Sak­sa­lai­set uni­vor­mut ja mer­kit, var­sin­kin Kol­man­nen val­ta­kun­nan ajal­ta ovat kiin­nos­ta­neet niin keräi­li­jöi­tä kun tut­ki­joi­ta­kin aina toi­sen maa­il­man­so­dan päät­ty­mi­ses­tä asti. Aihees­ta on kir­joi­tet­tu kym­me­nit­täin, ehkä sadoit­tain­kin eri­ta­soi­sia kir­jo­ja monel­la kie­lel­lä. Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na Venä­jäl­lä, Puo­las­sa ja muu­al­la­kin Itä-Euroo­pas­sa on ilmes­ty­nyt aikai­sem­min kiel­le­tys­tä aihe­pii­ris­tä run­saas­ti vih­ko­sia.

Jos tosi­aan­kin moni jul­kai­su on lähin­nä vih­ko­mai­nen, niin tii­lis­ki­viä­kin löy­tyy. Ame­rik­ka­lai­nen Schif­fer-kus­tan­ta­mo on jul­kais­sut usei­ta iso­ja uni­vor­mu­kir­jo­ja (sak­sa­lai­sai­hei­den lisäk­si myös esi­mer­kik­si neuvostoliittolaisista/venäläisistä puvuis­ta ja mer­keis­tä). Schif­fe­rin kir­jat ovat ulkoa­sul­taan edus­ta­via, sil­lä ne pai­ne­taan pak­suh­kol­le kiil­tä­väl­le pape­ril­le ja nii­den koko on yleen­sä suu­rem­pi kuin A4. Nii­den sisäl­tö on tasol­taan epä­ta­sai­nen ja lähes kaik­kia vai­vaa (kuten ame­rik­ka­lai­sia ja osit­tain brit­ti­läi­siä­kin kir­jo­ja yleen­sä) sak­san kie­li­tai­don heik­kous. Kir­joi­tus­vir­hei­den lisäk­si teks­teis­sä vili­see vää­räs­sä sija­muo­dos­sa esi­tet­ty­jä sano­ja ja nimiä, mikä on pait­si häi­rit­se­vää myös jos­kus ymmär­tä­mi­sen kan­nal­ta han­ka­laa.

Ensim­mäi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen Sak­sa jou­tui suur­ten poliit­tis­ten ja talou­del­lis­ten mul­lis­tus­ten koh­teek­si. Ääri­so­sia­lis­tit pyr­ki­vät monin pai­koin toteut­ta­maan pro­le­ta­ri­aa­tin dik­ta­tuu­rin val­lan­ku­mouk­sel­li­sin kei­noin. Reu­na-alueil­la kaha­koi­tiin uusien sodan rau­niois­ta syn­ty­nei­den val­tioi­den kans­sa. Lail­li­sen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen palaut­ta­mi­sek­si muo­dos­tet­tiin eri­ko­koi­sia vapaa­jouk­ko­ja, jois­ta käy­tet­tiin nimi­tys­tä “Frei­korps”. Näis­tä var­sin kir­ja­vis­ta jou­kois­ta sekä samaan aikaan syn­ty­vis­tä puo­lus­tus­voi­mis­ta, Reichsweh­ris­tä, ker­too kuvin Char­les Wool­ley kir­jas­saan Ger­man Uni­forms, Insig­nia & Equip­ment 1918 – 1923. Kir­jaa voi suo­si­tel­la aika­kau­des­ta kiin­nos­tu­neil­le var­sin­kin ennen jul­kai­se­mat­to­man kuva­ma­te­ri­aa­lin takia.

Toi­sen maa­il­man­so­dan suu­ria inno­vaa­tioi­ta oli maas­to­pu­ku. Sak­sas­sa Wehr­mach­til­la ja Waffen-SS:lla oli eri­lai­set ver­siot. Wehr­mach­tin maas­to­pu­ku­ja esi­tel­lään perus­teel­li­ses­ti Wer­ner Par­linckxin kir­jas­sa Camou­fla­ge Uni­forms of the Ger­man Wehr­macht. Aina­kin minua häi­rit­se­vät “re-enact­ment” –kuvat, jos­sa alku­pe­räi­siä (?) vaa­te­kap­pa­lei­ta käy­te­tään tänä päi­vä­nä ote­tuis­sa valo­ku­vis­sa, sil­lä sel­lai­sen kuvan todis­tus­voi­ma on luon­nol­li­ses­ti pal­jon hei­kom­pi kuin alku­pe­räi­sen kuvan. Samal­ta kus­tan­ta­jal­ta on ilmes­ty­nyt kir­ja myös Waffen-SS:n maas­to­pu­vuis­ta.

