(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Suo­je­lus­kun­tien his­to­riik­ke­ja on vii­mek­si kulu­neen run­saan kym­me­nen vuo­den aika­na ilmes­ty­nyt var­sin run­saas­ti ja SK-jär­jes­tön ansio- yms mer­keis­tä­kin on hyvä kir­ja. Suo­je­lus­kun­tien puvuis­ta on sen sijaan pitä­nyt etsiä tie­toa lähin­nä vir­ka­pu­kuoh­je­sään­nöis­tä, joi­ta taas vain har­va on onnis­tu­nut hank­ki­maan.

Evers­ti­luut­nant­ti Stig Rou­das­maa on juu­ri ilmes­ty­neel­lä kir­jal­laan Suo­je­lus­kun­ta­pu­vut pois­ta­nut tämän puut­teen. Ohje­sään­töi­hin, mut­ta myös valo­ku­viin nojau­tuen on syn­ty­nyt var­sin kat­ta­va esi­tys täs­tä monia keräi­li­jöi­tä ja maan­puo­lus­tus­his­to­rian har­ras­ta­jia kiin­nos­ta­vas­ta aihees­ta. Jot­kut suo­je­lus­kun­tien vir­ka­pu­kuoh­je­sään­nöis­tä oli varus­tet­tu var­sin hyvä­laa­tui­sil­la väri­ku­vil­la ja mm. näi­tä Rou­das­maa on käyt­tä­nyt kir­jan­sa kuvi­tuk­seen. Mai­nio kir­ja, jon­ka hank­ki­mis­ta vai­keut­taa kus­tan­ta­jan, eli Ase-leh­den, pää­tös myy­dä kir­jaa ainoas­taan suo­raan.

Suo­je­lus­kun­tien alku­vai­hee­seen liit­tyy myös pie­ni jul­kai­su Vapaus­so­dan muis­to­mer­kit Hel­sin­gis­sä. Sta­di­lai­sel­le hyö­dyl­li­ses­sä vih­ko­ses­sa pää­pai­no on Van­han kir­kon puis­tos­sa ole­val­la muis­to­mer­kil­lä, mut­ta myös muut Hel­sin­gin muis­to­mer­kit huo­mioi­daan.

Hel­sin­gin his­to­ri­aan liit­tyy myös Joni Tii­ho­sen kir­joit­ta­ma “Pre­si­den­tin Lin­na”. Kir­ja­ses­sa sel­vi­te­tään ns. sota­syyl­lis­ten – eri­tyi­ses­ti Ris­to Rytin – olo­suh­tei­ta Sör­kän van­ki­las­sa. Tätä aihet­ta ei ole juu­ri­kaan käsi­tel­ty aikai­sem­min ja sik­si van­kein­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­vän Tii­ho­sen tut­kiel­ma on ter­ve­tul­lut lisä sodan­jäl­keis­tä Suo­mea käsit­te­le­vän kir­jal­li­suu­den jouk­koon.

Tal­vi- ja jat­ko­so­taa käsit­te­le­viä päi­vä­kir­jo­ja ja muis­tel­mia ilmes­tyy jat­ku­vas­ti. Nii­tä ovat kir­joit­ta­neet sota­mie­het ja ken­raa­lit ja nime­no­maan suu­rel­le ylei­söl­le tun­te­mat­to­mam­pien hen­ki­löi­den kuvauk­set jää­vät hel­pos­ti vail­la huo­mio­ta. Moni­ko meis­tä tie­tää mikä mies Pun­ka­lai­tu­mel­ta kotoi­sin ole­va Aar­re Koi­vis­to on? Nuo­ri luut­nant­ti monien mui­den jou­kos­sa, entä sit­ten?

Koi­vis­to on kui­ten­kin mie­len­kiin­toi­nen hen­ki­lö mm. sodan­jäl­kei­sen uran­sa takia. Hän on nimit­täin tun­ne­tuim­pia lavas­ta­jiam­me ja toi­mi esi­mer­kik­si Tun­te­mat­to­man soti­laan (siis sen oikean, Edvin Lai­neen ohjaa­man elo­ku­van) lavas­ta­ja­na. Esiin­tyi­pä­hän hän sii­nä näyt­te­li­jä­nä­kin. Arto Pie­ti­län toi­mit­ta­ma kir­ja Koi­vis­ton päi­vä­kir­jan poh­jal­ta on var­sin mie­len­kiin­toi­nen.

Tiu­kan asial­li­nen on Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun Sota­his­to­rian lai­tok­sen kus­tan­ta­ma teos Jat­ko­so­dan tais­te­lut. Kir­jaan on koot­tu osa syk­syl­lä 2001 ja kevääl­lä 2002 Sota­museos­sa pide­tyn ylei­sö­luen­to­sar­jan esi­tel­mis­tä. Luen­to­sar­ja­han sai val­tai­san suo­sion (kuten myös sitä edel­tä­nyt Tal­vi­so­taa käsi­tel­lyt luen­to­sar­ja) eivät­kä kaik­ki kiin­nos­tu­neet mah­tu­neet sitä kuun­te­le­maan. Tämän vuok­si pää­tet­tiin jul­kais­ta lähin­nä tak­tiik­kaan ja ope­raa­tio­tai­toon liit­ty­vät esi­tel­mät kir­ja­muo­dos­sa.

Mar­kus Ana­ja
————————–

Stig Rou­das­maa, Suo­je­lus­kun­ta­pu­vut. Suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­tön puvut 1918–1944. Ase-leh­ti, Oulu 2002. 127 sivua, run­sas, suu­rek­si osak­si neli­vä­ri­ku­vi­tus. Tilauk­set: Ase-leh­ti Oy, PL 161, 90401 Oulu, aselehti@aselehti.fi

Vapaus­so­dan muis­to­mer­kit Hel­sin­gis­sä. Vapaus­so­dan Inva­li­dien Muis­to­sää­tiö, Hel­sin­ki 2002. 28 sivua, kuvi­tet­tu. Tilauk­set: Vapaus­so­dan Inva­li­dien Muis­to­sää­tiö, Man­ner­hei­min­tie 93 A VI.krs, 00270 Hel­sin­ki.

Joni Tii­ho­nen, “Pre­si­den­tin Lin­na”. Ris­to Ryti Hel­sin­gin kes­kus­van­ki­las­sa. Van­kein­hoi­don kou­lu­tus­kes­kuk­sen jul­kai­su 3/2002. Tie­to­sa­no­ma Oy, Hel­sin­ki 2002. 108 sivua, muu­ta­ma valo­ku­va.

Aar­re Koi­vis­to, Isän­maan täh­den. Sota­päi­vä­kir­ja 1939–1944. Toi­mit­ta­nut Arto Pie­ti­lä. Ooli, Loi­maa 2001. 240 sivua, valo­ku­via.

Mik­ko Kar­ja­lai­nen (toim.), Jat­ko­so­dan tais­te­lut. Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lu Sota­his­to­rian lai­tos, Hel­sin­ki 2002. 202 sivua, kart­to­ja.