Kesäl­lä 1941, jat­ko­so­dan alkaes­sa, pää­ma­ja perus­ti kym­men­kun­ta rin­ta­ma­leh­teä tyy­dyt­tä­mään tais­te­le­van armei­jan tie­don­näl­kää ja viih­teen janoa. Uutis­ten lomas­sa niis­sä tar­joil­tiin myös vah­vaa sota­pro­pa­gan­daa.

Viral­li­set TK-mies­ten toi­mit­ta­mat rin­ta­ma­leh­det oli­vat pää­ma­jan tiu­kas­sa val­von­nas­sa, eikä sivii­leil­lä ollut lupaa edes sil­mäil­lä nii­tä. Kor­su­jen nur­kis­sa kukois­ti­vat puo­li­vil­lit jul­kai­sut, ”jouk­ko­jen omat gaze­tat”, jot­ka kier­si­vät monis­tei­na mie­hel­tä mie­hel­le. Nii­den sisäl­lös­tä syn­tyi sota­vuo­si­na muu­ta­ma liha­va rii­ta.

Kor­su-uuti­sia! on ensim­mäi­nen laa­ja suo­ma­lai­sia rin­ta­ma­leh­tiä kos­ke­va tut­ki­mus. Se sisäl­tää run­saas­ti näyt­tei­tä leh­tien teks­teis­tä ja kuvis­ta ja valot­taa myös jat­ko­so­dan ajan tie­don­vä­li­tyk­sen koko­nais­ku­vaa.

Hele­na Pil­ke: Kor­su-uuti­sia! Rin­ta­ma­leh­tien jat­ko­so­ta. SKS, Hel­sin­ki 2012.
Sidot­tu, 357 sivua, kuvi­tet­tu.