KEI­TÄ OLI­VAT SUO­MA­LAI­SET SS-MIE­HET?

Vaik­ka suo­ma­lai­sis­ta SS-mie­his­tä on kir­joi­tet­tu pal­jon, aihe näyt­tää kieh­to­van sekä kir­jan­te­ki­jöi­tä että luki­joi­ta – sen ver­ran pal­jon teks­tiä jul­kais­taan lähes joka vuo­si. Uusin tulo­kas on kirk­ko­his­to­rian dosent­ti André Swan­strö­min teos Haka­ris­tin rita­rit.
Swan­strö­min kir­ja on aiheut­ta­nut run­sas­ta kir­joit­te­lua medias­sa. Mie­li­pi­tei­tä on esi­tet­ty sekä puo­les­ta että vas­taan. Swan­ström näyt­tää otta­neen teh­tä­väk­seen osoit­taa, että Mau­no Joki­piin stan­dar­di­teok­sek­si muo­dos­tu­nut Pant­ti­pa­tal­joo­na sisäl­tää puut­tei­ta ja vir­hei­tä. SS-mies­ten fasis­ti­suus ja (mah­dol­li­nen) osal­lis­tu­mi­nen sota­ri­kok­siin ovat­kin Swan­strö­min kir­jan kes­kiös­sä.
Las­se Leh­ti­nen kir­joit­ti erään toi­sen teok­sen arvos­te­lus­sa Hel­sin­gin Sano­mis­sa (25.11.2018), ”jot­kut his­to­rian tut­ki­jat myy­vät edel­leen aja­tus­ta, että maa­il­man­so­tien väli­nen Suo­mi suo­ras­taan kuhi­si Sak­san nero­kas­ta joh­ta­jaa ihai­le­via fasis­te­ja ja sotaan hin­ku­via ase­vel­jiä.” Monel­le Swan­strö­min kir­jan luki­jal­le jää­nee tun­ne, että myös Swan­ström pyr­kii tähän jouk­koon.
Jokai­nen his­to­rian­tut­ki­ja tar­kas­te­lee aina aihees­taan teh­tyä aiem­paa tut­ki­mus­ta ja, mikä­li hänen käy­tet­tä­vis­sään ole­vat läh­teet läh­de­kri­tii­kin jäl­keen osoit­ta­vat, että on tar­vet­ta esit­tää uusi tul­kin­ta, hän tekee niin. Täs­sä kir­jas­sa on pal­jon mie­len­kiin­tois­ta asi­aa, jos­ta tosin mel­koi­nen osa on ennes­tään tut­tua, mut­ta kaik­ki argu­men­toin­ti ei täy­sin vakuu­ta.

André Swan­ström: Haka­ris­tin rita­rit. Suo­ma­lai­set SS-mie­het, poli­tiik­ka, uskon­to ja sota­ri­kok­set. Ate­na, Jyväs­ky­lä 2018.