(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Ala­vu­den Sota­ve­te­raa­nit ovat jul­kais­seet jo kuu­den­nen niteen “perin­ne­huo­ne­kir­jas­tos­taan”. Sii­nä kuva­taan ala­vu­te­lais­ten sota­tie­tä jat­ko­so­das­sa. Hei­dän patal­joo­nan­sa oli II/JR16 ja myö­hem­min II/19. Pr. Kos­ka sen enem­pää JR16:sta kun 19. Pr:sta ei tiet­tä­väs­ti tois­tai­sek­si ole kir­joi­tet­tu jouk­ko-osas­to­his­to­ri­aa, tämä kir­ja täyt­tää myös – tosin vain yhden patal­joo­nan osal­ta – tätä auk­koa.

Rai­mo Nis­si­sen teks­ti perus­tuu pit­käl­ti asia­kir­ja-aineis­toon, jota vete­raa­nien ker­to­muk­set elä­vöit­tä­vät. Var­sin laa­ja kart­ta­lii­te antaa kiin­nos­tu­neel­le mah­dol­li­suu­den seu­ra­ta tapah­tu­mien kul­kua. Jäl­leen ker­ran tal­koo­hen­ges­sä on saa­tu aikaan kel­po kir­ja, joka tie­tys­ti ensi­si­jai­ses­ti puhut­te­lee ala­vu­te­lai­sia ja hei­dän lähei­si­ään, mut­ta jol­la on myös laa­jem­paa mie­len­kiin­toa.

***

Turus­ta Vii­pu­riin kul­kee iki­muis­toi­nen tie, jota myö­hem­min ruvet­tiin kut­su­maan Kunin­kaan­tiek­si. Sen pät­kiä on yhä ole­mas­sa ja sii­tä on var­sin­kin Uudel­la­maal­la yri­tet­ty teh­dä mat­kai­lu­näh­tä­vyys. Tie­tä ovat vuo­si­sa­to­jen saa­tos­sa kul­ke­neet kunin­kaan (ja kei­sa­rin) vir­ka­mie­het, soti­laat, kaup­pi­aat ja muut.

Monet näis­tä kul­ki­jois­ta piti päi­vä­kir­jaa, lähet­ti­vät kir­jei­tä tai tal­len­si­vat muul­la tavoin koke­muk­si­aan ja näke­myk­si­ään. Eten­kin1700-luvul­ta on tal­les­sa mon­ta täl­lais­ta mat­ka­ku­vaus­ta ja näis­tä on koot­tu mie­len­kiin­toi­nen kir­ja, Kunin­kaan­tiel­tä ker­rot­tua.
Kir­ja on myös tai­tol­taan ja graa­fi­sel­ta toteu­tuk­sel­taan miel­lyt­tä­vä.

***

Soti­las­pap­pe­ja on ollut lähes kai­kis­sa euroop­pa­lai­sis­sa ja monis­sa muis­sa­kin armei­jois­sa. Vain ateis­tis­ta kom­mu­nis­mia aat­tee­naan pitä­neet armei­jat ovat täs­sä poik­keus. Irlan­ti­lai­nen pap­pi ja sota­his­to­rian har­ras­ta­ja Mark Hay­den ker­too kir­jas­saan, että hän oli pit­kään kuvi­tel­lut, ettei myös­kään Kol­man­nen val­ta­kun­nan sota­voi­mis­sa ollut pap­pe­ja. Mut­ta oli­han nii­tä, pro­tes­tant­ti­sia, kato­li­sia, orto­dok­se­ja (mm. ukrai­na­lais­ten jouk­ko-osas­tois­sa) ja mus­li­mien imaa­me­ja.

Hay­de­nin kir­ja sak­sa­lai­sis­ta soti­las­pa­peis­ta on teks­til­tään pai­koin luvat­to­man naii­vi, mut­ta sisäl­tää sil­ti pal­jon tie­toa Wehr­mach­tin hen­gel­li­ses­tä työs­tä. Kuvi­tus on myös var­sin onnis­tu­nut. Sel­lai­nen kurio­si­teet­ti kun suo­ma­lai­sen SS-patal­joo­nan pap­pi Kaler­vo Kur­kia­la ei ole löy­tä­nyt tien­sä Hay­de­nin kir­jaan, mut­ta se lie­nee ymmär­ret­tä­vää. Kur­kia­lan viral­li­nen vakans­si­han oli yhtey­sup­see­ri – ei pap­pi.

***

Venä­jää kos­ke­va kir­jal­li­suus on “sat­tu­nees­ta syys­tä” aina mie­len­kiin­toi­nen meil­le suo­ma­lai­sil­le. Aihe­pii­ri kiin­nos­taa tie­tys­ti myös monia mui­ta­kin, mm. ame­rik­ka­lai­sia. Eräs sel­lai­nen on nuo­reh­ko busi­ness-pro­fes­so­ri Spencer Ant­ho­ny Coil, joka kerää tsaa­rin­ai­kais­ta venä­läis­tä mili­ta­ri­aa. Hän on jul­kais­sut mas­sii­vi­sen kuva­kir­jan, jos­sa esi­tel­lään venä­läi­set ensim­mäi­sen maa­il­man­so­dan aikai­sia uni­vor­mu­ja aika­lais­va­lo­ku­vien kaut­ta. Kir­jas­sa on yli 400 suu­ri­ko­kois­ta sivua, joten mate­ri­aa­lia riit­tää.

