Teks­ti: Mar­kus Ana­ja
Syk­sy 2007

Suo­je­lus­kun­ta­his­to­riik­ke­ja on vii­me vuo­si­na ilmes­ty­nyt erit­täin run­saas­ti. Ne ovat tasol­taan hyvin­kin eri­lai­set, mut­ta evers­ti­luut­nant­ti Stig Rou­das­maan kir­joit­ta­ma Hel­sin­gin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta 1919 – 1944 kuu­luu var­mas­ti nii­den par­haim­mis­toon. Alun perin niu­kak­si epäil­lyn läh­de­ai­neis­ton poh­jal­ta teki­jä on onnis­tu­nut kokoa­maan vakuut­ta­van kuvan täs­tä “sta­di­lai­ses­ta” jou­kos­ta.

Suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­tön puit­teis­sa toi­mi­neet tytöt ja pojat ovat Sei­ja-Lee­na Neva­lan kir­jan koh­tei­na. Nime­no­maan siis tytöt ja pojat, eivät­kä niin­kään hei­dän orga­ni­saa­tion­sa. Neva­la on hyö­dyn­tä­nyt usei­ta pai­kal­lis­ta­son his­to­riik­ke­ja ja nii­den sisäl­tä­miä hen­ki­lö­koh­tai­sia ker­to­muk­sia sekä lisäk­si omia haas­tat­te­lu­jaan. Var­sin­kin lottatytöistä/pikkulotista ei ole kovin­kaan pal­jon kir­joi­tet­tu joten Neva­lan teos on hyö­dyl­li­nen lisä run­saak­si pai­su­nee­seen suo­je­lus­kun­ta- ja lot­ta­kir­jal­li­suu­teen.

*****

Stig Rou­das­maa, Hel­sin­gin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta 1919 – 1944. Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiö, sl. [Hel­sin­ki] 2007. 154 sivua, kuvi­tet­tu.

Sei­ja-Lee­na Neva­la, Lot­ta­ty­töt ja soti­las­po­jat. Miner­va, Hel­sin­ki – Jyväs­ky­lä 2007. 185 sivua, valo­ku­va­lii­te.