuus­kir­jaa käsit­te­lee Suo­men sota­vuo­sien kan­sain­vä­li­siä yhteyk­siä, tosin osa­puo­let ovat hyvin eri­lai­set.

Suo­mi löy­si itsen­sä Sak­san kans­sa­so­ti­ja­na var­sin mie­len­kiin­toi­ses­sa seu­ras­sa, kun Ita­lia, Unka­ri, Roma­nia, Bul­ga­ria, Kroa­tia ja Slo­va­kia oli­vat “samas­sa rin­ta­mas­sa” Neu­vos­to­liit­toa vas­taan. Tätä aihe­pii­riä ei ole tie­tääk­se­ni aiem­min juu­ri käsi­tel­ty, mut­ta nyt dosent­ti Mik­ko Uola on paneu­tu­nut sii­hen.

Läh­tei­nään Uola on käyt­tä­nyt ulkoa­siain­mi­nis­te­riön arkis­tos­sa ole­vat Suo­men diplo­maat­tis­ten edus­ta­jien rapor­tit ja muu­ta asia­kir­ja-aineis­toa. Lisäk­si hän käyt­tää var­sin laa­jas­ti kir­jal­li­suut­ta, sekä muis­tel­mia että tut­ki­mus­kir­jal­li­suut­ta.

Lop­pu­tu­lok­se­na on yli 550-sivui­nen teos joka valai­see Suo­men yhteyk­siä näi­hin kau­kai­sem­piin “ase­vel­jiin” mut­ta myös Sak­saan. Perus­teel­li­suut­ta osoit­taa myös läh­de­viit­taus­ten mää­rä: 1164. Kir­ja tar­jo­aa mie­len­kiin­toi­sen kuvan vähän tun­ne­tus­ta aihees­ta.

Toi­nen, tutum­pi ja maan­tie­teel­li­ses­ti lähei­sem­pi suun­ta oli Poh­jois­maat. Suur­lä­het­ti­läs, VTT Mark­ku Rei­maa käsit­te­lee kir­jas­saan poh­jois­mais­ta yhteis­työn näky­miä sota­vuo­si­na. Tans­ka ja Nor­ja oli­vat Sak­san mie­hit­tä­miä, Ruot­si puo­lu­ee­ton ja Suo­mi sodas­sa Neu­vos­to­liit­toa vas­taan. Kir­jas­sa käsi­tel­lään näi­den naa­pu­ri­mai­den suh­tei­ta eri­lais­ten läh­tö­koh­tien valos­sa.

Mik­ko Uola, Eri­tah­ti­set ase­vel­jet. Suo­mi ja muut Sak­san rin­nal­la tais­tel­leet 1939–1944. Docen­do, Jyväs­ky­lä 2015. 555 sivua, kuvi­tet­tu.

Mark­ku Rei­maa, Poh­jois­mai­sia yhteyk­siä. Sak­san val­lan var­jos­sa 1940–1944. Docen­do, Jyväs­ky­lä 2015. 294 sivua, kuvi­tet­tu.

Kan­si­ku­va (Uola): http://www.docendo.fi/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/e/r/eritahtisetaseveljet_2.jpg
Kan­si­ku­va (Rei­maa): http://materials.docendo.fi/materials/pohjoismaisia_yhteyksia.jpg