Kuva­teks­tit ovat sinän­sä yksi­tyis­koh­tai­set, mut­ta aina­kin minua ärsyt­ti monien selit­tä­vien fraa­sien tois­ta­mi­nen jopa kym­me­niä ker­to­ja eri kuvien yhtey­des­sä. Vir­heis­tä voi­si mai­ni­ta Venä­jän kak­si­päi­nen kot­kan muut­tu­mi­nen Coi­lin mie­les­tä Roma­no­vien kot­kak­si.

Liit­tee­nä on vuon­na 1910 ilmes­ty­nyt pie­ni uni­vor­mu­ku­vas­to. Vali­tet­ta­vas­ti sii­tä on jää­nyt kak­si sivua pois, eikä mis­sään mai­ni­ta alku­pe­räis­tä jul­kai­sua. Värit ovat myös muut­tu­neet sivu­ko­koa pie­nen­net­täes­sä. Näis­tä sei­kois­ta sekä kor­keas­ta hin­nas­ta huo­li­mat­ta Coi­lin teok­ses­ta on iloa ja hyö­tyä kei­sa­ril­li­sen Venä­jän sota­voi­mia har­ras­ta­vil­le hen­ki­löil­le.

***

Mui­den maa­no­sien soti­las­his­to­ri­aa ei meil­lä kovin pal­jon har­ras­te­ta, joi­ta­kin poik­keuk­sia kuten Yhdys­val­to­ja lukuun otta­mat­ta. Tämän­kin leh­den sivuil­la olen esi­tel­lyt aikai­sem­min­kin brit­ti­läi­sen Osprey-kus­tan­ta­mon kir­jo­ja, joi­den aiheet ovat jos­kus mei­kä­läi­sit­täin tar­kas­tel­tu­na mel­ko eksoot­ti­sia.

Uusim­pien nimek­kei­den jou­kos­sa on Phi­lip Jowet­tin kir­joit­ta­ma ja Step­hen Wals­hin kuvit­ta­ma kir­ja Kii­nan armei­jas­ta vuo­si­na 1937–49, eli toi­sen maa­il­man­so­dan ja sitä seu­ran­neen sisäl­lis­so­dan aika­na. Kir­ja­ses­sa käsi­tel­lään nime­no­maan Kii­nan tasa­val­lan, eli kan­sal­lis­ten armei­jaa. Maon armei­jaa ja Japa­nin mie­hi­tys­val­lan perus­ta­mat sota­muo­dos­tel­mat jää­vät siis käsit­te­le­mät­tä.

Kau­koi­däs­sä kun ollaan, niin voi­daan Ospreyn tuo­tan­non sekä ajal­li­ses­ta että maan­tie­teel­li­ses­tä moni­puo­li­suu­den esi­merk­ki­nä mai­ni­ta Step­hen Turn­bul­lin kir­ja sala­pe­räi­sis­tä nin­jois­ta. Se antaa var­sin hyvän kuvan näi­den tie­dus­te­li­joi­den tak­tii­kas­ta ja väli­neis­tös­tä. Hin­ta­kaan ei näi­tä Ospreyn kir­jo­ja pilaa, aina­kaan suo­raan kus­tan­ta­jal­ta tilat­taes­sa.

Mar­kus Ana­ja
—————————————

Rai­mo Nis­si­nen, Ete­lä­poh­ja­lai­sia tais­te­lus­sa Val­kea­saa­res­ta Met­sä­pirt­tiin. (Ala­vu­den vete­raa­nien perin­ne­huo­ne­kir­jas­to No 6). Ala­vu­den Sota­ve­te­raa­nien perin­ne­huo­ne­toi­mi­kun­ta, [Ala­vus] 2005. 239 sivua, valo­ku­via, kart­ta­lii­te.

Pek­ka Kil­pi­nen (toim.), Kunin­kaan­tiel­tä ker­rot­tua. Mat­kai­li­joi­den kuvauk­sia 1700-luvul­ta. SKS, Hel­sin­ki 2005. 134 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta 27 euroa.

Mark Hay­den Ger­man Mili­ta­ry Chaplains in World War II. Schif­fer Books, Atglen PA, 2005. 160 sivua, run­sas valo­ku­va­ku­vi­tus. Hin­ta GBP 32.50. (Tilauk­set: Bushwood Books Ltd, info@bushwoodbooks.co.uk).

Spencer Ant­ho­ny Coil, Uni­forms & Equip­ment of the Cza­rist Rus­sian Armed Forces in World War I. Schif­fer Books, Atglen PA, 2005. 406 sivua, sato­ja valo­ku­via sekä väri­lii­te.
Hin­ta GBP 55.00. (Tilauk­set: Bushwood Books Ltd, info@bushwoodbooks.co.uk).

Phi­lip Jowett & Step­hen Walsh, The Chi­ne­se Army 1937 – 49. (Men-at-Arms 424). Osprey, Oxford 2005. 48 sivua, valo­ku­via, väri­piir­rok­sia. Hin­ta noin GBP 9. (Tilauk­set. Osprey Direct, P.O.Box 140, Wel­ling­bo­rough, Nort­hants, NN8 2FA, UK tai www.ospreypublishing.com).

Step­hen Turn­bull & Way­ne Rey­nolds, Nin­ja AD 1460 – 1650. (War­rior 64). Osprey, Oxford 2003. 64 sivua, väri- ja mv-kuvi­tus. Hin­ta noin GBP 11. (Tilauk­set. Osprey Direct, P.O.Box 140, Wel­ling­bo­rough, Nort­hants, NN8 2FA, UK tai www.ospreypublishing.com).