(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Soti­las­pe­rin­teet ovat vii­me vuo­si­na saa­neet yhä enem­män huo­mio­ta osak­seen, onhan nii­den tut­ki­joil­le ja har­ras­ta­jil­le perus­tet­tu oma seu­ran­sa­kin, Soti­las­pe­rin­teen Seu­ra ry. Hel­sin­gin yli­opis­ton kan­sa­tie­teen pro­fes­so­ri Juha­ni U.E. Leh­to­nen on nyt koon­nut yksiin kan­siin tii­viin tie­to­pa­ke­tin monen­lai­sis­ta soti­la­se­lä­mään liit­ty­vis­tä perin­teis­tä ja tavois­ta.

Kir­jas­sa käsi­tel­lään mm. pin­kan teon jaloa tai­toa, mie­kan käyt­töä, par­taa, ker­ho­ja ja musiik­kia. Kuten teki­jä itse sanoo, kysees­sä ei ole tie­teel­li­nen tut­ki­mus, vaan popu­laa­ri esi­tys kieh­to­vas­ta aihe­pii­ris­tä. Tämä on hyvä avaus, jol­le sopii toi­voa jat­koa niin Juha­ni Leh­to­sen kuin mui­den­kin tut­ki­joi­den tahol­ta.

Jää­kä­rit toi­vat Suo­meen pala­tes­saan muka­naan myös sak­sa­lais­ta perin­net­tä. Tätä­kin aihet­ta Leh­to­nen sivu­aa, min­kä lisäk­si kan­nat­taa tutus­tua uusim­paan jää­kä­rei­tä käsit­te­le­vään teok­seen. Teat­te­ri- ja elo­ku­vaoh­jaa­ja Mark­ku Ont­to­nen on kau­an koon­nut aineis­toa jää­kä­reis­tä ja Jää­kä­ri­kir­ja perus­tuu hänen teke­miin haas­tat­te­lui­hin. Evers­ti­luut­nant­ti Ari Rau­nion artik­ke­li jää­kä­reis­tä puo­lus­tus­voi­mien raken­ta­ji­na täy­den­tää mie­len­kiin­tois­ta teks­tiä.

Raja­var­tios­to­jen his­to­ri­aa täy­den­tää mai­niol­la taval­la Tai­to Uute­lan kir­joit­ta­ma Sal­lan raja­var­tio­alu­een his­to­riik­ki. Raja­var­tioin­tia Koil­lis-Kai­ras­sa vuo­des­ta 1918 2000-luvul­le antaa hyvän kuvan sii­tä, miten poh­joi­sen karuis­sa olois­sa on val­vot­tu val­ta­kun­nan rajaa. Sal­lan raja­komp­pa­nian asia­kir­jat vuo­sil­ta 1939–1944 tuhot­tiin syk­syl­lä 1944 joten Uute­lan haas­tat­te­le­mien raja­ve­te­raa­nien ker­to­muk­set ovat osit­tain ainoat käy­tet­tä­vis­sä läh­teet.

Legen­daa­ri­ses­ta Lau­ri Tör­nis­tä on jo tähän men­nes­sä kir­joi­tet­tu usei­ta kir­jo­ja. Uusin näis­tä on ame­rik­ka­lai­sen diplo­maa­tin ja his­to­rian­tut­ki­jan J.Michael Cle­ver­leyn teos. Cle­ver­ley pal­ve­li Yhdys­val­tain Suo­men suur­lä­he­tys­tös­sä vuo­si­na 1996–1999 ja oppi sil­loin suo­men kie­len. Kir­jas­sa on uut­ta tie­toa Tör­nin teh­tä­vis­tä Ira­nis­sa ja Viet­na­mis­sa.

Var­sin eri­lais­ta perin­net­tä käsi­tel­lään toi­mit­ta­ja Jyr­ki Juuse­lan kir­jas­sa Suo­ma­lai­set Espan­jan sisäl­lis­so­das­sa. Yli 200 suo­ma­lai­sia tais­te­li Espan­jas­sa, val­tao­sa heis­tä ns. tasa­val­ta­lais­ten eli vasem­mis­to­lais­ten puo­lel­la. Koh­ta tapah­tu­mien jäl­keen ilmes­tyi muu­ta­ma muis­tel­ma­tyyp­pi­nen teos suo­ma­lais­ten koke­muk­sis­ta Espan­jas­sa, mut­ta koot­tua esi­tys­tä ei ole ollut saa­ta­va­na. Juuse­la on teke­mien­sä haas­tat­te­lu­jen sekä muun aineis­ton poh­jal­ta pyr­ki­nyt kor­jaa­maan tätä auk­koa his­to­rian­kir­joi­tuk­ses­sam­me. Kir­ja on var­sin luet­ta­va – toi­mit­ta­jan ammat­ti­tai­dol­la teh­ty – ja mie­len­kiin­toi­nen. Vali­tet­ta­vas­ti valo­ku­vien jo alun perin heik­ko laa­tu on vie­lä kär­si­nyt kun ne on pai­net­tu peh­meäl­le pape­ril­le.

Mar­kus Ana­ja

——————
Leh­to­nen, Juha­ni U.E., Soti­la­se­lä­män perin­ne­kir­ja. Aja­tus Kir­jat, Hel­sin­ki 2003. 284 sivua, run­sas kuvi­tus.

Ont­to­nen, Mark­ku, Jää­kä­ri­kir­ja. Aja­tus Kir­jat, Hel­sin­ki 2002. 256 sivua, kuvi­tet­tu.

Uute­la, Tai­to, Raja­var­tioin­tia Koil­lis-Kai­ras­sa vuo­des­ta 1918 2000-luvul­le. Oma­kus­tan­ne, 276 sivua, 31 valo­ku­vaa ja 20 kart­ta­piir­ros­ta. (Tai­to Uute­la, Kar­hu­jär­ven­tie 5 C, 98995 Hau­ta­jär­vi.)

Cle­ver­ley, J. Mic­hael, Lau­ri Tör­ni – syn­ty­nyt soti­laak­si. Ota­va, Hel­sin­ki 2003. 416 sivua, valo­ku­va­lii­te.

Juuse­la, Jyr­ki, Suo­ma­lai­set Espan­jan sisäl­lis­so­das­sa. Ate­na Kus­tan­nus, Jyväs­ky­lä 2003. 448 sivua, valo­ku­via.