Teks­ti: Mar­kus Ana­ja
Kevät 2007

Kol­man­nes­ta val­ta­kun­nas­ta ja sen luke­mat­to­mis­ta orga­ni­saa­tiois­ta on jul­kais­tu tuhan­sia kir­jo­ja. Eni­ten on käsi­tel­ty SS-jär­jes­töä ja sen eri haa­ro­ja, mut­ta yhtä lail­la Hein­rich Himm­le­rin alai­suu­des­sa ollut­ta polii­sia sen sijaan pal­jon vähem­män.

Toi­sen maa­il­man­so­dan aika­na Sak­san polii­si muo­dos­ti lukui­sia – jopa divi­sioo­nan kokoi­sia – muo­dos­tel­mia tais­te­lu­teh­tä­viin. Suu­rin osa näis­tä kävi rin­ta­man­ta­kais­ta tais­te­lua par­ti­saa­ne­ja vas­taan, mut­ta myös rin­ta­ma­vas­tuu­ta annet­tiin polii­si­ryk­men­teil­le ja
-patal­joo­nil­le. Parin vii­me vuo­den aika­na on sel­väs­ti herän­nyt kiin­nos­tus sak­sa­lais­ta polii­sia koh­taan, tosin lähin­nä anglo­sak­si­sis­sa mais­sa. Esit­te­len täs­sä lyhyes­ti joi­tain kir­jo­ja.

Ame­rik­ka­lai­nen Ben­der-kus­tan­ta­mo on tul­lut monel­le suo­ma­lai­sel­le­kin asian­har­ras­ta­jal­le tutuk­si var­sin laa­duk­kai­den mili­ta­ria­kir­jo­jen kus­tan­ta­ja­na. Usein nämä kir­jat on suun­ni­tel­tu monio­sai­sik­si, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti lii­an usein sar­ja on kat­ken­nut yhden tai kah­den ensim­mäi­sen osan val­mis­tu­mi­seen. Uusim­pien kir­jo­jen jou­kois­sa on kah­den tun­ne­tun teki­jän Sak­san polii­sia käsit­te­le­vän sar­jan ensim­mäi­nen osa. John R. Ango­lian ja Hugh Page Tay­lo­rin Uni­forms, Orga­niza­tion & His­to­ry of the Ger­man Police on “taat­tua Ben­der-laa­tua”. Täs­sä osas­sa käsi­tel­lään polii­si­lai­tok­sen kehi­tys­tä Sak­sas­sa 1700-luvul­ta läh­tien. Suu­rin osa sisäl­lös­tä käsit­te­lee kui­ten­kin Kol­man­nen val­ta­kun­nan aikai­sia asioi­ta.

Seu­raa­vak­si ilmes­tyi ama­töö­ri­his­to­rioit­si­ja Anto­nio J. Muñozin kak­sio­sai­nen Hitler´s Green Army. Mie­len­kiin­toi­sin­ta näis­sä kir­jois­sa on luvut mie­hi­tet­ty­jen aluei­den pai­kal­li­sis­ta polii­si­voi­mis­ta.

Muñoz on tuot­ta­nut suu­ren mää­rän kir­jo­ja ja vih­ko­sia Sak­san ja sen kans­sa liit­tou­tu­nei­den mai­den sota­voi­mis­ta. Nii­tä kaik­kia lei­maa “leik­kaa – lii­maa” -men­ta­li­teet­ti, läh­de­kri­tii­kin puut­tu­mi­nen sekä heik­ko kie­li­tai­to. Teki­jä on luo­nut lukui­sia yhteyk­siä enti­seen Jugos­la­vi­aan sekä Itä-Euroop­paan ja näi­den ansios­ta hän on saa­nut kir­joi­hin­sa sel­lais­ta infor­maa­tio­ta, jota ei vält­tä­mät­tä muu­al­la ole. Kään­nök­set muis­ta kie­lis­tä tuot­ta­vat vali­tet­ta­vas­ti usein vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vää sian­sak­saa sekä suo­ra­nai­sia vir­hei­tä.

Kool­taan vaa­ti­mat­to­mam­pi, mut­ta taval­li­sel­le luki­jal­le ehkä riit­tä­vä­kin kat­saus samas­ta aihe­pii­ris­tä on ilmes­ty­nyt Men-at-Arms -sar­jas­sa. Gor­don Wil­liam­so­nin kir­joit­ta­ma ja Ger­ry Emble­to­nin kuvit­ta­ma World War II Ger­man Police Units tar­jo­aa 48 sivul­laan tii­viin tie­to­pa­ke­tin muka­vas­ti kuvi­tet­tu­na.

Phil Nix ja Geor­ges Jero­me ovat vuo­si­kym­me­niä tut­ki­neet Kol­man­nen val­ta­kun­nan orga­ni­saa­tioi­ta ja nii­den joh­ta­jia. Hei­dän ensim­mäi­nen kir­jan­sa on ilmes­ty­nyt Ruot­sis­sa nimel­lä The Uni­for­med Police Forces of the Third Reich 1933 – 1945. Kir­jas­sa on lue­tel­tu polii­si­voi­mien orga­ni­saa­tion kokoon­pa­no ja ilmoi­tet­tu mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti joh­to­hen­ki­lös­tö. Kir­jan perus­ta­na on ilmei­ses­ti ollut Sak­san Bun­de­sarc­hi­vin jo vuon­na 1957 jul­kai­se­ma ja kau­an sit­ten lop­puun­myy­ty teos Zur Geschich­te der Ord­nungs­po­lizei.
Nixin ja Jero­me kir­ja on var­sin hyö­dyl­li­nen kai­kil­le Kol­man­nen val­ta­kun­nan polii­sia tut­ki­vil­le.

