(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Fil. tri Jus­si Nii­nis­tö on jul­kais­sut uuden sar­jan pie­noi­se­lä­mä­ker­to­ja otsi­kol­la Suo­ma­lai­sia vapaus­tais­te­li­joi­ta. Täl­lä ker­taa Nii­nis­tö on valin­nut mukaan sekä tun­net­tu­ja että vähem­män tun­net­tu­ja hen­ki­löi­tä. Tun­net­tu­ja ovat venä­läi­sen sor­to­kau­den sym­bo­lik­si nous­sut Eugen Schau­man, vapaus­so­das­sa kaa­tu­nut soti­las­poi­ka Onni Kok­ko, ken­raa­li K.M. Wal­le­nius sekä akti­vis­ti Paa­vo Susi­tai­val (jon­ka elä­mä­ker­ral­la Nii­nis­tö väit­te­li toh­to­rik­si). Vähem­män odo­tet­tu­ja nimiä ovat kir­jai­li­ja Kyös­ti Wil­ku­na, seik­kai­li­ja Sulo-Weik­ko Pek­ko­la, ris­ti­ri­ta­ri Wäi­nö Havas ja mui­lut­ta­ja Kos­ti-Paa­vo Eero­lai­nen. ”Tit­te­lit” ovat kaik­ki Nii­nis­tön käyt­tä­miä.

Nii­nis­tön suju­vaa teks­tiä on aina ollut ilo lukea, eikä hänen uusin­kaan kir­jan­sa muo­dos­ta täs­sä suh­tees­sa poik­keus­ta. Vaik­ka kuhun­kin hen­ki­lö­ku­vaan on käy­tet­ty vain 10–20 sivua, teki­jä onnis­tuu välit­tä­mään koh­de­hen­ki­löis­tään moni­puo­li­sen, elä­vän kuvan. Suo­sit­te­len kir­jaa pait­si omaan kir­ja­hyl­lyyn han­kit­ta­vak­si myös mai­niok­si lah­jak­si vaik­ka­pa nuo­ren suku­pol­ven edus­ta­jil­le help­po­lu­kui­se­na täy­den­nyk­se­nä kou­lun his­to­ria­tun­tien annil­le.

Suo­je­lus­kun­ta-aiheis­ten his­to­riik­kien sar­ja kas­vaa jat­ku­vas­ti. Tuo­rei­na esi­merk­kei­nä esi­tel­tä­köön täl­lä ker­ral­la kak­si, sivu­mää­räl­tään ja laa­dul­taan huo­mat­ta­vaa teos­ta. Sys­mä ja sys­mä­läi­set isän­maan asial­la on sivu­mää­räl­tään mitat­tu­na laa­jim­pia his­to­riik­ke­ja mitä pai­kal­li­ses­ta suo­je­lus­kun­nas­ta on jul­kais­tu. Teki­jöik­si mai­nit­tu­jen hen­ki­löi­den lisäk­si kir­jaan on saa­tu teks­tiä myös mm. dosent­ti Mik­ko Uolal­ta.

Joh­dan­to­lu­vus­sa his­to­riik­ki­hank­keen tuli­sie­lu Tapio Hyny­nen luo laa­jan his­to­rial­li­sen kat­sauk­sen aina 1500-luvul­ta asti. Vaik­ka se ehkä mones­ta tun­tuu tur­hal­ta, aina­kin 70 sivun laa­jui­se­na, on muis­tet­ta­va, että tämän­tyyp­pis­ten kir­jo­jen var­si­nai­sel­la luki­ja­kun­nal­la, eli sys­mä­läi­set vete­raa­nit ja hei­dän omai­sen­sa, ei vält­tä­mät­tä ole kir­ja­hyl­lys­sään Suo­men his­to­ri­aa laa­jem­min valai­se­via teok­sia. Sys­mä­läi­set voi­vat olla ylpei­tä suo­je­lus­kun­ta­his­to­rii­kis­taan, jos­sa Lot­ta Svärd-jär­jes­töl­le ja soti­las­po­jil­le luon­nol­li­ses­ti on annet­tu näyt­tä­väs­ti tilaa.

Kai­nuun Lot­ta­pe­rin­neyh­dis­tys on myös teh­nyt suur­työn jul­kais­tes­saan muh­kean ja ulkoa­sul­taan arvok­kaan kir­jan Rakas­ta maa­ta­si ja kan­saa­si. His­to­rii­kin lisäk­si teok­seen sisäl­tyy Kai­nuun LS-pii­rin kuvi­tet­tu mat­rik­ke­li. Näin teos on hyö­dyl­li­nen myös esi­mer­kik­si suku­tut­ki­joil­le.
***

Puo­lus­tus­voi­mien lip­pu­juh­lan tun­nel­mis­sa mai­nit­ta­koon, että Suo­men ilma­voi­mat täyt­tä­vät tänä vuon­na 85 vuot­ta. Juh­la­vuo­den kun­niak­si on jul­kais­tu Suo­men ilma­voi­mat 85 vuot­ta-nimi­nen kak­si­kie­li­nen (suomi/englanti) teos. Teok­ses­sa esi­tel­lään ilma­voi­mien kaik­ki jouk­ko-osas­tot ja lai­tok­set, nii­den kalus­to ja toi­min­ta. Kir­jan arvoa lisää ilma­voi­mien perin­tei­tä käsit­te­le­vä jak­so, jos­sa esi­tel­lään mm. lai­vue­merk­ke­jä, vuo­si­päi­viä, ilma­voi­mis­sa jaet­ta­via pal­kin­to­ja, len­tä­jäin merk­ke­jä sekä ilma­voi­mien haka­ris­ti­tun­nus­ta. Arvo­kas teos, joka kak­si­kie­li­syy­des­tään joh­tuen sopii mai­nios­ti lah­jak­si myös ulko­mai­sil­le ystä­vil­le.

Mar­kus Ana­ja

—————–

Nii­nis­tö, Jus­si: Suo­ma­lai­sia vapaus­tais­te­li­joi­ta. Nimox, Hel­sin­ki 2003. 144 sivua, kuvi­tet­tu. Tilauk­set suo­raan kus­tan­ta­jal­ta, puh. 040 571 6331.

Hosiais­luo­ma-Karp­pi­nen, Alli, Hyny­nen, Tapio: Sys­mä ja sys­mä­läi­set isän­maan asial­la. Sys­män Sota­ve­te­raa­nit, Sys­mä 2002. 760 sivua, run­sas kuvi­tus. Tilauk­set: Sys­män Kir­ja­kaup­pa, puh. 03 717 1238. Hin­ta 40 euroa + lähe­tys­ku­lut.

Kerä­nen, Pek­ka (toim.): Rakas­ta maa­ta­si ja kan­saa­si. Kai­nuun Lot­ta Svärd 1921–1944. Kai­nuun Lot­ta­pe­rin­neyh­dis­tys, Kajaa­ni 2002. 608 sivua, run­sas kuvi­tus. Tilauk­set: Kai­nuun Lottaperinneyhdistys/Toini Huus­ko, puh. 08 626 326.

Suo­men Ilma­voi­mat 85 vuot­ta / The Finish Air Force 85 Years. Apa­li, Tam­pe­re 2003. 176 sivua, väri­ku­vi­tys.