Suo­men vuo­si­na 1939–1945 käy­mät sodat aiheut­ti­vat suu­ria inhi­mil­li­siä ja aineel­li­sia kär­si­myk­siä. Rin­ta­mal­la tais­te­le­vien soti­lai­den ja hei­tä tuke­vien jouk­ko­jen ohel­la kär­si­jöi­tä oli­vat ne, jot­ka menet­ti­vät sodas­sa lähei­sen­sä. Loh­du­tuk­se­na kaa­tu­nei­den lähio­mai­sil­le luo­vu­tet­tiin ns. suru­ris­ti eli 4. luo­kan Vapau­den­ris­ti miek­ko­jen kera mus­tas­sa nau­has­sa. Suru­ris­ti kos­ket­ti lähes 100 000 äitiä ja isää, 30 000 avio­vai­moa ja 50 000 las­ta, mut­ta sen kan­to-oikeus myön­net­tiin vain kaa­tu­neen äidil­le tai avio­puo­li­sol­le, myö­hem­min van­him­mal­le tyt­tä­rel­le.

Esko Lam­min kir­ja on ter­ve­tul­lut lisä sotiam­me käsit­te­le­vään kir­jal­li­suu­teen. Kir­jan nimes­tä oli­si tosin voi­nut kuvi­tel­la, että se ensi­si­jai­ses­ti käsit­te­li­si suru­ris­tiä, sen myön­tä­mis­tä ja käyt­töä. Itse asias­sa kir­jan sisäl­tö pai­not­tuu kaa­tu­nei­den omai­siin ja hei­dän koh­ta­loi­hin­sa. Arvo­kas­ta ja tar­peel­lis­ta tie­toa, mut­ta ehkä ei sitä, mitä lähin­nä odot­tai­si. Tätä tilan­net­ta kuvaa myös se, että kir­jas­sa ei ole kun­nol­lis­ta kuvaa tai sanal­lis­ta kuvaus­ta itse suru­ris­tis­tä.

Kir­jas­sa käsi­tel­lään myös jär­jes­tö­toi­min­taa, mut­ta nimen­muu­tos­ten ja yhdis­ty­mis­ten seu­raa­mi­nen on pai­koin hie­man han­ka­laa. Tau­luk­ko oli­si täs­sä suh­tees­sa hel­pot­ta­nut seu­raa­mis­ta niin kuin myös luet­te­lo kes­kei­sis­tä hen­ki­löis­tä.

***

4. kesä­kuu­ta 1942 Mar­salk­ka Man­ner­heim viet­ti 75-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä ja sai yllä­tys­vie­raak­si Adolf Hit­le­rin. Vie­rai­lu oli kun­nia­no­soi­tus Man­ner­hei­mil­le ja Suo­mel­le, mut­ta taus­tal­la oli myös Hit­le­rin pyr­ki­mys sitoa Suo­mi tiu­kem­min Sak­san sota­pon­nis­tuk­siin. Kol­me viik­koa myö­hem­min Man­ner­heim teki pro­to­kol­lan vaa­ti­man vas­ta­vie­rai­lun Hit­le­rin luok­se. Juk­ka Par­ta­nen valot­taa kuva­teok­ses­sa “Man­ner­heim ja Hit­ler” molem­pien vie­rai­lu­jen taus­to­ja, vai­hei­ta ja vai­ku­tel­mia.

Esko Lam­mi: Suru­ris­tin kan­ta­jat. Media­pin­ta, sl. 2012.
Sidot­tu, 201 sivua, kuvi­tet­tu.

Juk­ka Par­ta­nen: Man­ner­heim ja Hit­ler. Gum­me­rus, Hel­sin­ki 2012.
Sidot­tu, 108 sivua, run­saas­ti kuvi­tet­tu.