Maan­tie­teen van­git. Kym­me­nen kart­taa, jot­ka ker­to­vat kai­ken maa­il­man­po­li­tii­kas­ta

Tim Mars­hall

Suo­men­ta­nut Jaa­na Iso-Mark­ku. Ate­na Kus­tan­nus, Jyväs­ky­lä 2018. 335 sivua.

Muun muas­sa BBC:lle työs­ken­nel­lyt ja geo­po­li­tiik­kaan pereh­ty­nyt toi­mit­ta­ja Tim Mars­hall on koon­nut tii­viin tie­to­pa­ke­tin sii­tä, miten maan­tie­de vai­kut­taa val­tioi­den toi­min­taan. Venä­jää ja Euroop­paa kos­ke­vat asiat ovat meil­lä aina­kin jol­lain tasol­la tie­dos­sa, mut­ta pal­jon­ko me tie­däm­me esi­mer­kik­si Afri­kan ja Lati­na­lai­sen Ame­ri­kan olois­ta?

Luon­nol­li­set rajat, jokien help­po- tai vai­kea­kul­kui­suus, vuo­ris­tot ja erä­maat, pää­sy avo­me­rel­le – kai­kil­la näil­lä on ollut kaut­ta aiko­jen ja on edel­leen suu­ri mer­ki­tys. Mut­ta miten se näkyy? Mars­hal­lin kir­ja selit­tää näi­tä ja monia muis­ta­kin seik­ko­ja.

Kir­ja on help­po­lu­kui­nen ja suo­men­nos hyvä. Maa­il­man­po­li­tii­kan kehi­tys on kui­ten­kin pit­kään ollut niin kii­vas­tah­tis­ta, että Mars­hal­lin kir­ja tun­tuu pai­koin hie­man van­hen­tu­neel­ta. Ovat­han sen tie­dot perä­ti parin vuo­den takaa… Suo­ma­lai­set luki­jat saat­ta­vat myös kai­va­ta Itä­me­ren alu­een tar­kem­paa käsit­te­lyä.