Kuten kaik­ki tie­däm­me, kir­jat ovat kes­kei­siä his­to­rian tut­ki­jal­le ja har­ras­ta­jal­le. Toki ne ovat tär­kei­tä lähes kai­kil­la muil­la­kin aloil­la, riip­pu­mat­ta sii­tä, että tänä päi­vä­nä on tar­jol­la lukui­sia säh­köi­siä infor­maa­tio­ka­na­via. Har­vem­min tulee kui­ten­kin aja­tel­tua miten kir­jat syn­ty­vät. Mitä tapah­tuu kir­jai­li­jan käsi­kir­joi­tuk­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen kun­nes val­mis kir­ja tavoit­taa luki­jan­sa?

Tätä mie­len­kiin­tois­ta ja tär­keä­tä pro­ses­sia tar­kas­tel­laan kah­des­sa tuo­rees­sa kir­jas­sa. Hele­na Pil­ke tar­kas­te­lee väi­tös­kir­jas­saan Etu­lin­jan kynä­mie­het tal­vi- ja jat­ko­so­dan aika­na jul­kais­tu­jen sota-aiheis­ten kir­jo­jen kus­tan­ta­mi­seen ja – hyvin tär­keä­nä asia­na – ennak­ko­sen­suu­riin liit­ty­viä seik­ko­ja.

Moni käsi­kir­joi­tus ei kos­kaan pääs­syt val­miik­si kir­jak­si, vaik­ka se sisäl­löl­li­ses­ti ja kir­jal­li­ses­ti oli­si ollut hyvä. Se saat­toi esi­mer­kik­si sisäl­tää lii­an pal­jon tie­toa suo­ma­lai­ses­ta tak­tii­kas­ta. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si Itä-Kar­ja­lan olo­ja kuvaa­via kir­jo­ja ei halut­tu enää jul­kais­ta vuo­den 1943 jäl­keen.

Pil­ke toi­mii itse kus­tan­nusa­lal­la ja hänel­lä on ollut mah­dol­li­suus tut­ki­muk­ses­saan käyt­tää kes­keis­ten kus­tan­ta­jien arkis­to­ja, jot­ka anta­vat pal­jon tie­toa sii­tä, miten kus­tan­nus­pää­tök­set syn­tyi­vät sodan aika­na.

Koko kir­jan­kus­tan­nus­toi­min­nan his­to­ria vuo­des­ta 1800 läh­tien on mie­len­kiin­toi­sel­la taval­la kuvat­tu Kai Hägg­ma­nin kir­joit­ta­mas­sa Paras tawa­ra maa­il­mas­sa -kir­jas­sa. Hägg­ma­nin teks­tiä on miel­lyt­tä­vää lukea. Fak­ta­pi­toi­suu­des­taan huo­li­mat­ta se sisäl­tää myös run­saas­ti anek­doot­te­ja kir­ja­maa­il­man usein – var­sin­kin enti­sai­koi­hin – värik­käi­den toi­mi­joi­den vai­heis­ta. Uskon, että Paras tawa­ra tar­jo­aa myös ei-ammat­ti­lai­sil­le mie­len­kiin­toi­sia luku­het­kiä.

**************

Hele­na Pil­ke, Etu­lin­jan kynä­mie­het. Suo­ma­lai­sen sota­kir­jal­li­suu­den kus­tan­ta­mi­nen ja ennak­ko­sen­suu­ri kir­jo­jen jul­kai­su­toi­min­nan sään­te­li­jä­nä 1939 – 1944. SKS, Hel­sin­ki 2009. 339 sivua, kuvi­tet­tu.

Kai Hägg­man, Paras tawa­ra maa­il­mas­sa. Suo­ma­lai­nen kus­tan­nus­toi­min­ta 1800-luvul­ta 2000-luvul­le. Ota­va, Hel­sin­ki 2009. 622 sivua, kuvi­tet­tu.