Vali­koi­ma uusia kir­jo­ja “peh­meis­tä” soti­la­sai­heis­ta:

Mar­ko Palo­kan­gas (toim.), Kes­tä­vää koris­taa kun­nia. Kadet­ti­pe­rin­tei­tä ja -kas­va­tus­ta 90 vuot­ta itse­näi­ses­sä Suo­mes­sa. Apa­li, Tam­pe­re 2009.
*** Kadet­ti­kas­va­tuk­seen kuu­lu­vat perin­teet ovat suu­rek­si osak­si “salai­sia”, vain Kadet­ti­kou­lun käy­nei­den tie­dos­sa. Nyt tätä salai­suu­den ver­hoa on hie­man rao­tet­tu kun Mar­ko Palo­kan­kaan toi­mit­ta­mas­sa mai­nios­sa kir­jas­sa ker­ro­taan miten perin­teet ovat muo­dos­tu­neet ja miten nii­tä eri aikoi­na on tul­kit­tu. Erit­täin ter­ve­tul­lut kir­ja!

Min­na Kilk­ki (toim.), Til­kan ver­ran tari­noi­ta. Suo­ma­lai­sen Kir­jal­li­suu­den Seu­ra, Hel­sin­ki 2008. 257 sivua, kuvi­tet­tu.
*** Nyt kun Til­kan soti­las­sai­raa­laa ei enää ole, on kerät­ty muis­ti­toeoa siel­lä toi­mi­neis­ta hen­ki­löis­tä ja tapah­tu­mis­ta.

Juha Pote­ri, San­ka­ri­hau­taus Vapaus­so­das­sa- val­kois­ten kaa­tu­nei­den hau­taa­mi­nen Suo­mes­sa vuon­na 1918. PK-Kou­lu­tus­kes­kus, Hel­sin­ki 2009. 320 sivua, valo­ku­via.
*** Pote­rin väi­tös­kir­ja sel­vit­tää miten tal­vi- ja jat­ko­so­dis­sa nou­da­tet­tu san­ka­ri­hau­taus­pe­rin­ne muo­dos­tui vapaus­so­das­sa.

C.-E. Lång­ström, Som det var och som det blev. Sjä­lavår­dens utveckling inom Förs­vars­mak­ten 1937 – 1997. Förs­vars­mak­ten, Stock­holm s.a. [c. 1997]. 307 sivua.
*** Soti­las­sie­lun­hoi­dos­ta ei tiet­tä­väs­ti ole suo­mek­si juu­ri kir­joi­tet­tu, joten naa­pu­ri­maam­me Ruot­sin puo­lus­tus­voi­mien kat­saus on meil­lä­kin mie­len­kiin­toi­nen.

Mag­nus Per­les­tam, Lyd­nad i karo­li­ner­nas tid. Nor­dic Aca­de­mic Press, Lund 2008. 207 sivua.
*** Karo­lii­nien aikai­nen käsi­tys soti­laal­li­ses­ta kuu­liai­suu­des­ta kos­kee luon­nol­li­ses­ti myös Suo­mea.

Kaar­le Sula­maa, Lotat, uskon­to ja isän­maa. Lotat pro­tes­tant­tis-natio­na­lis­ti­na nun­ni­na. SKS, Hel­sin­ki 2009. 268 sivua, kuvi­tet­tu.
*** Tut­ki­muk­sen läh­tö­koh­ta­na on 1900-luvun alun fen­no­maa­ni­nais­ten ajat­te­lu ja sen sidok­set uskon­toon. Tut­ki­mus kes­kit­tyy lot­ta-aat­teen luo­maan uskon­nol­lis-siveel­li­seen men­ta­li­teet­tiin, joka hei­jas­tui monel­la taval­la lot­tien käyt­täy­ty­mis­vaa­ti­muk­siin ja pukeu­tu­mi­seen.