Juha Mälk­ki, Her­rat, jät­kät ja sota­tai­to. Kan­sa­lais­so­ti­las- ja ammat­ti­so­ti­la­sar­mei­jan raken­tu­mi­nen 1920- ja 1930-luvul­la “tal­vi­so­dan ihmeek­si”. Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ra, Hel­sin­ki 2008. 364 sivua, muu­ta­mia kuvia.
*** Mälk­ki käsit­te­lee kii­tel­lys­sä väi­tös­kir­jas­saan mm. ammat­ti­so­ti­lai­den ja sotaan käs­ket­ty­jen reser­vi­läis­ten inte­rak­tio­ta ja tote­aa, että toi­min­ta perus­tui usein enem­män met­sä­työ­mail­la sisäis­tet­tyyn kuin kasar­mil­la opit­tuun kuriin.

Sep­po Por­va­li, Uskol­li­suus on kun­niam­me. Apa­li, Tam­pe­re 2008. 159 sivua, kuvi­tet­tu.
*** Vie­lä yksi kir­ja suo­ma­lai­sis­ta SS-mie­his­tä.

Jark­ko Kemp­pi, Upsee­ri­liit­to – 90 vuot­ta upsee­rien asial­la. Upsee­ri­liit­to, Hel­sin­ki 2009. 271 sivua, kuvi­tet­tu.
*** Ansio­kas jär­jes­tö­his­to­ria. Ammat­tiup­see­rien etu­jär­jes­tön kehit­ty­mi­nen liki sadan vuo­den aika­na.

Mar­jat­ta Hink­ka­la (toim.), Onnek­si on sode. 90 vuot­ta soti­las­ko­ti­työ­tä. Soti­las­ko­ti­pe­rin­neyh­dis­tys. s.l. 2008. 161 sivua, väri­ku­vi­tus.
*** Muka­va kir­ja muka­vas­ta aihees­ta. Soti­laan kan­nal­ta voi todel­la­kin sanoa “onnek­si on sode”.