Poh­jois­poh­ja­lai­nen opet­ta­ja ja jär­jes­tö­ak­tii­vi Fan­ni Luuk­ko­nen oli sotiem­me aika­na näky­vin ja arvos­te­tuin nai­nen. Hän toi­mi Lot­ta Svär­din kes­kus­joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1929–1944 ja hänes­tä tuli Suo­men maan­puo­lus­tus­hen­keä osoit­ta­va tär­keä sym­bo­li sota­mar­salk­ka Gus­taf Man­ner­hei­min ja suo­je­lus­kun­tain yli­pääl­li­kön Lau­ri Malm­ber­gin rin­nal­le.

Mut­ta miten ja mik­si juu­ri Fan­ni Luuk­ko­ses­ta tuli niin mer­kit­tä­vä nai­nen? Mar­jo-Riit­ta Anti­kai­nen sel­vit­tää tut­ki­muk­ses­saan sekä Luuk­ko­sen taus­taa, elä­män­vai­hei­ta ja omi­nai­suuk­sia joh­ta­ja­na.

Mar­jo-Riit­ta Anti­kai­nen: Vel­vol­li­suu­den kut­su. Fan­ni Luuk­ko­nen joh­ta­ja­na.
Ota­va, Hel­sin­ki 2012.