(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Meil­lä kai­kil­la on Vän­rik­ki Stoo­lin tari­noi­den luo­ma käsi­tys Suo­men sodas­ta 1808–1809. Vält­tä­mät­tä meil­lä ei sit­ten ole­kaan sit­ten kovin pal­jon enem­män tie­toa, sil­lä – yllät­tä­vää kyl­lä – aihees­ta ei ole juu­ri­kaan kir­joi­tet­tu vuo­si­kym­me­niin. Unoh­dam­me myös usein, että tämä sota oli myös sil­loi­sel­le emä­maal­lem­me Ruot­sil­le mer­kit­tä­vä ja trau­maat­ti­nen tapah­tu­ma. Ruot­sa­lai­nen his­to­rioit­si­ja Mar­tin Hårds­tedt on nyt kir­joit­ta­nut uuden teok­sen Suo­men sodas­ta ja mm. hyö­dyn­tä­nyt uut­ta läh­de­ai­neis­toa. Kir­ja ei pel­käs­tään kuvaa sota­ta­pah­tu­mia vaan kar­toit­taa myös taus­to­ja ja tar­jo­aa hyvän syyn veres­tää ruot­sin kie­len tai­to­ja.

Run­saat sata vuot­ta Suo­men sodan jäl­keen Suo­mi irtaan­tui jäl­leen emä­maas­ta, täl­lä ker­taa tie­tys­ti Venä­jäs­tä. Vii­me vuo­si­na nuo­ri his­to­rioit­si­ja­su­ku­pol­vi on ryh­ty­nyt tut­ki­maan Suo­men itse­näis­ty­mi­sen vai­hei­ta ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti ja siten myös mones­ti herät­tä­nyt eri­lai­sia vuo­teen 1918 liit­ty­viä into­hi­mo­ja. Mar­ko Tik­ka väit­te­li toh­to­rik­si pari vuot­ta sit­ten punais­ten ja val­kois­ten kent­tä­oi­keuk­sia käsit­te­le­väl­lä tut­ki­muk­sel­la. Hänen uusin kir­jan­sa on kat­saus ei pel­käs­tään kevään 1918 tapah­tu­miin, vaan myös vapaus­so­dan jäl­ki­pyy­kin hoi­toon. Tik­ka muu­ten käyt­tää sys­te­maat­ti­ses­ti ter­miä “sisäl­lis­so­ta” ja perus­te­lee­kin valin­taan­sa hyvin! Itse pysyt­te­len kui­ten­kin “vapaus­so­das­sa”.

****

Toi­nen maa­il­man­so­ta toi muka­naan monen­lai­sia uusia ilmiöi­tä ja hui­mas­ti kehit­ty­nyt tek­no­lo­gia mul­lis­ti osal­taan sodan­käyn­tiä. Pro­pa­gan­da nousi tär­keäl­le sijal­le kaik­kien soti­vien osa­puol­ten toi­min­nas­sa, myös Suo­men. Las­se Leh­ti­nen jul­kai­si pari vuot­ta sit­ten iso­ko­koi­sen teok­sen aihees­ta (Kynäl­lä, kame­ral­la ja kivää­ril­lä). Kir­jas­ta on nyt iol­mes­ty­nyt lähes saman­si­säl­töi­nen uusi ver­sio nimel­lä Sodan­käyn­tiä sanoin ja kuvin. Teos on nyt kool­taan nor­maa­li­ko­koi­nen kir­ja ja hin­ta­kin sel­väs­ti edul­li­sem­pi, joten jos aihe kiin­nos­taa, kan­nat­taa Leh­ti­sen kir­ja hank­kia.

****

Evers­ti, valt. tri Pek­ka Visu­ri on kai­kil­le tut­tu tur­val­li­suus­po­li­tii­kan asian­tun­ti­ja, kir­joit­ta­ja ja ahke­ra luen­noit­si­ja. Hänen juu­ri ilmes­ty­nyt uusin teok­sen­sa Suo­mi kyl­mäs­sä sodas­sa on osa Kadet­ti­kun­nan toteut­ta­maa tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta infor­maa­tio­ta.

Visu­rin kir­ja antaa hyvän kuvan tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen toi­min­taym­pä­ris­tön kehi­tyk­ses­tä. Sii­hen liit­tyy myös Kadet­ti­kun­nan tuot­ta­ma mul­ti­me­dia­tal­len­ne.

****

Kuten kaik­ki muis­tam­me, Dan Brow­nin kir­ja Da Vinci -koo­di herät­ti val­ta­van kes­kus­te­lun ja kir­jaa on myy­ty jär­kyt­tä­viä mää­riä, vaik­ka se ei kir­ja­na ole miten­kään hyvä. Tämän menes­tyk­sen innoit­ta­ma­na on kir­joi­tet­tu usei­ta saman­hen­ki­siä kir­jo­ja, jois­ta – aina­kin nimen perus­teel­la – kan­nat­taa mai­ni­ta Taa­vi Soi­nin­vaa­ran Mar­sal­kan miek­ka. Vaik­ka juon­ta ei pidä pal­jas­taa, voin tode­ta, että tari­na ei ole järin uskot­ta­va mut­ta koh­ta­lai­sen muka­vas­ti kir­joi­tet­tu.

Toi­nen samaan kate­go­ri­aan luo­ki­tel­ta­va kir­ja on nykyi­sin elo­ku­va­kä­si­kir­joit­ta­ja­na toi­mi­van Ray­mond Khou­ryn Vii­mei­nen temp­pe­li­her­ra. Temp­pe­li­her­ro­jen sala­pe­räi­nen mai­ne yhdis­tet­ty­nä 2000-luvun ter­ro­ri­pel­koi­hin on tuot­ta­nut yli 500 sivui­sen tari­nan. Har­mi­ton­ta viih­det­tä.

****

Alla ole­vas­sa lis­tauk­ses­sa olen mai­nin­nut kir­jo­jen ns. “nor­maa­li­hin­nat”. Var­sin­kin näin syk­syi­sin kan­nat­taa kui­ten­kin ver­ra­ta eri kir­ja­kaup­pa­ket­ju­jen tar­jouk­sia, joi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä voi sääs­tä huo­mat­ta­vas­ti.

Mar­kus Ana­ja
*********************

Mar­tin Hårds­tedt, Fins­ka kri­get 1808–1809. Pris­ma, Stock­holm 2006. 388 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 36 euroa.

Mar­ko Tik­ka, Ter­ro­rin aika. Suo­men levot­to­mat vuo­det 1917–1921. Aja­tus, Hel­sin­ki 2006. 239 sivua, valo­ku­via. Hin­ta noin 30 euroa.

Las­se Leh­ti­nen, Sodan­käyn­tiä sanoin ja kuvin. Suo­ma­lai­nen sota­pro­pa­gan­da 1939–1944. WSOY, Hel­sin­ki 2006. 271 sivua, run­saas­ti kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 45 euroa.

Pek­ka Visu­ri, Suo­mi kyl­mäs­sä sodas­sa. Ota­va, Hel­sin­ki 2006. 336 sivua, valo­ku­via. Hin­ta noin 35 euroa.

Taa­vi Soi­nin­vaa­ra, Mar­sal­kan miek­ka. Tam­mi, Hel­sin­ki 2006. 379 sivua. Hin­ta noin 32 euroa.

Ray­mond Khou­ry, Vii­mei­nen temp­pe­li­her­ra. Tam­mi, Hel­sin­ki 2006. 516 sivua. Hin­ta noin 33 euroa.