Suo­met­tu­mi­ses­ta ja kyl­män sodan ajas­ta on kir­joi­tet­tu lukui­sia tut­ki­muk­sia, muis­tel­mia ja mui­ta jul­kai­su­ja. Har­val­la on mah­dol­li­suus tutus­tua nii­hin kaik­kiin ja kui­ten­kin mei­tä useim­pia kiin­nos­taa tuo aina­kin osin itse elet­ty aika. Juk­ka Tar­kan uusi kir­ja Kar­hun kai­na­los­sa hel­pot­taa tilan­net­ta sikä­li, että sen luet­tu­aan on saa­nut koko­nais­ku­van kyl­män sodan ajas­ta. Tätä kuvaa voi sit­ten jokai­nen mie­len­kiin­ton­sa mukai­ses­ti täy­den­tää ja syven­tää hyö­dyn­täen Tar­kan laa­jaa kir­jal­li­suus­luet­te­loa.
Tar­kan kir­ja ei ole var­si­nai­ses­ti tut­ki­mus. Se on erit­täin laa­jaan kir­jal­li­suus­va­li­koi­maan perus­tu­va syn­tee­si, joka on teki­jän­sä näköi­nen. Teks­ti on sel­keä ja loo­gi­nen, kie­li tark­ka­mai­sen tapaan hyvää. Kir­jan luet­tu­aan voi tode­ta Suo­men sel­vin­neen lop­pu­jen lopuk­si var­sin hyvin kai­kis­ta kyl­män sodan aikai­sis­ta kari­kois­ta. Pie­nin aske­lin onnis­tuim­me siir­ty­mään yhä sel­vem­min län­ti­sen maa­il­man osak­si.
Kir­ja kan­nat­taa lukea ja sen jäl­keen säi­lyt­tää kir­ja­hyl­lys­sä, sil­lä se kel­paa vaik­ka aiheen­sa “pik­ku­jät­ti­läi­sek­si”.

Juk­ka Tark­ka, Kar­hun kai­na­los­sa. Suo­men kyl­mä sota 1947–1990. Ota­va, Hel­sin­ki 2012. 495 sivua, kuvi­tet­tu.

Mar­kus Ana­ja