(Jul­kais­tu aikai­sem­min Hel­sin­gin Reser­vin Sano­mis­sa)

Kir­ja pitää pin­tan­sa takuu­var­ma­na jou­lu­lah­ja­na. Tämän syk­syn kir­ja­tuo­tan­nos­ta löy­tyy run­saas­ti reser­vi­läis­per­heen pukin­kont­tiin sopi­via kir­jo­ja.

Vaik­ka jat­ko­so­ta ja Lapin sota­kin lop­pui­vat, sota­työt eivät lop­pu­neet kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le. Mii­nan­rai­vaus alue­ve­sil­läm­me jat­kui vuo­teen 1950 ja työn vaa­ral­li­suu­des­ta ker­to­vat myös sen vaa­ti­mat tap­piot: 28 kuol­lut­ta ja 35 vam­mau­tu­nut­ta. Rai­vaa­jis­ta on ollut var­sin vähän tie­toa saa­ta­vil­la ja ilah­dut­ta­vaa onkin, että sen lisäk­si, että mii­nan­rai­vaa­jat ovat nyt saa­neet oman muis­to­merk­kin­sä Kata­ja­no­kal­le, on myös jul­kais­tu kir­ja heis­tä ja hei­dän aluk­sis­taan.

Suo­je­lus­kun­tien “viral­li­sen” his­to­rian jäl­kim­mäi­nen osa Sar­ka­tak­kien armei­ja val­mis­tui SK-jär­jes­tön lak­kaut­ta­mi­sen 60-vuo­tis­muis­to­juh­lan tie­noil­la. Dosen­tit Kari Selén ja Ali Pylk­kä­nen ovat ansiok­kaas­ti sel­vit­tä­neet suo­je­lus­kun­tien sisäi­sen luon­teen ja toi­min­nan. Esim. suo­je­lus­kun­tien omaa upsee­ri­jär­jes­tel­mää selos­te­taan var­sin yksi­tyis­koh­tai­ses­ti.

Jo kym­me­niä vuo­sia Suo­mes­sa on ilmes­ty­nyt kau­ko­par­tio­mies­ten ret­kis­tä ker­to­via kir­jo­ja. Yleen­sä­hän ne ovat fik­tii­vi­siä, vaik­ka taus­tal­la saat­taa olla todel­li­sia tapah­tu­mia. Eero Mart­ti­sen ja Jor­ma Tik­ka­sen uusi kir­ja Ampu­kaa arvo­jär­jes­tyk­ses­sä on luon­teel­taan tie­to­teos. Sen teke­mi­ses­sä on ilmei­ses­ti ollut mel­koi­nen kii­re ja toi­saal­ta sii­tä jää tun­ne, että myy­väs­tä aihees­ta on halut­tu puris­taa väki­sin kaik­ki irti.

Sodan­ai­kai­nen sään­nös­te­ly ja tava­ran puu­te kos­ki kaik­kia, eten­kin koti­rin­ta­mal­la ollei­ta. Sään­nös­te­ly­hän jat­kui vie­lä pit­kään sodan jäl­keen ja kai­kil­la 40-luvul­la syn­ty­neil­lä tai­taa olla oma­koh­tai­sia muis­ti­ku­via osto­kor­teis­ta. Näis­tä asiois­ta ker­ro­taan asial­li­ses­ti mut­ta myös huu­mo­ril­la pie­nes­sä kir­ja­ses­sa Kor­til­la kor­vi­ket­ta. Mai­nio­ta muis­tin­vir­kis­tys­tä van­hem­mil­le ja uut­ta tie­toa nuo­rem­mil­le.

Pel­ko ääri­va­sem­mis­ton pyr­ki­myk­sis­tä muut­taa yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­määm­me eli vah­vas­ti sodan jäl­kei­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä. Jark­ko Vesi­kan­san täs­tä aihe­pii­ris­tä laa­ti­man väi­tös­kir­jan erään­lai­nen kan­san­pai­nos ilmes­tyi nimel­lä Salai­nen sisäl­lis­so­ta. Suo­sit­te­len kai­kil­le kyl­män sodan aikai­sen Suo­men his­to­rias­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Suo­men sisä­po­liit­ti­nen tilan­ne toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen on myös tee­ma­na Mik­ko Majan­de­rin tut­ki­muk­sel­le Poh­jois­maa vai kan­san­de­mo­kra­tia? Vaik­ka useas­ta artik­ke­lis­ta muo­dos­tu­va teos on pai­koin mel­ko ras­kas­lu­kui­nen, se antaa luki­jal­le pal­jon uut­ta tie­toa.

Nokian lakia­siain joh­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Johan Sch­midt jät­täy­tyi pari vuot­ta sit­ten pois ansio­työs­tä ryh­tyäk­seen kir­jai­li­jak­si. Hänen esi­kois­ro­maa­nin­sa Täs­tä pelis­tä pois on kuvaus 2000-luvun alun bis­nes­maa­il­mas­sa pyö­ri­vis­tä ihmi­sis­tä. Aihe kos­ket­taa var­maan taval­la tai toi­sel­la useim­pia meis­tä. Jou­lun aikaan on hyvä pysäh­tyä mikä lop­pu­jen lopuk­si on elä­mäs­sä tär­keä­tä.

Mar­kus Ana­ja

***********************

Erik Erwes, Me rai­va­sim­me Suo­men­lah­den. Nuo­ru­kai­set mii­nan­rai­vaa­ji­na Ahve­nan­me­rel­tä Vii­pu­rin­lah­del­le. 135 sivua, kuvi­tet­tu. Hel­sin­gin Mii­nan­rai­vaa­ja­kil­ta, Hel­sin­ki 2004. Hin­ta 25 euroa. (Tilauk­set: erwes@erwes.com).

Kari Selén & Ali Pylk­kä­nen, Sar­ka­tak­kien armei­ja. Suo­je­lus­kun­nat ja suo­je­lus­kun­ta­lai­set 1918–1944. WSOY, Hel­sin­ki 2004. 580 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 46 euroa.

Eero Mart­ti­nen & Jor­ma Tik­ka­nen, Ampu­kaa arvo­jär­jes­tyk­ses­sä. Osas­to Mart­ti­nan jäl­keen­jää­neet pape­rit. WSOY, Hel­sin­ki 2004. 343 sivua, kuvi­tet­tu, Hin­ta noin 35 euroa.

Satu Jaa­ti­nen, Kor­til­la kor­vi­ket­ta. Sään­nös­te­lyä ja sel­viy­ty­mis­tä pula-ajan Suo­mes­sa. Mul­ti­kus­tan­nus, Hel­sin­ki 2004. 92 sivua, run­sas kuvi­tus. Hin­ta noin 22 euroa.

Jark­ko Vesi­kan­sa, Salai­nen sisäl­lis­so­ta. Työ­nan­ta­jien ja por­va­rien tais­te­lu kom­mu­nis­mia vas­taan kyl­män sodan Suo­mes­sa. Ota­va, Hel­sin­ki 2004. 368 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 24 euroa.

Mik­ko Majan­der, Poh­jois­maa vai kan­san­de­mo­kra­tia? Sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit, kom­mu­nis­tit ja Suo­men kan­sain­vä­li­nen ase­ma 1944–51. SKS, Hel­sin­ki 2004. 505 sivua, kuvi­tet­tu. Hin­ta noin 29 euroa.

Johan Sch­midt, Täs­tä pelis­tä pois. Tam­mi, Hel­sin­ki 2004. 320 sivua. Hin­ta noin 27 euroa.