PUO­LUS­TUS­MI­NIS­TE­RIÖ 100 VUOT­TA

Eri viran­omai­set ja jär­jes­töt ovat vii­me vuo­den aika­na jul­kais­seet omat sata­vuo­tis­his­to­rian­sa, näi­den jou­kos­sa myös puo­lus­tus­mi­nis­te­riö. Kir­ja on ter­ve­tul­lut, sil­lä Vil­ho Ter­vas­mäen ja Mart­ti Terän tut­ki­muk­sis­ta on jo kulu­nut yli nel­jä­kym­men­tä vuot­ta.
Hal­lin­to­his­to­rian asian­tun­ti­ja VTT Sep­po Tii­ho­nen on laa­ti­nut tii­viin, mut­ta kat­ta­van kat­sauk­sen puo­lus­tus­mi­nis­te­riön vai­hei­siin. Toi­ses­sa artik­ke­lis­saan hän käsit­te­lee ”puo­lus­tus­mi­nis­te­riön monia kult­tuu­re­ja”. Kult­tuu­ril­la tar­koi­te­taan täs­sä yhtey­des­sä nime­no­maan hal­lin­to­kult­tuu­ria, jos­sa soti­laal­li­nen ja sivii­li­hal­lin­nol­li­nen toi­min­ta­ta­pa on eri aikoi­na saa­nut eri­lai­sen pai­noar­von.
Evers­ti, FT Pet­te­ri Jou­ko ja soti­las­pro­fes­so­ri, evers­ti­luut­nant­ti Jyri Rai­ta­sa­lo puo­les­taan käsit­te­le­vät Suo­men puo­lus­tus­po­li­tii­kan kehi­tys­tä Suo­men itse­näi­syy­den aika­na.
FL Rai­ner Kna­pas paneu­tuu omas­sa laa­jas­sa artik­ke­lis­saan puo­lus­tus­mi­nis­te­riön toi­mi­ti­lo­jen vai­hei­siin, eri­tyi­ses­ti Kaar­tin kort­te­lin raken­ta­mi­seen.
Asian­tun­te­vat artik­ke­lit yhdis­tet­ty­nä tyy­lik­kää­seen pai­noa­suun teke­vät kir­jas­ta infor­ma­tii­vi­sen, mut­ta hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vän läh­de­teok­sen.

Sep­po Tii­ho­nen et al., Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö 100 vuot­ta. Edi­ta, Hel­sin­ki 2018.