(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Suo­ma­lai­sia SS-vapaa­eh­toi­sia pit­kään tut­ki­nut Olli Wik­berg on jul­kais­sut uuden kuva­teok­sen, Drit­te Nord­land. Kir­jan nimi viit­taa suo­ma­lai­sen vapaa­eh­tois­pa­tal­joo­nan ase­maan kol­man­te­na patal­joo­na­na ulko­maa­lai­sis­ta vapaa­eh­toi­sis­ta muo­dos­te­tun SS-divi­sioo­na Wikin­gin Nord­land-ryk­men­tis­sä.

Kir­jas­sa on noin 400 kuvaa, lähes kaik­ki vapaa­eh­tois­ten itsen­sä otta­mia. Kuten teki­jä esi­pu­hees­saan tote­aa­kin, kuvien tek­ni­nen ja tai­teel­li­nen taso ei luon­nol­li­ses­ti aina ole kovin kor­kea, mut­ta nii­den autent­ti­suus onkin pal­jon tär­keäm­pi näkö­koh­ta. Kuvat välit­tä­vät hyvän kuvan vapaa­eh­tois­ten arjes­ta ja juh­las­ta ja näyt­tä­vät mil­tä suo­ma­lai­sen sotu­rin elä­mä oli vie­raal­la maal­la. Tämä kir­ja on suun­nat­tu myös kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le, sil­lä kuva­teks­tit ovat myös englan­nik­si.

****

Ruot­sa­lai­sis­ta SS-vapaa­eh­toi­sis­ta on tähän saak­ka tie­det­ty var­sin vähän. Ruot­sa­lai­nen jour­na­lis­ti Bos­se Schön on juu­ri jul­kais­sut uuden kir­jan­sa Där järn­kor­sen växer (“Mis­sä rau­ta­ris­tit kas­va­vat”). Tämä teos täy­den­tää teki­jän pari vuot­ta sit­ten ilmes­ty­nyt­tä esi­kois­teos­ta Svens­kar­na som stred för Hit­ler. Schön on sit­tem­min pääs­syt tut­ki­maan Ruot­sin tur­val­li­suus­po­lii­sin arkis­to­ja ja sel­vit­tää kir­jas­saan monen vapaa­eh­toi­ses­ti sotaan läh­te­neen ruot­sa­lai­sen tari­nan. Ver­rat­tu­na suo­ma­lai­siin vapaa­eh­toi­siin, Ruot­sis­ta läh­te­nei­den motii­vit oli­vat tyys­tin toi­set: moni läh­ti soti­maan Sak­san puo­lel­le ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä mut­ta moni myös pae­tak­seen eri­lai­sia sosi­aa­li­sia ongel­mia tai jopa vält­tääk­seen oikeu­den eteen jou­tu­mis­ta.

****

Kal­te­ri­jää­kä­ri” on kiin­teäs­ti Suo­men itse­näis­ty­mi­seen liit­ty­vä mut­ta var­maan monel­le sala­pe­räi­sek­si jää­nyt nimi­tys. Asi­aan saa­daan nyt uut­ta valais­tus­ta, kun Turun yli­opis­ton enti­nen reh­to­ri Arne Rousi on saat­ta­nut kir­jan muo­toon isän­sä Arvo Rousin nau­hal­le sane­le­meat muis­te­luk­set yli kah­dek­san­kym­me­nen vuo­den takaa. Autent­ti­nen doku­ment­ti on täyn­nä mie­len­kiin­toi­sia ja dra­maat­ti­sia tapah­tu­mia.

***

Suom­lais­ten sota­van­kien kovaa koh­ta­loa Neu­vos­to­lii­tos­sa valais­taan Timo Mal­min uudes­sa kir­jas­sa Suo­ma­lai­set sota­van­git Neu­vos­to­lii­tos­sa 1941–1944. Mal­mi on jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta tut­ki­nut aihet­ta ja val­mis­te­lee sii­tä väi­tös­kir­jaa. Kir­jas­sa käy­dään läpi Neu­vos­to­lii­ton sota­van­ki­lei­ri­jär­jes­tel­män ja anne­taan tie­to­ja sii­tä, mis­sä kaik­kial­la suo­ma­lai­sia pidet­tiin van­kei­na. Neu­vos­to­lii­ton arkis­to­jen avau­dut­tua Mal­mi on saa­nut pal­jon uut­ta tie­toa ja valai­see mm. suo­ma­lai­sil­le sota­van­geil­le teh­ty­jä “aivo­pe­su­yri­tyk­siä”. Kir­jan toi­ne osa sisäl­tää entis­ten sota­van­kien ker­to­muk­sia, jot­ka tuo­vat inhi­mil­li­sen ulot­tu­vuu­den tähän traa­gi­seen aihee­seen.

Mar­kus Ana­ja

==============================

Olli Wik­berg, Drit­te Nord­land. Suo­ma­lai­nen SS-vapaa­eh­tois­pa­tal­joo­na kuvis­sa. Wiking-Divi­sioo­na, Hel­sin­ki 2001. 256 sivua, noin 400 kuvaa. Hin­ta 240 mk.

Bos­se Schön, Där järn­kor­sen växer. Bokför­la­get DN, Stock­holm 2001. 220 sivua, kuvi­tet­tu.

Aar­ne Rousi, Shpa­ler­na­jas­sa ja Suo­men­lah­den jäil­lä. Suo­men itse­näis­ty­mis­vuo­det vii­mei­sen kal­te­ri­jää­kä­rin koke­mi­na. Tam­mi, Hel­sin­ki 2001. 238 sivua, kuvi­tet­tu.

Timo Mal­mi, Suo­ma­lai­set sota­van­git Neu­vos­to­lii­tos­sa 1941–1944. Ate­na, Jyväs­ky­lä 2001. 246 sivua.