Soti­lai­den elä­mä­ker­to­ja ilmes­tyy jat­ku­vas­ti lisää. Joi­den­kin kir­jo­jen koh­de­hen­ki­lö on ylei­ses­ti tun­net­tu­ja – kär­jes­sä tie­tys­ti Man­ner­heim – mut­ta toi­set ovat­kin sit­ten suu­rel­le ylei­söl­le mel­ko tun­te­mat­to­mia

Run­saa­seen Man­ner­heim-kir­jal­li­suu­teen on tul­lut tär­keä lisäys, kun dosent­ti Kari Selén on koon­nut Man­ner­hei­min kaik­ki puheet yksiin kan­siin. Kir­jaan kuu­luu myös cd-levy, jol­le on tal­len­net­tu laa­ja vali­koi­ma puhei­ta. Puhei­den teks­tit tule­vat ole­maan tär­keä läh­de monel­le tut­ki­jal­le, ei pel­käs­tään Mars­kia kos­ke­van tut­ki­muk­sen osal­ta, vaan myös Suo­men poliit­ti­sen ja sota­his­to­rian vai­hei­ta sel­vit­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le.

Jal­ka­väen­ken­raa­li A.E. Mar­to­la ehti olla mones­sa muka­na. Hän toi­mi suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­tön ja puo­lus­tus­voi­mien joh­to­teh­tä­vis­sä, hän oli Upsee­ri­lii­ton puheen­joh­ta­ja ja ehti vie­lä toi­mia rau­han­tur­va­teh­tä­vis­sä­kin. Jark­ko Kem­pin kir­joit­ta­ma
Jal­ka­väen­ken­raa­li A.E. Mar­to­la on miel­lyt­tä­väs­ti kir­joi­tet­tu, sisäl­löl­tään ansio­kas elä­mä­ker­ta.

Ehkä vähem­män tun­net­tu hen­ki­lö on evers­ti Vic­tor Tude­rus. Tude­rus osal­lis­tui nuo­re­na luut­nant­ti­na Venä­jän ja Tur­kin sotaan, jois­ta koke­muk­sis­taan hän kir­joit­ti myö­hem­min laa­jan sil­min­nä­ki­jä­ku­vauk­sen. Tämä aiem­min jul­kai­se­ma­ton ker­to­mus ilmes­tyy nyt Eva Gäd­dan toi­mit­ta­mas­sa kir­jas­sa Vic­tor Tude­rus – mili­tär och måla­re. En skildring från rysk-tur­kis­ka kri­get 1877 – 1878. Kir­jaan sisäl­tyy myös joi­tain kuva­tai­teis­ta kiin­nos­tu­neen Tude­ruk­sen omia maa­lauk­sia.

***************************

Kari Selén (toim.), Man­ner­heim – puheet 1918 – 1947. Wer­ner Söder­ström, Hel­sin­ki 2008. 280 sivua, kuvi­tet­tu. Sisäl­tää cd-levyn.

Jark­ko Kemp­pi, Jal­ka­väen­ken­raa­li A.E. Mar­to­la. Ota­va, Hel­sin­ki 2008. 350 sivua, kuvi­tet­tu.

Eva Gäd­da (utg.), Vic­tor Tude­rus – mili­tär och måla­re. En skildring från rysk-tur­kis­ka kri­get 1877 – 1878. Svens­ka Lit­te­ra­tur­sälls­ka­pet, Hel­sing­fors 2009. 376 sivua, kuvi­tet­tu.