(Jul­kais­tu aikai­sem­min Suo­men Soti­las -leh­des­sä)

Toi­mit­ta­ja ja valo­ku­vaa­ja Mar­jat­ta Hink­ka­la on Suo­men Soti­laan luki­joil­le tut­tu monis­ta jutuis­ta ja kuvis­ta. Hän on aiem­min useam­man­kin kir­jan väli­tyk­sel­lä tuo­nut esil­le suo­ma­lai­set soti­laat: varus­mie­het, reser­vi­läi­set ja ammat­ti­so­ti­laat. Uusim­mas­sa teok­ses­saan Kul­tai­nen lei­jo­na – sovi­tul­la rei­til­lä hän palaa suo­ma­lais­ten rau­han­tur­vaa­jien luo Bal­ka­nil­le. Sekä arki että juh­la ovat kir­jan kuvi­tuk­ses­sa ja sitä myö­täi­le­väs­sä teks­tis­sä esil­lä. Kir­ja ei vali­tet­ta­vas­ti ole myyn­nis­sä.

Edel­lis­ten suku­pol­vien suo­ma­lais­so­tu­rien kovia koke­muk­sia käsi­tel­lään kah­des­sa uudes­sa kir­jas­sa. Ulla Riu­tan teok­ses­sa Sodan arvet sodas­sa vam­mau­tu­neet soti­laat ja hei­dän omai­sen­sa ker­to­vat vai­heis­taan. Ruki­ver! on puo­les­taan doku­ment­ti suo­ma­lai­sis­ta sota­van­geis­ta Neu­vos­to­lii­tos­sa. Kir­jas­sa on voi­tu läh­tei­nä hyö­dyn­tää myös neu­vos­to­liit­to­lais­ten kuu­lus­te­lu­pöy­tä­kir­jo­ja. Teok­seen sisäl­tyy sota­van­ki­mat­rik­ke­li, johon on koot­tu tie­dot noin 3.800 sota­van­keu­teen jou­tu­nees­ta suo­ma­lai­ses­ta.

Me emme unoh­da on jokai­sel­le sota­ve­te­raa­nil­le sopi­va kir­ja, johon voi kir­joit­taa tie­dot omas­ta sota­pal­ve­luk­ses­ta. Kir­ja on jäsen­nel­ty siten, että sotiem­me eri vai­heis­ta on lyhyet ker­tauk­sen­omai­set kuvauk­set, joi­den jäl­keen on tilaa omil­le muis­tiin­pa­noil­le ja kuvil­le. Näin kir­ja jää tule­vil­le suku­pol­vil­le muis­to­na vete­raa­nin panok­ses­ta isän­maan vapau­den säi­lyt­tä­mi­sek­si. Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­liit­to on samaan tar­koi­tuk­seen tuot­ta­nut pake­tin, johon kuu­luu kir­ja­nen perin­teen säi­lyt­tä­mi­ses­tä sekä säi­ly­tys­ko­te­lo kun­nia­merk­ke­jä, valo­ku­via, päi­vä­kir­jo­ja ja mui­ta muis­toe­si­nei­tä var­ten. Kote­loon mah­tuu var­mas­ti myös Me emme unoh­da -kir­ja.

***

Jos sota on kil­pa­juok­sua kuo­le­man kans­sa, niin rau­han­omai­sem­pia kil­pai­lu­ja on pidet­ty puo­lus­tus­voi­mis­sam­me koko itse­näi­syy­den ajan. Soti­la­sur­hei­lu on perin­tei­ses­ti kor­kea­ta­sois­ta ja lii­kun­nal­la on tänä päi­vä­nä kes­kei­nen mer­ki­tys soti­laan elä­mäs­sä.

Pää­e­si­kun­nan kou­lu­tus­osas­to on nimel­lä Lii­ke ja tuli tuot­ta­nut jär­kä­le­mäi­sen teok­sen urhei­lus­ta sota­väes­sä. Pit­kään vireil­lä ollut han­ke on saa­tu pää­tök­seen ja kir­jan teki­jä Esko Lam­mi on teh­nyt todel­li­sen suur­työn koo­tes­saan yksiin kan­siin “kai­ken mitä iki­nä haluat tie­tää soti­la­sur­hei­lus­ta ja urhei­lus­ta sota­väes­sä”, kulu­nut­ta sanon­taa lai­na­tak­se­ni.

***

Vie­rei­sel­lä heral­diik­ka­si­vul­la Juk­ka Suvi­saa­ri on vuo­sien aika­na esi­tel­lyt monen­lai­sia otuk­sia, jot­kut tutum­pia ja toi­set taas oudom­pia. Var­sin outo­ja otuk­sia, jois­ta osa esiin­tyy myös heral­dii­kas­sa, poh­di­taan pro­fes­so­ri Anto Lei­ko­lan mai­nios­sa kir­jas­sa Sei­ree­ne­jä, ken­tau­re­ja ja meri­hir­viöi­tä. Pait­si heral­dii­kan har­ras­ta­jil­le kir­jaa voi hyvil­lä mie­lin suo­si­tel­la kai­kil­le myto­lo­gias­ta ja van­hois­ta usko­muk­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Mar­kus Ana­ja
————————–

Mar­jat­ta Hink­ka­la, Kul­tai­nen lei­jo­na – sovi­tul­la rei­til­lä. Puo­lus­tus­voi­mien Kan­sain­vä­li­nen Kes­kus, Nii­ni­sa­lo 2002. 166 sivua väri­va­lo­ku­via.

Ulla Riut­ta, Sodan arvet. Sodas­sa vam­mau­tu­neet ker­to­vat. Ate­na, Jyväs­ky­lä 2002. 316 sivua.

Teu­vo Ala­va, Dmit­ri Fro­lov & Rei­jo Nik­ki­lä, Ruki­ver! Suo­ma­lai­set sota­van­git Neu­vos­to­lii­tos­sa. Edi­ta, Hel­sin­ki 2002. 477 sivua, kuvi­tet­tu.

Ila­ri Malm­ström, Heik­ki Niku­nen & Rau­no Malm­ström, Me emme unoh­da. Sotiem­me vete­raa­nin muis­to­jen kir­ja. Tam­mi, Hel­sin­ki 2002. 134 sivua, kuvi­tet­tu.

Esko Lam­mi, Lii­ke ja tuli. Urhei­lu maan­puo­lus­tuk­sen ja maan­puo­lus­tus urhei­lun tuke­na. Pää­e­si­kun­ta, Hel­sin­ki 2002. 584 sivua, kuvi­tet­tu.

Anto Lei­ko­la, Sei­ree­ne­jä, ken­tau­re­ja ja meri­hir­viöi­tä. Tam­mi, Hel­sin­ki 2002. 136 sivua, kuvi­tet­tu.