(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Tal­vi- ja jat­ko­so­dan aika­na sota­van­keu­teen jou­tu­nei­ta suo­ma­lai­sia elää jou­kos­sam­me vie­lä huo­mat­ta­va mää­rä. Hei­dän yhdis­tyk­sen­sä Sota­van­git ry on jo kau­an pyr­ki­nyt sota­van­kien ja sota­van­keu­den his­to­rian laa­ti­mi­seen ja muu­ta­ma kir­ja aihees­ta on kir­joi­tet­tu­kin. Vii­me vuo­den lopul­la venä­läi­nen his­to­rian tut­ki­ja Dmit­ri Fro­lov väit­te­li toh­to­rik­si Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa Neu­vos­to­lii­ton sota­van­ki­hal­lin­toa käsit­te­le­väl­lä väi­tös­tut­ki­muk­sel­laan. Tut­ki­mus on ilmes­ty­nyt myös suo­men­kie­li­se­nä kään­nök­se­nä nimel­lä Sota­van­ki­na Neu­vos­to­lii­tos­sa.

Fro­lo­vin tut­ki­mus käsit­te­lee siis nime­no­maan NL:n sota­van­ki­hal­lin­toa ja sitä sää­te­le­vää lain­sää­dän­töä sekä sen sovel­ta­mis­ta suo­ma­lais­van­kei­hin. Venä­jän byro­kraat­ti­sen hal­lin­to­kie­len kään­tä­mi­nen esi­mer­kik­si suo­mek­si on erit­täin vai­kea­ta ja tämä näkyy vali­tet­ta­vas­ti pai­koin myös Fro­lo­vin teok­ses­sa. Tämä seik­ka ei kui­ten­kaan vähen­nä tut­ki­muk­sen tär­keyt­tä, kuten ei myös­kään kysy­mys sii­tä, toi­mi­ko jär­jes­tel­mä aina “niin kun sanas­sa sanot­tiin”.

Suo­ma­lais­ten otta­mien neu­vos­to­liit­to­lais­ten sota­van­kien olois­ta on myös ilmes­ty­nyt usei­den aka­tee­mis­ten opin­näyt­tei­den poh­jal­ta koot­tu teos Vihol­li­sen armoil­la. Kuten niin usein eri kir­joit­ta­jien artik­ke­leis­ta koot­tu­jen kir­jo­jen koh­dal­la, myös Heik­ki Roi­ko-Joke­lan toi­mit­ta­mas­sa teok­ses­sa on jon­kun ver­ran pääl­lek­käi­syyt­tä. Kir­ja tar­jo­aa kui­ten­kin kii­tet­tä­väl­lä taval­la var­si­nai­sen rau­tai­san­nok­sen tie­toa täs­tä vähän tun­ne­tus­ta aihees­ta.

Toi­mit­ta­ja Eli­na Sanan suur­ta kan­sain­vä­lis­tä­kin kohua herät­tä­nyt kir­ja Luo­vu­te­tut on useim­mis­sa arviois­sa osoi­tet­tu ole­van hata­ral­la poh­jal­la ja ten­dens­si­mäi­nen. Vii­me vuo­den lopul­la ilmes­tyi samal­ta kus­tan­ta­jal­ta Han­nu Raut­kal­lion teos Holo­kaus­til­ta pelas­te­tut. Raut­kal­lio ei var­si­nai­ses­ti käsit­te­le Sanan kir­jaa, vaan pit­kään työn alla ollut tut­ki­mus kul­kee omaa rataan­sa. Raut­kal­lion kir­ja käsit­te­lee nime­no­maan holo­kaus­tia Sak­sas­sa ja sen vai­ku­tuk­sia Suo­men ja Sak­san suh­tei­siin.

Meno­lip­pu Uuteen Euroop­paan on var­sin eri­koi­nen kir­ja. Sen teki­jä Mat­ti Haro sanoo kir­jan­sa ole­van “ensim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen hake­mis­to vuo­sien 1939–45 päät­tä­jis­tä. Se pei­laa geo­po­liit­tis­ta eska­laa­tio­ta…”. Lop­pu­tu­los jää aina­kin tämän kir­joit­ta­jal­le hyvin epä­sel­väk­si ja seka­vak­si. Muu­ta­ma satun­nai­nen poi­min­to käsi­tel­lyis­tä asiois­ta: Ukrai­nan hii­li­tuo­tan­to, Kii­nan väes­tö ja pin­ta-ala, “sota­ve­tu­rin” kuva ja yli­pää­tään pal­jon rau­ta­tei­tä kos­ke­vaa nip­pe­li­tie­toa, jat­ko­so­dan Suo­mes­sa voi­mas­sa ollut tans­si­kiel­to. Epä­sel­väk­si jää, miten nämä ja monet muut asiat liit­ty­vät toi­siin­sa.

Tam­pe­re­lai­nen Apa­li-kus­tan­ta­mo jul­kai­see run­saas­ti ilmai­lu­kir­jal­li­suut­ta. Mer­sut tule­vat ja Koh­ta­lon yöt ovat kus­tan­ta­jan uusim­pia kir­jo­ja. Koh­ta­lon yöt -kir­ja käsit­te­lee Hel­sin­gin suur­pom­mi­tuk­sia vuon­na 1944 ja täy­den­tää joil­tain osin laa­jaa Hel­sin­gin suur­pom­mi­tuk­set -teos­ta, jota esi­tel­tiin tämän leh­den pals­toil­la vii­me syk­sy­nä.

Mar­kus Ana­ja
*************************

Dmit­ri Fro­lov, Sota­van­ki­na Neu­vos­to­lii­tos­sa. Suo­ma­lai­set NKVD:n kei­reis­sä tal­vi- ja jat­ko­so­dan aika­na. Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ra, Hel­sin­ki 2004. 332 sivua, kuva­lii­te. Hin­ta 29 euroa.

Heik­ki Roi­ko-Joke­la (toim.), Vihol­li­sen armoil­la. Neu­vos­to­van­kien koh­ta­loi­ta Suo­mes­sa 1941–1948. Miner­va, Jyväs­ky­lä 2004. 328 sivua.

Han­nu Raut­kal­lio, Holo­kaus­til­ta pelas­te­tut. WSOY, Hel­sin­ki 2004.

Mat­ti Haro, Meno­lip­pu Uuteen Euroop­paan. Päät­tä­jiä ja päät­tö­miä jat­ko­so­dan vuo­si­na. Oma­kus­tan­ne 2004. 192 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta 25 euroa.

Tuo­mo Soi­ri, Mer­sut tule­vat. Apa­li, Tam­pe­re 2004. 175 sivua, kuva­lii­te. Hin­ta noin 25 euroa.

Atso Haa­pa­nen, Koh­ta­lon yöt. Apa­li, Tam­pe­re 2004. 159 sivua, kuva­lii­te. Hin­ta noin 26 euroa.