Mark­ku Joki­si­pi­lä väit­te­li 2004 pal­jon kes­kus­te­lua herät­tä­nees­sä ja run­saas­ti kii­tos­ta saa­neel­la tut­ki­muk­sel­laan Suo­men ja Sak­san sodan­ai­kai­sis­ta suh­teis­ta. Hän on nyt toi­mit­ta­ja Jan­ne Könö­sen kans­sa pureu­tu­nut sivii­liyh­teyk­siin Hit­le­rin val­taan tule­mi­ses­ta vuon­na 1933 aina jat­ko­so­dan päät­ty­mi­seen 1944.

Myös tämä kir­ja on herät­tä­nyt run­saas­ti kes­kus­te­lua. Agrico­lan kes­kus­te­lu­foo­ru­mil­la sitä on ker­ty­nyt yli 20 sivun ver­ran: http://agricola.utu.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=5353

Kir­jan kes­kiös­sä ovat suo­ma­lai­set kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jat ja hei­dän Sak­san-yhtey­ten­sä. Välil­lä tun­tuu sil­tä, että niin pien­tä yksi­tyis­koh­taa ei ole, ettei sitä oli­si kai­vet­tu esil­le. Toi­sen asia­ko­ko­nai­suu­den muo­dos­ta­vat soti­lai­den yhtey­det. Nii­tä toki oli jo ennen tois­ta maa­il­man­so­taa, mut­ta niin oli yhteyk­siä myös mui­hin mai­hin.

Hie­man kri­tiik­kiä voi esit­tää kir­joit­ta­jien vaih­te­le­van tyy­lin joh­dos­ta. Kysees­sä on tut­ki­mus, jol­ta tie­tys­ti odo­te­taan asial­lis­ta teks­tiä. Muu­ta­mas­sa koh­das­sa kir­joit­ta­jat ovat unoh­ta­neet tämän. Ehkä pahi­ten sil­miin pis­tää kuvaus Fan­ni Luuk­ko­ses­ta “kes­ki­mit­tai­se­na ja pyy­le­vä­nä suo­ma­lais­sink­ku­na”. Tot­ta­han tämä on, mut­ta “sinkku”-sana ei asia­teks­tiin sovi.

Kir­ja koko­aa kii­tet­tä­väs­ti yksiin kan­siin tie­to­ja monien alo­jen suo­ma­lais-sak­sa­lai­sis­ta yhe­tyk­sis­tä.

***

Hel­sin­gin yli­opis­ton Venä­jän tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Timo Viha­vai­nen kar­toit­taa uudes­sa kir­jas­saan “rys­sä­vi­han” liit­täen sen – joi­den­kin luki­joi­den mie­les­tä hie­man yllät­täen – “rys­sä­pel­koon”. Suo­ma­lais­ten suh­teet itäi­seen naa­pu­riin ja sen kan­saan on tie­tys­ti ollut ajan­koh­tai­nen asia kaut­ta aiko­jen ja aikai­sem­min­kin sitä on tut­kit­tu aka­tee­mi­ses­ti.

Näi­tä epä­luu­lo­ja Venä­jää koh­taan on esiin­ty­nyt Suo­men lisäk­si mones­sa muus­sa­kin maas­sa. Viha­vai­sen tul­kin­nan mukaan taus­tal­la on se, että “venä­läi­siä ja Venä­jää ei voi ymmär­tää”. Mie­len­kiin­tois­ta on myös Viha­vai­sen ana­lyy­si venä­läis­ten epä­luu­lois­ta ulko­mai­ta – ennen kaik­kea län­si­mai­ta – koh­taan.

Mark­ku Joki­si­pi­lä & Jan­ne Könö­nen: Kol­man­nen val­ta­kun­nan vie­raat. Sumi Hit­le­rin Sak­san vai­ku­tus­pii­ris­sä 1933–1944. Ota­va, Hel­sin­ki 2013.
Sidot­tu, 602 sivua, kuvi­tet­tu.

Timo Viha­vai­nen: Rys­sä­vi­ha. Venä­jän-pelon his­to­ria. Miner­va, Hel­sin­ki 2013.
Sidot­tu, 322 sivua.