Polii­si­joh­don hen­ki­lö­his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neil­le voi suo­si­tel­la Mic­hael D. Mil­le­rin Lea­ders of the SS & Ger­man Police. Kysees­sä on monio­sai­nen teos, jos­ta vas­ta ensim­mäi­nen osa on ilmes­ty­nyt. Mil­ler käsit­te­lee SS- ja polii­si­ken­raa­lit aak­ko­sis­sa, joten ensim­mäi­ses­sä osas­sa on käsi­tel­ty kir­jai­met A – G. Kai­kis­ta hen­ki­löis­tä on lyhyt elä­mä­ker­ta, vir­ka-ase­ma, kun­nia­mer­kit yms. Tämä­kin on hyö­dyl­li­nen haku­teos aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le ja täy­tyy vain toi­voa, että sar­ja saa­daan pian val­miik­si.

Vihol­lis­ten lähes­tyes­sä Sak­san maa­pe­rää perus­tet­tiin vuon­na 1944 erään­lai­nen kan­san­mi­lii­si tai kodin­tur­va­jouk­ko, Volkss­turm. Omaa uni­vor­mua ei näil­le muo­dos­tel­mil­le enää voi­tu luo­da, mut­ta kyl­lä­kin omat arvo­mer­kit (oikeam­min vir­ka-ase­ma­mer­kit). Tun­net­tu Osprey-kus­tan­ta­mo on War­rior-sar­jas­saan jul­kais­sut hyvän joh­dan­non Volkss­tur­min muo­dos­ta­mi­seen ja toi­min­taan.

Kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­nen puo­lue NSDAP oli tun­ne­tus­ti “kaik­kial­la läs­nä” ja sai myös hoi­taak­seen monia val­tiol­le kuu­lu­via teh­tä­viä. Puo­lue­vir­kai­li­joil­la oli omat uni­vor­mun­sa ja arvoas­teen­sa, joi­ta muu­tet­tiin moneen ker­taan. Alun stan­dar­doi­mat­to­mien asus­tei­den tilal­le tuli toi­nen tois­taan komeam­pia puku­ja ja merk­ke­jä, niin että puo­lue­vir­kai­li­joi­ta ruvet­tiin kan­san­kie­lel­lä kut­su­maan “kul­ta­fa­saa­neik­si”.

Arvoas­tei­ta oli lopuk­si 30 (!) alkaen “Poli­tischer Lei­ter Anwär­ter (nicht PG.)” ja päät­tyen “Reichs­lei­ter” -tasol­le. Val­ta­kun­ta oli jaet­tu eri tasoi­hin ja jokai­sel­la tasol­la oli uni­vor­muis­sa omi­nais­piir­re. Tätä hyvin vai­kea­sel­kois­ta koko­nai­suut­ta esi­tel­lään ame­rik­ka­lai­sen keräi­li­jän Jeff Clar­kin upeas­ti kuvi­te­tus­sa kir­jas­sa Uni­forms of the NSDAP. Kuvat ovat hie­non kii­na­lai­sen pai­no­työn ja laa­duk­kaan pape­rin ansios­ta todel­la upeat. Clar­kin kir­ja tulee ole­maan aihe­pii­ris­tä kiin­nos­tu­nei­den perus­teos.

*******

John R. Ango­lia & Hugh Page Tay­lor, Uni­forms, Orga­niza­tion and His­to­ry of the Ger­man Police, Volu­me 1. R. James Ben­der, San José, CA 2004. 704 sivua, erit­täin run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin USD 63.

Anto­nio J. Muñoz, Hitler´s Green Army. The Ger­man Order Police and their Euro­pean Auxi­lia­ries, 1933 – 1945. Wes­tern Euro­pe and Scan­di­na­via. Euro­pa Books, BAy­si­de, NY 2005. 367 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin USD 65.

Anto­nio J. Muñoz, Hitler´s Green Army. The Ger­man Order Police and their Euro­pean Auxi­lia­ries, 1933 – 1945. Eas­tern Euro­pe and the Bal­kans. Euro­pa Books, Bay­si­de, NY 2006. 512 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin USD 80.

Gor­don Wil­liam­son, World War II Ger­man Police Units. Men-at-Arms 434. Osprey, Oxford 2006. 48 sivua, väri- jam v-kuvi­tus. Hin­ta noin 9.50 GBP.

Phil Nix & Geor­ges Jero­me, The Uni­for­med Police Forces of the Third Reich 1933 – 1945. Lean­doer & Ekholm, Stock­holm 2006. 380 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin SEK 540.

Mic­hael D. Mil­ler, Andreas Schultz & Ken McCan­liss, Lea­ders of the SS & ger­man Police, Volu­me 1. R. James Ben­der, San José, CA 2006. 528 sivua, run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin USD 49.

David K. Yel­ton, Hitler’s Home Guard: Volkss­turm­mann, Wes­tern Front 1944 – 45. War­rior 110. OSprey, Oxford 2006. 64 sivua, väri- ja mv-kuvi­tus. Hin­ta noin 11.50 GBP.

Jeff Clark, Uni­forms of the NSDAP. Uni­forms, Head­gear, Insig­nia of the Nazi Par­ty. Schif­fer, Atglen, PA 2007. 288 sivua, väri- ja mv-kuvi­tus. Hin­ta noin 60 GBP. (Tilauk­set: www.bushwoodbooks.co.uk).