Suo­men­lah­ti sekä erot­taa että yhdis­tää. Vii­mei­sen sadan vuo­den aika­na eri tahot ovat etsi­neet kei­no­ja mil­lä kape­aa meri­väy­lää joko sul­je­taan toi­sil­ta osa­puo­lil­ta tai pyri­tään pitä­mään auki.
1900-luvun alus­sa Suo­men­lah­den sekä ete­lä- että poh­jois­ran­nat kuu­lui­vat Venä­jän kei­sa­ri­kun­taan, jos­sa laa­dit­tiin suun­ni­tel­ma niin sano­tun Pie­ta­ri Suu­ren lin­noi­tuk­sen raken­ta­mi­sek­si pää­kau­pun­ki Pie­ta­rin suo­jak­si. Kes­kei­nen osa täs­tä oli ras­kai­den ran­nik­ko­tyk­kien sijoit­ta­mi­nen Viron ja Suo­men puo­lel­le.
Kun Suo­mi ja Viro oli­vat itse­näis­ty­neet, herä­si aja­tus yhteis­työs­tä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli saa­da kyky sul­kea Venä­jän pää­sy Itä­me­rel­le. Jari Les­ki­nen tut­ki tätä yhteis­työ­tä 1990-luvul­la ja käyt­ti hie­man runol­lis­ta ilmai­sua ”Suo­men­lah­den soti­laal­li­nen sil­ta”.
Tätä sil­taa ryh­dyt­tiin taas kul­ke­maan Viron saa­vu­tet­tua uudel­leen itse­näi­syy­ten­sä vuon­na 1991. Viro­lai­sia soti­lai­ta kou­lu­tet­tiin Suo­mes­sa ja suo­ma­lai­set evp-upsee­rit sekä reser­vi­läi­set kävi­vät Viros­sa anta­mas­sa oppia viro­lai­sil­le. Vuon­na 1996 käyn­nis­tyi Suo­men puo­lus­tus­voi­mien niin sanot­tu Viro-pro­jek­ti venä­läis­ten jouk­ko­jen pois­tut­tua 1994 lopul­li­ses­ti Viros­ta.
Tätä taus­taa vas­ten on mie­len­kiin­tois­ta lukea kah­ta tänä kevää­nä ilmes­ty­nyt­tä kir­jaa. Ylei­se­si­kun­ta­ko­men­ta­ja evp ja sota­tie­tei­den toh­to­ri Ove Enqvist on yhdes­sä tie­to­kir­jai­li­ja Johan­na Pako­lan kans­sa jul­kais­sut kir­jan Suo­men­lah­ti Pie­ta­rin suo­ja­na. Kir­jas­sa eri asian­tun­ti­jat käsit­te­le­vät yksi­tyis­koh­tai­ses­ti Venä­jän suu­ren raken­nus­hank­keen kaik­kia osia sekä sota­ta­pah­tu­mia Suo­men­lah­del­la aina ensim­mäi­sen maa­il­man­so­dan lop­puun asti. Asian­tun­te­vaa teks­tiä täy­den­tää erit­täin run­sas valo­ku­va- ja kart­ta­ku­vi­tus.
Toi­mit­ta­jat Kaja Kun­nas ja Mar­jo Näk­ki ovat puo­les­taan ana­ly­soi­neet tämän päi­vän tilan­net­ta Suo­men­lah­den ete­lä- ja poh­jois­puo­lel­la sekä Viron ja Suo­men suh­tei­ta. Soti­las­puo­li­kin on huo­mioi­tu, mikä on luon­nol­lis­ta aja­tel­len sitä, että Kaja Kun­nak­sen avio­mies on Suo­mes­sa kou­lu­tet­tu viro­lai­nen evers­ti­luut­nant­ti Leo Kun­nas.
Kir­jas­sa käsi­tel­lään kor­rup­tio­ta ja muu­ta rikol­li­suut­ta, polii­tik­ko­jen toi­mia, mut­ta myös Viron suh­tei­ta Venä­jään, Venä­jän tur­val­li­suus­pal­ve­lu­jen siep­paa­man viro­lai­sen suo­je­lu­po­lii­sin tapaus­ta ja ener­gia­po­li­tiik­kaa. Kir­ja tar­jo­aa tii­viin tie­to­pa­ke­tin ajan­koh­tai­sis­ta kysy­myk­sis­tä.

Teks­ti: Mar­kus Ana­ja

Enqvist, Ove & Pako­la Johan­na, Suo­men­lah­ti Pie­ta­rin suo­ja­na. Docen­do, Jyväs­ky­lä 2016.
Kan­si: https://s1.adlibris.com/images/22314311/suomenlahti-pietarin-suojana.jpg

Kun­nas, Kaja & Näk­ki, Mar­jo, Suo­men­lah­den suh­de­kir­ja. Uudet vaa­ran vuo­det. Kos­mos, Hel­sin­ki 2016.
Kan­si: http://www.kosmoskirjat.fi/suomenlahden-suhdekirja/