Johan­na Pako­la – Sep­po Lau­rell: Mene­te­tyt maja­kat (Docen­do 2016)

Tie­to­kir­jai­li­ja Johan­na Pako­la, joka on aiem­min mm. kir­joit­ta­nut yhdes­sä Ove Enqvis­tin kans­sa teok­sen Suo­men­lah­ti Pie­ta­rin suo­ja­na ja Suo­men ehdot­to­mas­ti joh­ta­va majak­ka-asian­tun­ti­ja, meri­kap­tee­ni Sep­po Lau­rell, joka on kir­joit­ta­nut usei­ta maja­koi­ta käsit­te­le­viä pal­kit­tu­ja teok­sia, ovat nyt tart­tu­neet sodis­sa mene­tet­ty­jen maja­koi­den his­to­ri­aan. Kir­ja käsit­te­lee muu­ta­mia jo Suo­men sodan ja Kri­min sodan aikai­sia maja­koi­ta sekä ensim­mäi­sen maa­il­man­so­dan mene­tyk­siä. Pää­pai­no on kui­ten­kin toi­sen maa­il­man­so­dan tapah­tu­mis­sa ja nii­den vai­ku­tuk­sis­sa.

Kir­jan alus­sa on mie­len­kiin­toi­nen luku, jos­sa Pako­la ker­too käyt­tä­mis­tään arkis­tois­ta ja nii­hin liit­ty­neis­tä ongel­mis­ta. Seu­raa­vak­si käy­dään lyhyes­ti läpi maja­koi­den mer­ki­tys­tä meren­ku­lul­le. Sotien mels­kei­siin jou­tu­neet maja­kat käsi­tel­lään yksi ker­ral­laan. Jokai­ses­ta maja­kas­ta on esi­tel­ty raken­ta­mi­sen his­to­ri­aa ja tek­ni­siä tie­to­ja. Tal­vi­so­dan aika­na usei­ta maja­koi­ta tuhot­tiin suo­ma­lais­ten toi­mes­ta. Sen sijaan jat­ko­so­das­sa ei enää mene­tet­ty ainoa­ta­kaan majak­kaa. Kir­joit­ta­jat ker­to­vat maja­koi­den koh­ta­lois­ta alue ker­ral­laan. Omat lukun­sa saa­vat Laa­to­kan ja Pet­sa­mon alu­een maja­kat ja lois­tot, jot­ka mene­tet­tiin alue­luo­vu­tus­ten yhtey­des­sä. Itäi­sen Suo­men­lah­den luo­vu­tet­tu­jen aluei­den maja­kois­sa ja myös edel­leen Suo­men alu­eel­la toi­mi­vis­sa maja­kois­sa oli usei­ta, jot­ka tuhot­tiin. Tal­vi­so­dan jäl­keen suun­ni­tel­tiin nii­den raken­ta­mis­ta uudel­leen, mut­ta mm. Vii­pu­rin alu­een osal­ta suun­ni­tel­mat jäi­vät toteu­tu­mat­ta.

Teks­ti kul­jet­taa luki­ja suju­vas­ti aihees­ta toi­seen. Lukui­sat anek­doo­tit ja arkis­tois­ta löy­ty­neet tie­don­jy­vät pitä­vät mie­len­kiin­toa yllä. Kir­jas­sa on run­sas ja mie­len­kiin­toi­nen kuvi­tus. Van­hat, hie­man ruseh­ta­vat valo­ku­vat sotia edel­tä­väl­tä ajal­ta ja sel­keä tait­to teke­vät teok­ses­ta hie­man van­hah­ta­van. Mut­ta aihee­seen­han se sopii erin­omai­ses­ti. Suo­si­tel­ta­va kir­ja kai­kil­le meren­ku­lus­ta ja his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neil­le.

L.S.