Suo­ma­lai­sen par­tio­liik­keen viet­täes­sä 100-vuo­tis­juh­laan­sa vuon­na 2010 on ilmes­ty­nyt sekä suo­men- että ruot­sin­kie­li­set his­to­ria­teok­set.

SKS:n kus­tan­ta­ma­na on ilmes­ty­nyt Mar­ko Paa­vi­lai­sen kir­joit­ta­ma laa­ja teos Aina val­mii­na. Par­tio­lii­ke Suo­mes­sa 1910 – 2010, joka luo laa­jan koko­nais­ku­van Suo­men suu­rim­man var­hais­nuo­ri­so­liik­keen kehi­tyk­ses­tä ja suh­teis­ta ympä­röi­vään yhteis­kun­taan. Luki­ja saa vas­tauk­sen mm. seu­raa­viin kysy­myk­siin: Mik­si par­tio­toi­min­ta kiel­let­tiin vuon­na 1911? Miten par­tio­lii­ke tor­jui vaa­ti­muk­sen asei­den käy­tön opet­ta­mi­ses­ta nuo­ril­le? Mik­si työ­väen­lii­ke ja äärioi­keis­to kum­pi­kin suh­tau­tui­vat kiel­tei­ses­ti par­tioon? Miten 1960-luvun nuo­ri­so­ra­di­ka­lis­mi vai­kut­ti par­tio­liik­keen toi­min­taan?

Mag­nus Londé­nin kir­joit­ta­ma ruot­sin­kie­li­sen par­tio­toi­min­nan juh­la­kir­ja Över daggs­tänk­ta berg on mai­nio muis­to­merk­ki edel­leen vah­val­le ja iki­nuo­rel­le jär­jes­töl­le. Oikeas­taan pitäi­si tie­tys­ti puhua “jär­jes­töis­tä” moni­kos­sa, sil­lä vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa on ollut usei­ta poi­ka- ja tyt­tö­par­tio­jär­jes­tö­jä.

Kir­ja on suju­vas­ti kir­joi­tet­tu ja sisäl­tää hyvän ja moni­puo­li­sen kat­sauk­sen toi­min­taan. Kir­jan tait­to on onnis­tu­nut ja antaa riit­tä­väs­ti tilaa valo­ku­vil­le, jot­ka ovat suu­rek­si osak­si ennen jul­kai­se­mat­to­mia. Kuvien laa­tu on osin häm­mäs­tyt­tä­vän hyvä. Monet van­hat mai­nok­set elä­vöit­tä­vät myös osal­taan teks­tiä.

Kes­keis­ten hen­ki­löi­den luet­te­lot aut­ta­vat sijoit­ta­maan toi­mi­joi­ta oike­aan yhtey­teen ja luet­te­lot lip­pu­kun­nis­ta, sekä nyt toi­mi­vis­ta että jo toi­min­tan­sa päät­tä­neis­tä­kin ovat hyö­dyl­li­siä. Hyvä oival­lus on ollut kes­keis­ten par­tio­vä­li­nei­den humo­ris­ti­nen esit­te­ly: hat­tu, puuk­ko, telt­ta, kep­pi jne.

**********************************

Mar­ko Paa­vi­lai­nen, Aina val­mii­na. Par­tio­lii­ke Suo­mes­sa 1910 – 2010. SKS; Hel­sin­ki 210. N. 500 sivua, kuvi­tet­tu.

Mag­nus Londén, Över daggs­tänk­ta berg. Fin­landss­vensk scou­ting 1910 – 2010. Söder­ströms, Hel­sing­fors 2010. 311 s., n. 500 kuvaa.