Tal­vi- ja jat­ko­so­dan aika­na kan­net­tiin suur­ta huol­ta sekä armei­jan että koti­rin­ta­man hen­ki­ses­tä kes­tä­mi­ses­tä. Rin­ta­ma­kir­jeen­vaih­ta­jien, TK-mies­ten, työ oli täs­sä kes­kei­ses­sä ase­mas­sa.
FT Hele­na Pil­ke avaa uuden näkö­kul­man TK-mies­ten toi­min­taan kir­jas­saan Jul­kai­se­mi­nen kiel­let­ty. Sii­nä käsi­tel­lään Pää­ma­jan sen­suu­rin roo­lia sii­nä, mit­kä kir­joi­tuk­set pää­si­vät jul­ki­suu­teen ja mit­kä kiel­let­tiin joko vaa­ral­li­si­na tai sopi­mat­to­mi­na. Kir­jas­sa on run­saas­ti aikai­sem­min jul­kai­se­mat­to­mia teks­ti­näyt­tei­tä kiel­le­tyis­tä teks­teis­tä.
Sotien ajan yleis­ra­dio­toi­min­nas­ta Suo­mes­sa ei ole tiet­tä­väs­ti aikai­sem­min kir­joi­tet­tu. Kui­ten­kin radiol­la oli mer­kit­tä­vä roo­li pro­pa­gan­da­so­das­sa, niin meil­lä kun muis­sa­kin mais­sa.
Las­se Vihi­sen kir­ja ker­too miten suo­ma­lai­set käyt­ti­vät radio­ta, mut­ta myös miten mui­den mai­den lähe­tyk­siä kuun­nel­tiin ja ana­ly­soi­tiin. Kir­jan teks­tiä täy­den­tää muka­na seu­raa­va DVD-tal­len­ne, jos­sa on eri­lai­sia ääni- ja fil­mi­näyt­tei­tä.
Sen­suu­ri puut­tui myös Mart­ti Haa­vion ja Ola­vi Paa­vo­lai­sen kokoa­man kir­jaan jat­ko­so­dan hyök­käys­vai­hees­ta, Tais­te­lu Aunuk­ses­ta. Sen piti olla hei­mo­hen­ges­sä syn­ty­nyt koos­te eri kir­joit­ta­jien kuvauk­sis­ta sii­tä, miten suo­ma­lai­set ete­ni­vät Aunuk­sen kor­ven ja har­mai­den runo­ky­lien läpi toteut­ta­maan Suur-Suo­men ide­aa. Soti­laal­li­nen ja poliit­ti­nen tilan­ne kui­ten­kin muut­tui ja sen­suu­ri kiel­si kir­jan jul­kai­se­mi­sen.
Tie­to kir­jas­ta säi­lyi ja moni lie­nee hai­kail­lut sen perään. Hele­na Pil­ke on löy­tä­nyt käsi­kir­joi­tuk­sen osat arkis­tois­ta ja kir­ja on nyt – 70 vuot­ta sen syn­ty­het­kis­tä – saa­ta­va­na. Kir­jas­sa on myös Pilk­keen esi­pu­he, jos­sa ker­ro­taan kir­jan tari­na, sekä kom­ment­te­ja.
***
Tähän sopii myös Tuo­mas Tepo­ran tut­ki­mus Suo­men lipus­ta, sen sym­bo­lii­kas­ta ja käy­tös­tä natio­na­lis­min puit­teis­sa. Kysees­sä on väi­tös­kir­ja eikä se suin­kaan ole help­po­lu­kui­nen. Kir­ja sisäl­tää kui­ten­kin val­ta­van mää­rän tie­toa, mm. aika­lais­to­dis­ta­jien teks­te­jä, joten sen, jota aihe kiin­nos­taa, kan­nat­taa sin­ni­tel­lä.

*********
Las­se Vihi­nen, Radio sodi­sam­me 1939–1945. SKS; Hel­sin­ki 2010. 331 sivua, kuvi­tet­tu, DVD-levy.
Hele­na Pil­ke, Jul­kai­se­mi­nen kiel­let­ty. Rin­ta­ma­kir­jeen­vaih­ta­jat ja pää­ma­jan sen­suu­ri 1941–1944. SKS, Hel­sin­ki 2011. 304 sivua, kuvi­tet­tu.
Tais­te­lu Aunuk­ses­ta. Toim. Mat­ti Haa­vio ja Ola­vi Paa­vo­lai­nen. Aineis­ton uudel­leen koon­nut Hele­na Pil­ke. SK; Hel­sin­ki 2011. 462 sivua, kuvi­tet­tu.
Tuo­mas Tepo­ra, Sinun puo­les­tas elää ja kuol­la. Suo­men liput, natio­na­lis­mi ja veriuh­ri 1917–1945. WSOY, Hel­sin­ki 2011. 480 sivua, kuvi­tet­tu.