Ekholm, Kai; Repo, Yrjö: Kir­ja tien­haa­ras­sa vuon­na 2020. Gau­dea­mus, Hel­sin­ki 2010. 205 sivua.

Kir­jan tule­vai­suu­des­ta on esi­tet­ty huo­les­tu­nei­ta arvai­lu­ja jo vuo­si­kym­me­niä. Ensin tele­vi­sio ja sit­tem­min tietokoneet/internet/muut digi­taa­li­set mediat on näh­ty perin­tei­sen kir­jan poten­ti­aa­li­si­na syr­jäyt­tä­ji­nä.
Kir­ja-alal­la on vii­me aikoi­na myös syn­ty­nyt muun­lais­ta kuo­hun­taa. Jul­ki­suu­des­sa Sofi Oks­a­sen WSOY:lta saa­mat ”pot­kut” herät­ti kes­kus­te­lun kir­jai­li­jan ja kus­tan­ta­jan suh­tees­ta, mut­ta myös laa­jem­min talou­del­li­sis­ta int­res­seis­tä ja kult­tuu­ri­ses­ta vas­tuus­ta. Onko kir­jan kus­tan­ta­mi­nen lii­ke­toi­min­taa tai kult­tuu­ria vai sekä että?
Kan­sal­lis­kir­jas­ton joh­ta­ja Kai Ekholm ja pit­kään mm. kir­ja-alan tilas­toin­tia kehit­tä­nyt Yrjö Repo ovat kir­joit­ta­neet rapor­tin kir­jan tämän­het­ki­ses­tä tilas­ta sekä laa­ti­neet kak­si ske­naa­rio­ta sii­tä, miten ala saat­taa kehit­tyä vuo­teen 2020 men­nes­sä.