Jat­ko­so­dan jäl­keen jouk­ko suo­ma­lai­sia soti­lai­ta siir­tyi ulko­mail­le. Useat heis­tä pää­tyi­vät Yhdys­val­toi­hin jos­sa eräil­le avau­tui mah­dol­li­suus jat­kaa soti­la­su­ral­la. Tun­ne­tuim­pia näis­tä lie­ne­vät Man­ner­heim-ris­tin rita­rit Alpo Mart­ti­nen ja Lau­ri Tör­ni.

Tör­nis­tä on aikai­sem­min kir­joi­tet­tu mel­ko pal­jon, Mart­ti­ses­ta vähem­män. Tör­nis­tä on tul­lut erään­lai­nen iko­ni, jon­ka mai­net­ta vaa­lii jopa oma perin­ne­kil­ta, Mart­ti­nen taas on ehkä jää­nyt suu­rel­le ylei­söl­le vähem­män tun­ne­tuk­si. Kum­mas­ta­kin on nyt ilmes­ty­nyt uusi kir­ja.

Arvos­tet­tu sota­his­to­rioit­si­ja Pasi Tuu­nai­nen on kir­joit­ta­nut evers­ti Mart­ti­ses­ta yli 600-sivui­sen elä­mä­ker­ran. Sii­nä käy­dään läpi Mart­ti­sen sota­tai­val tal­vi-, jat­ko- ja Lapin sodis­sa, hänen osal­lis­tu­mi­sen­sa ase­kät­ken­tään sekä sitä seu­ran­nut siir­ty­mi­nen Atlan­tin toi­sel­le puo­lel­le. Siel­lä hän loi itsel­leen toi­sen mer­kit­tä­vän soti­la­su­ran ja yle­ni myös siel­lä evers­tik­si. Mart­ti­nen pal­ve­li myös Län­si-Sak­sas­sa ja Viet­na­mis­sa sekä toi­mi toi­mi soti­las­neu­vo­nan­ta­ja­na Ete­lä-Koreas­sa ja Ira­nis­sa.

Juha Poh­jo­nen ja Oula Sil­ven­noi­nen eivät ole kir­joit­ta­neet perin­teis­tä elä­mä­ker­taa Lau­ri Tör­nis­tä, vaan hei­dän tar­koi­tuk­sen­sa on tut­ki­muk­sen kei­noin “antaa Lau­ri Tör­nin hah­moon – – syvyyt­tä, luo­da sii­hen särö, jon­ka läpi ihmi­nen Tör­ni taas erot­tui­si san­ka­ri­le­gen­dan­sa takaa – –.” He oli­vat nimit­täin havain­neet, että aikai­sem­mis­sa kir­jois­sa esiin­ty­vä Tör­ni ja arkis­to­jen asia­kir­jo­jen Tör­ni eivät aina muis­tut­ta­neet toi­si­aan.

Tör­ni-kir­ja herät­ti poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas­ta kes­kus­te­lua eri­lai­sil­la verk­ko­foo­ru­meil­la, myös Agrico­la-ver­kos­tos­sa. Moni ilmei­ses­ti koki, että iko­nia oli häpäis­ty ja rea­goi sik­si hyvin voi­mak­kaas­ti. Tämä on hyvä muis­tu­tus sii­tä, että niin hen­ki­lö- kuin tapah­tu­ma­his­to­rian­kin tul­kin­to­ja saa­te­taan pitää “pyhi­nä” ja muut­tu­mat­to­mi­na. Olem­me tot­tu­neet täl­lai­seen ajat­te­luun auto­ri­tää­ris­ten yhteis­kun­tien koh­dal­la, mut­ta se on yhtä lail­la tot­ta myös taval­lis­ten ihmis­ten mie­lis­sä. Kou­lu­jen his­to­rian­ope­tuk­sel­la on tässä(kin) suh­tees­sa tär­keä teh­tä­vä.

Pasi Tuu­nai­nen: Mart­ti­nen. Kah­den armei­jan sotu­ri. Ota­va, Hel­sin­ki 2012.
Sidot­tu, 639 sivua, kuvi­tet­tu.

Juha Poh­jo­nen & Oula Sil­ven­noi­nen: Tun­te­ma­ton Lau­ri Tör­ni. Ota­va, Hel­sin­ki 2013.
Sidot­tu, 415 sivua, muu­ta­ma valo­ku­va.