Liki tuhat­si­vui­nen, kol­mio­sai­nen kir­ja­sar­ja Uni­forms of the Waf­fen-SS esit­te­lee kaik­kia SS-jouk­ko­jen käyt­tä­miä vaa­te­par­sia rau­han­ajan mus­tis­ta paraa­ti­pu­vuis­ta sodan lop­puai­ko­jen kent­tä­pu­kui­hin asti. Muka­na ovat myös pans­sa­ri­mies­ten puvut, urhei­lua­sut sekä troop­pi­siin oloi­hin tar­koi­te­tut asus­teet. Ihme­tys­tä herät­tää kol­man­teen osaan sisäl­ly­te­tyt kes­kis­tys­lei­rien hen­ki­lös­tö ja tur­val­li­suus­pal­ve­lu SD, sil­lä nämä ryh­mät­hän eivät kuu­lu­neet Waffen-SS:ään. Mm. vies­ti­kes­kuk­sis­sa pal­vel­leet nai­set, SS-Hel­fe­rin­nen, voi­daan sen sijaan kat­soa kuu­lu­van tämän teos­sar­jan aihe­pii­riin. Kir­jois­sa on lähi­ku­via kai­kis­ta asus­teis­ta sekä aika­lais­ku­via nii­den käy­tös­tä.

Mikä­li halu­aa tyy­tyä hie­man sup­peam­paan esi­tyk­seen Waffen-SS:n puvuis­ta, kan­nat­taa ryh­tyä osta­maan brit­ti­läi­sen Gor­don Wil­liam­so­nin kir­ja­sia, jot­ka ilmes­ty­vät tun­ne­tus­sa Osprey Men-at-Arms –sar­jas­sa. Tois­tai­sek­si on ilmes­ty­nyt vas­ta ensim­mäi­nen kir­ja­nen, jos­sa esi­tel­lään Waf­fen-SS –divi­sioo­nat 1 – 5. Vaik­ka divi­sioo­nia oli­kin kaik­ki­aan 38, lopuis­ta aio­taan sel­vi­tä kol­mes­sa kir­ja­ses­sa.

Mar­kus Ana­ja

**************************
Char­les Wool­ley, Ger­man Uni­forms, Insig­nia & Equip­ment 1918 – 1923: Frei­korps, Reichswehr, Vehicles, Wea­pons. Schif­fer Publis­hing, Atglen PA 2003. 183 sivua, sato­ja kuvia, osa väreis­sä. Hin­ta GBP 55.00. Tilauso­soi­te: Bushwood Books Ltd, 6 Marks­bu­ry Ave­nue, Kew Gar­dens, Sur­rey TW9 4JF, Uni­ted King­dom.

Wer­ner Pal­linckx, Camou­fla­ge Uni­forms of the Ger­man Wehr­macht. Schif­fer Publis­hing, Atglen PA 2002. 278 sivua, sato­ja valo­ku­via. Hin­ta GBP 59.95. Tilauso­soi­te: Bushwood Books Ltd, 6 Marks­bu­ry Ave­nue, Kew Gar­dens, Sur­rey TW9 4JF, Uni­ted King­dom.

Bea­ver, Mic­hael J., Uni­forms of the Waf­fen-SS Volu­mes 1 – 3. Schif­fer Publis­hing, Atglen PA, 2002. Yhteen­sä 987 sivua, yli 1500 mv- ja väri­va­lo­ku­vaa. Hin­ta GBP 59.95 / osa. Tilauso­soi­te: Bushwood Books Ltd, 6 Marks­bu­ry Ave­nue, Kew Gar­dens, Sur­rey TW9 4JF, Uni­ted King­dom.

Gor­don Wil­liam­son, The Waf­fen-SS (1). Men-at-Arms 401. Osprey Publis­hing, Oxford 2003. 48 sivua, osin väri­piir­rok­sia. GBP 8.99. Tilauso­soi­te: Oxford Direct, P.O.Box 140, Wel­ling­bo­rough, Nort­hants NN8 2FA, Uni­ted King­dom.